region
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ pomáha regiónom, ktoré zaostávajú v inovácii

Komisia obnovuje iniciatívu Cesta k excelentnosti, aby aj naďalej mohla poskytovať cielenú podporu a odborné znalosti regiónom, ktoré zaostávajú v inovácii.

Táto iniciatíva ešte pred začiatkom rozpočtového obdobia 2021 – 2027 pomôže regiónom rozvíjať, aktualizovať a zdokonaľovať ich stratégie pre inteligentnú špecializáciu – t. j. ich regionálne inovačné stratégie založené na špecifických oblastiach s konkurenčnými výhodami. Navyše vďaka nej budú môcť identifikovať primerané zdroje EÚ na financovanie inovačných projektov a nájsť si partnerov medzi regiónmi s podobnými silnými stránkami, aby tak vytvárali inovačné klastre.

Cesta k excelentnosti nadväzuje na návrhy Komisie o budúcej politike súdržnosti a novom programe Európsky horizont a je v súlade s obnoveným programom Komisie pre výskum a inovácie. Ide o ďalší spôsob, ako Komisia pomáha regiónom Európy pripraviť sa na budúcnosť vďaka spoľahlivým inovačným stratégiám financovaným z fondov EÚ v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová vyhlásila: „Inteligentná špecializácia nebola nikdy taká dôležitá, ako bude v období po roku 2020. Ak tieto stratégie v nasledujúcich rokoch majú naplniť svoj potenciál, potrebujeme dve veci: viac partnerstiev a väčšiu zodpovednosť – najmä v tých regiónoch, ktoré sú najviac pozadu. Táto iniciatíva pomôže pripraviť pôdu pre spoľahlivé inovačné stratégie v období po roku 2020.“

Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas uviedol: „Len nedávno sme predostreli najambicióznejší program EÚ na financovanie výskumu a inovácií – Európsky horizont – s rozpočtom 100 miliárd eur na obdobie 2021 až 2027. Vďaka nemu budú mať aj regióny viac príležitostí čo najlepšie využiť svoj výskumný a inovačný potenciál. Cesta k excelentnosti im pomôže kombinovať zdroje financovania EÚ na financovanie inovačných projektov.“

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics dodal: „V rámci tejto iniciatívy Spoločné výskumné centrum – vedecké a vzdelávacie stredisko Komisie – ponúkne regiónom svoje odborné znalosti, aby mohli budovať na svojich silných stránkach, vychádzať z vlastných priorít, učiť sa jeden od druhého a čo najlepšie využívať svoje najcennejšie aktíva: talent a kreativitu ľudí.“

Z iniciatívy, ktorú koordinuje Spoločné výskumné centrum, sa regiónom poskytnú štyri hlavné formy podpory:

  1. Komisia a externí odborníci pomôžu regiónom identifikovať priestor na zlepšenie ich stratégií pre inteligentnú špecializáciu, ich regionálnych inovačných systémov (kvalita verejného výskumu, efektívne prepojenie medzi podnikmi a vedeckou obcou a prostredie priaznivé pre podnikanie) a spôsobu, akým spolupracujú s inými regiónmi pri výskume a inováciách.
  2. Odborníci im zároveň pomôžu využiť všetky potenciálne zdroje financovania, ako je napríklad Európsky horizont, Digitálna Európa či fondy politiky súdržnosti, a kombinovať ich vďaka novým príležitostiam na súčinnosť, ktoré Komisia ponúka v návrhoch fondov EÚ na roky 2021 – 2027.
  3. Spoločné výskumné centrum pomôže identifikovať a napraviť konkrétne problémy, ktoré regiónom bránia v inovovaní, ako je napríklad nedostatočná interakcia medzi miestnymi podnikateľskými subjektmi a akademickou obcou alebo nízka účasť na súčasnom programe Horizont 2020.
  4. Spoločné výskumné centrum bude takisto zabezpečovať príležitosti na vytváranie sietí a semináre pre regióny, aby sa mohli stretávať a vymieňať si osvedčené postupy pri budovaní regionálnych inovačných stratégií. Tým sa uľahčí aj rozvoj partnerstiev zameraných na medziregionálne inovačné investície.
Viac..  EÚ chce na projekt celosvetovej infraštruktúry Globálna brána vynaložiť 300 miliárd eur

Ďalšie kroky

Obnovená iniciatíva začne toto leto a bude trvať dva roky. Regióny môžu vyjadriť záujem a zúčastňovať sa na nej tak, že sa zaregistrujú na platforme pre inteligentnú špecializáciu.

Súvislosti

Iniciatíva Cesta k excelentnosti bola vyhlásená v roku 2014 v spolupráci s Európskym parlamentom, keď sa inteligentná špecializácia stala požiadavkou podľa predpisov politiky súdržnosti. Každoročne sa obnovuje, pričom má vždy iný pracovný program a iné priority. V období 2018 – 2019 sa zameriava na prípravu budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ opierajúc sa o metódy pilotných opatrení v oblasti inteligentnej špecializácie z roku 2017. Iniciatíva má na tieto dva roky k dispozícii rozpočet vo výške troch miliónov eur, ktorý sprístupní Európsky parlament.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

lexmann

M. Lexmann: Vláda neplní sľub a zo SR robí európsku raritu, pri eurofondoch sú regióny iba štatisti

V postupoch čerpania eurofondov sa Slovensko stáva európskou raritou, keď vláda odstavila regióny na vedľajšiu koľaj. Ešte …