Timmermans, Jourova
Eurokomisári Frans Timmermans a Vĕra Jourová. PHOTO: © European Union.

Komisia: V EÚ nie je miesto pre diskrimináciu

Komisia členským štátom odporučila súbor opatrení, ktoré ich orgánom pre rovnosť umožnia účinne chrániť občanov a bojovať proti diskriminácii.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans uviedol: „Hoci rovnosť je jednou zo základných hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, nie je samozrejmosťou. Na obranu našich základných princípov a hodnôt potrebujeme dobré zákony a silné a nezávislé orgány pre rovnosť, aby sa obete diskriminácie dočkali nápravy krívd, s ktorými sa stretávajú.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová dodala: „V EÚ nie je miesto pre diskrimináciu. Obete a svedkovia diskriminácie by mali vedieť, kam sa obrátiť, a orgány pre rovnosť sú tu na to, aby im v týchto situáciách pomáhali. Musíme sa postarať o to, aby boli národné orgány pre rovnosť nezávislé a aby mali na plnenie svojho poslania dostatočné zdroje. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní rovnakých práv a príležitostí pre všetkých občanov.“

Orgány pre rovnosť sú nezávislé organizácie, ktoré pomáhajú obetiam diskriminácie, monitorujú prípady diskriminácie, podávajú o nich správy a podporujú rovnosť v celej EÚ. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli nezávislé a mali dostatok zdrojov na pokrytie všetkých druhov diskriminácie, či už na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženstva a vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Okrem toho by sa mali postarať o zvýšenie povedomia o úlohe národných orgánov pre rovnosť a o tom, ako sa môžu občania v prípade diskriminácie dostať k orgánom pre rovnosť a uplatniť svoje práva.

Komisia odporúča tieto opatrenia:

  • Viac nezávislosti: Členské štáty by mali zabezpečiť nezávislosť orgánov pre rovnosť vhodnou administratívnou štruktúrou, rozpočtovými prostriedkami, postupmi menovania a odvolávania zamestnancov a prevenciou konfliktov záujmov. Zároveň by mali orgánom pre rovnosť umožniť zhromažďovať dôkazy a informácie.
  • Právna pomoc: Členské štáty by mali orgánom pre rovnosť umožniť, aby sa zaoberali individuálnymi a kolektívnymi sťažnosťami, poskytovali právnu pomoc a zastupovali obete alebo organizácie pred súdom.
  • Primerané zdroje: Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mali orgány pre rovnosť potrebné ľudské, technické a finančné zdroje a infraštruktúru.
  • Účinná koordinácia a spolupráca: Členské štáty by mali zabezpečiť podmienky nevyhnutné na riadnu komunikáciu medzi orgánmi pre rovnosť v jednotlivých členských štátoch celej EÚ, ako aj na medzinárodnej úrovni.
Viac..  Európska komisia chce aktívnejšie zapojiť občanov do štartujúcich projektov politiky súdržnosti

Ďalšie kroky

Členské štáty sa vyzývajú, aby opatrenia prijaté v nadväznosti na toto odporúčanie uviedli v povinných správach o vykonávaní smerníc o rovnosti.

Súvislosti

Podľa súboru smerníc známych ako „smernice o rovnosti“ sú členské štáty povinné zriadiť aspoň jednu organizáciu – orgán pre rovnosť, ktorý bude analyzovať a monitorovať diskrimináciu, a zároveň podporovať a chrániť rovnaké zaobchádzanie s každým, kto v danom štáte žije.

Po uznesení Európskeho parlamentu z roku 2015, ktoré apelovalo na posilnenie orgánov pre rovnosť, nasledovalo v roku 2016 oznámenie Komisie Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva, v ktorom sa zaviazala pomáhať členským štátom, aby diskriminovaní jednotlivci a skupiny využívali ochranu Únie a poznali svoje práva. Právne predpisy EÚ sa najúčinnejšie implementujú a presadzujú cez nezávislé orgány pre rovnosť.

Aj Charta základných práv, aj Zmluva o Európskej únii zaručujú, že nikoho nemožno diskriminovať na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku či sexuálnej orientácie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Peter Kazimir

Koronavírus je podľa guvernéra NBS určite pre ekonomiku rizikom, netreba však prepadať panike

BRATISLAVA – Nový koronavírus je podľa guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra určite negatívnym rizikom …