Katainen, Moedas
Podpredseda Komisie Jyrki Katainen a Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas. PHOTO: © European Union.

Komisia: Investície do výskumu a inovácií sú investície do budúcnosti Európy

Komisia v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje vyčleniť 100 miliárd eur na výskum a inovácie.

Nový program – Európsky horizont – bude stavať na výsledkoch a úspechu predchádzajúceho výskumného a inovačného programu (Horizont 2020) a udrží EÚ na čele globálneho výskumu a inovácií. Európsky horizont je doteraz najambicióznejší výskumno-inovačný program.

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť uviedol: „Investície do výskumu a inovácií sú investície do budúcnosti Európy. Financovanie EÚ umožňuje tímom naprieč jednotlivými krajinami a vedeckými disciplínami spolupracovať a robiť nevídané objavy, vďaka čomu je Európa svetovým lídrom v oblasti výskumu a inovácií. Európskym horizontom chceme nadviazať na tento úspech a aj naďalej dosahovať hmatateľné výsledky v živote občanov a spoločnosti ako celku.“

Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas dodal: „Horizont 2020 je jedným z najväčších úspechov Európy. Nový Európsky horizont má ešte vyššie ambície. V rámci toho úsilia chceme zväčšiť objem finančných prostriedkov určených Európskej rade pre výskum, aby sme posilnili celosvetové vedúce postavenie EÚ na poli vedy a opätovne zapojili občanov tak, že výskumu v EÚ stanovíme nové ambiciózne méty. Zároveň navrhujeme novú Európsku radu pre inováciu s cieľom modernizovať financovanie prelomových inovácií v Európe.“

Európsky horizont bude pokračovať v podpore vedeckej excelentnosti prostredníctvom Európskej rady pre výskum a štipendií a výmen Marie Curie-Skłodowskej, a navyše sa v ňom zavedú tieto hlavné nové prvky:

  • Európska rada pre inováciu (European Innovation Council – EIC), ktorá má pomôcť EÚ stať sa priekopníkom v inováciách vytvárajúcich trhy: Komisia navrhuje zriadiť jednotné kontaktné miesto s cieľom dostať najsľubnejšie prevratné technológie s vysokým potenciálom z laboratórií na trh a pomôcť najinovatívnejším startupom a podnikom rozšíriť ich nápady. Nová EIC pomôže identifikovať a financovať rýchlo sa rozvíjajúce inovácie s veľkým potenciálom na vytvorenie úplne nových trhov. Bude poskytovať priamu podporu inovátorom prostredníctvom dvoch hlavných nástrojov financovania, jedného na počiatočné etapy a druhého na vývoj a uvádzanie na trh. Bude dopĺňať činnosť Európskeho inovačného a technologického inštitútu.
  • Nové celoúnijné výskumné a inovačné misie zamerané na spoločenské výzvy a priemyselnú konkurencieschopnosť: Komisia v rámci programu Európsky horizont vyhlási nové misie s odvážnymi a ambicióznymi cieľmi a so silnou európskou pridanou hodnotou v záujme riešenia otázok, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. Misie môžu siahať od boja proti rakovine cez ekologickú dopravu až po oceány zbavené plastov. Budú sa navrhovať v spolupráci s občanmi, so zainteresovanými stranami, s Európskym parlamentom a členskými štátmi.
  • Maximalizácia potenciálu inovácií v celej EÚ: V prípade členských štátov, ktoré zaostávajú v úsilí o čo najlepšie využitie svojho výskumného a inovačného potenciálu, sa podpora zdvojnásobí. Nové synergie so štrukturálnymi fondmi a Kohéznym fondom navyše uľahčia koordináciu a kombináciu financovania a pomôžu regiónom zavádzať inovácie.
  • Väčšia otvorenosť: Európsky horizont bude vychádzať zo zásady „otvorenej vedy“, čo si vyžaduje otvorený prístup k publikáciám a údajom. To zvýši inovačný potenciál výsledkov získaných z finančných prostriedkov EÚ a pomôže pri ich rozširovaní na trhu.
  • Nová generácia európskych partnerstiev a intenzívnejšia spolupráca s inými programami EÚ: Európsky horizont zefektívni počet partnerstiev, ktoré EÚ spoločne spoluprogramuje alebo spolufinancuje s partnermi, ako je priemysel, občianska spoločnosť a nadácie. Cieľom je zvýšiť ich účinnosť a vplyv pri napĺňaní politických priorít Európy. Európsky horizont bude podporovať efektívne a funkčné prepojenia s ďalšími budúcimi programami EÚ, ako je politika súdržnosti, Európsky obranný fond, program Digitálna Európy či Nástroj na prepájanie Európy, ako aj s medzinárodným projektom ITER zameraným na získavanie energie z jadrovej syntézy.
Viac..  Podľa Johnsona môže Veľká Británia vynikajúco prosperovať aj bez pobrexitovej dohody s EÚ

Spoločné výskumné centrum (JRC), ktoré je vedeckým a vedomostným útvarom Komisie, bude aj naďalej prispievať k týmto snahám vedeckým poradenstvom, technickou podporou a osobitným výskumom.

Navrhovaná rozpočtová alokácia vo výške 100 miliárd eur na roky 2021 – 2027 zahŕňa 97,6 miliardy eur v rámci Európskeho horizontu (z čoho 3,5 miliardy eur sa alokuje cez fond InvestEU) a 2,4 miliardy eur pre výskumný a vzdelávací program Euratomu. Program Euratomu, ktorý financuje výskum a odbornú prípravu v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením, bude klásť väčší dôraz na využitia mimo energetiky, ako je zdravotná starostlivosť a zdravotnícke vybavenie, a bude podporovať aj mobilitu výskumných pracovníkov v jadrovej oblasti v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej.

Ďalšie kroky

Na to, aby prostriedky EÚ začali čo najskôr prinášať prvé výsledky, je nevyhnutné rýchle dosiahnutie dohody o všeobecnom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho sektorových návrhoch. Oneskorenia by nútili európskych špičkových odborníkov hľadať príležitosti inde. Znamenalo by to stratu tisícov pracovných miest v oblasti výskumu a utrpela by európska konkurencieschopnosť. Či už ide o základný výskum alebo inovácie vytvárajúce trhy, došlo by k spomaleniu kľúčového pokroku napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti, pri opatreniach v oblasti klímy, v ekologickej doprave či pri dosahovaní udržateľného poľnohospodárstva. Podobne by sa oneskorili riešenia výziev, ako sú liečba rakoviny, emisie skleníkových plynov, inteligentné autá a zdravé stravovanie.

Dosiahnutím dohody o budúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita financovania pre dobro všetkých.

Súvislosti

Návrh o Európskom horizonte stavia na úspechu súčasného programu Horizont 2020. Z priebežného hodnotenia programu Horizont 2020 vyplynulo, že program je na dobrej ceste k tvorbe pracovných miest a rastu, riešeniu našich najväčších spoločenských výziev a zlepšeniu života ľudí. Dokázalo sa, že program má jasnú európsku pridanú hodnotu a prináša preukázateľné výhody v porovnaní s podporou na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Od mája 2018 sa z neho podporilo viac ako 18 000 projektov, na ktoré bolo celkovo pridelených vyše 31 miliárd eur.

Návrh nadväzuje aj na príspevok Komisie k stretnutiu vedúcich predstaviteľov EÚ, ktoré sa konalo 16. mája v Sofii, s názvom Obnovený európsky program pre výskum a inovácie – Príležitosť pre Európu formovať svoju budúcnosť. V ňom sa zdôraznili kroky potrebné na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy.

Inovácie boli v posledných desaťročiach motorom približne dvoch tretín hospodárskeho rastu Európy. Od programu Európsky horizont sa očakáva, že prinesie nové a viaceré poznatky a technológie a podporí vedeckú excelentnosť. Zároveň by mal pozitívne ovplyvňovať rast, obchod a investície a mať významný sociálny a environmentálny vplyv. Každé euro investované v rámci programu môže potenciálne v priebehu 25 rokov vytvoriť výnos vo výške 11 eur v HDP. Očakáva sa, že investície Únie do výskumu a inovácií v „investičnej fáze“ (2021 – 2027) priamo vytvoria až do 100 000 pracovných miest v tejto oblasti.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

alkohol

Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Na Facebooku minister financií SR Eduard Heger informoval, že sa súkromné pálenie alkoholu na Slovensku …