kyberneticka bezpecnost
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ sa chystá zvýšiť svoju kybernetickú odolnosť

EÚ plánuje vytvoriť rámec celoeurópskej certifikácie pre produkty, služby a procesy informačných a komunikačných technológií (IKT). V priemysle by sa mohol využívať nový mechanizmus na certifikáciu produktov, ako sú prepojené automobily a inteligentné zdravotnícke pomôcky.

Rada sa dohodla na všeobecnom smerovaní k návrhu známeho ako akt o kybernetickej bezpečnosti. Návrhom sa tiež bude modernizovať súčasná Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) do podoby stálej agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť.

“Všetci chceme, aby boli naše zariadenia bezpečné. Uvedený nový rámec certifikácie zvýši dôveru v inovatívne digitálne riešenia,” uviedol vajlo Moskovski, bulharský minister dopravy, informačných technológií a spojov.

Spoločná certifikácia v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Návrh nariadenia vytvára mechanizmus na zriadenie systémov európskej certifikácie kybernetickej bezpečnosti pre konkrétne procesy, produkty a služby IKT. Certifikáty vydané v rámci týchto systémov budú platné vo všetkých krajinách EÚ a uľahčia používateľom a spoločnostiam získať dôveru v bezpečnosť týchto technológií, a umožnia im tak vykonávať ich činnosť cezhranične.

Pokiaľ sa v právnych predpisoch EÚ alebo členských štátov nestanovuje inak, certifikácia je dobrovoľná.

Prvky, na ktoré by sa certifikáty vzťahovali, sú napríklad odolnosť proti náhodnej alebo úmyselnej strate údajov alebo zmenám.

Vzniknú tri rôzne stupne dôveryhodnosti: základný, pokročilý alebo vysoký. Na základnom stupni, budú môcť výrobcovia alebo poskytovatelia služieb vykonávať posudzovanie zhody sami.

Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť

Prostredníctvom nových pravidiel sa udelí agentúre ENISA trvalý mandát a vymedzí sa jej úloha ako agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť. Agentúre ENISA sa pridelia nové úlohy v oblasti podpory členských štátov, inštitúcií EÚ a ďalších zainteresovaných strán v otázkach týkajúcich sa kybernetiky. Agentúra bude organizovať pravidelné cvičenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti na úrovni EÚ, a podporovať a presadzovať politiky EÚ v oblasti certifikácie kybernetickej bezpečnosti. Prvý právny akt EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti, smernica z roku 2016 o bezpečnosti sietí a informácií (NIS) už agentúre ENISA pridelil kľúčovú úlohu pri podpore vykonávania tejto smernice.

Viac..  Miriam Lexmann: Rok od vojny na Ukrajine sa musíme zamyslieť ako jej lepšie pomôcť v zápase o územnú celistvosť

Súčasťou mandátu bude aj sieť národných styčných dôstojníkov, ktorá bude uľahčovať výmenu informácií medzi agentúrou ENISA a členskými štátmi.

Ako sa z tohto textu stane právny predpis?

Odsúhlasené znenie je pozíciou Rady na rokovania s Európskym parlamentom. Skôr ako konečné znenie nadobudne účinnosť, musí sa na ňom zhodnúť Rada aj Parlament.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

EÚ: nové prísnejšie pravidlá pre kybernetickú a fyzickú odolnosť kritických subjektov a sietí

Dnes vstupujú do platnosti dve kľúčové smernice o kritickej a digitálnej infraštruktúre, ktoré posilnia odolnosť …

Consent choices