EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / Komisia navrhuje nový fond pre európske rybárstvo a námorné hospodárstvo
rybolov
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia navrhuje nový fond pre európske rybárstvo a námorné hospodárstvo

Komisia v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje vyčleniť 6,14 miliardy eur na jednoduchší a flexibilnejší fond pre európske rybárstvo a námorného hospodárstvo.

Nový Európsky námorný a rybársky fond bude naďalej podporovať európske odvetvie rybárstva na ceste k udržateľnejším rybolovným postupom s osobitným zameraním na podporu malých rybárov. Pomôže tiež uvoľniť rastový potenciál rastu udržateľného modrého hospodárstva smerom k prosperujúcejšej budúcnosti pre pobrežné spoločenstvá. Po prvýkrát prispeje k posilneniu medzinárodnej správy oceánov v záujme bezpečnejších, čistejších, chránenejších a udržateľne spravovaných morí a oceánov. Komisia okrem toho posilňuje environmentálny vplyv fondu, keďže sa v súlade so záväzkami dohodnutými v Parížskej dohode bude zameriavať na ochranu morských ekosystémov a 30 % jeho rozpočtu plánuje použiť na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu.

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella uviedol: „Zdravé a dobre spravované oceány sú základnou podmienkou dlhodobých investícií a vytvárania pracovných miest v rybárstve i širšom modrom hospodárstve. Ako globálny aktér v oblasti oceánov a piaty najväčší výrobca morských potravín na svete má Európska únia veľkú zodpovednosť za ochranu, zachovanie a udržateľné využívanie oceánov a ich zdrojov. Fond umožní členským štátom a Komisii plniť si túto zodpovednú úlohu a investovať do udržateľného rybárstva, potravinovej bezpečnosti, prekvitajúceho námorného hospodárstva a zdravých a produktívnych morí a oceánov.“

Rybolov je kľúčový pre živobytie a kultúrne dedičstvo mnohých pobrežných spoločenstiev v EÚ. Spolu s akvakultúrou prispieva aj k potravinovej bezpečnosti a výžive. Pri podpore z fondu sa bude klásť osobitný dôraz na malých pobrežných rybárov s plavidlami s dĺžkou pod 12 metrov, ktorí predstavujú polovicu európskej zamestnanosti v odvetví rybolovu. Od reformy spoločnej rybárskej politiky v roku 2014 došlo k pokroku z hľadiska obnovenia zdravej úrovne populácií rýb, zvýšenia ziskovosti odvetvia rybolovu v Únii a ochrany morských ekosystémov. Nový fond bude aj naďalej podporovať tieto sociálno-ekonomické a environmentálne ciele.

Pokiaľ ide o námorné hospodárstvo, Komisia navrhuje svoju podporu v porovnaní s obdobím 2014 – 2020 posilniť. Ide o ekonomické odvetvie s veľkým potenciálom: jeho celosvetový výkon sa v súčasnosti odhaduje na 1,3 bilióna eur a do roku 2030 by sa mohol zdvojnásobiť. Námorný fond umožní investície do nových námorných trhov, technológií a služieb, ako sú napríklad modrá energia a morské biotechnológie. Pobrežné spoločenstvá získajú väčšiu a širšiu podporu na vytváranie miestnych partnerstiev a transferov technológií do všetkých sektorov modrého hospodárstva vrátane akvakultúry a prímorského cestovného ruchu.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia bude viac pomáhať pri živelných pohromách

V súvislosti s Agendou Organizácie Spojených národov 2030 pre udržateľný rozvoj sa Únia takisto na medzinárodnej úrovni zaviazala prispieť k tomu, aby sa moria a oceány stali bezpečnejšími, chránenejšími, čistejšími a udržateľnejšie spravovanými. Nový Európsky námorný a rybársky fond podporí tieto záväzky v oblasti lepšej medzinárodnej správy oceánov. Okrem iného poskytne aj potrebné finančné prostriedky na zlepšenie námorného dozoru, bezpečnosti a spolupráce pobrežnej stráže.

Fond zahŕňa niekoľko nových prvkov na zabezpečenie jeho efektívnosti a účinnosti. Ide napríklad o:

  • zjednodušenie a možnosť širšej voľby pre členské štáty, ktoré odteraz budú môcť zacieliť podporu na vlastné strategické priority namiesto toho, aby si museli vyberať z „menu“ oprávnených činností,
  • lepšie zosúladenie s ostatnými fondmi Európskej únie. Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na všetky štrukturálne a investičné fondy, sú stanovené vo všeobecnom nariadení,
  • lepšie zacielenie podpory na realizáciu spoločnej rybárskej politiky.

Ďalšie kroky

Na to, aby prostriedky EÚ začali čo najskôr prinášať prvé výsledky, je nevyhnutné rýchle dosiahnutie dohody o všeobecnom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho sektorových návrhoch. Podobné zdržania ako na začiatku súčasného rozpočtového obdobia 2014 – 2020 by znamenali, že potreby rybárov, pobrežných komunít a ochrany morského prostredia, od ktorej závisia, sa nebudú riešiť s požadovanou naliehavosťou.

Dosiahnutím dohody o budúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita financovania pre dobro všetkých.

Súvislosti

Nový Európsky námorný a rybársky fond je súčasťou viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 – nového dlhodobého rozpočtu EÚ, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021. V navrhovanom rozpočte sú nové nástroje skombinované s modernizovanými programami s cieľom efektívne plniť priority Európskej únie a vyrovnať sa s novými výzvami.

Z Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa projekty budú spolufinancovať popri vnútroštátnych tokoch financovania, pričom každý členský štát dostane určitý podiel z celkového rozpočtu. Členské štáty si samy vypracujú národné operačné programy, v ktorých uvedú, ako plánujú peniaze použiť. Po schválení Komisiou sa vnútroštátne orgány rozhodnú, ktoré projekty chcú podporiť.

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Sme rodina Borisa Kollára, ako aj Progresívne Slovensko spoločne so stranou Spolu, dnes zverejnili kandidátov do eurovolieb

Lídrom kandidátky hnutia Sme rodina do májových eurovolieb bude poslanec NR SR Peter Pčolinský. Z …