Jourova
PHOTO: © European Union.

EÚ a štyri online trhy podpísali záväzok o bezpečnosti výrobkov

Štyri významné subjekty na online trhu – spoločnosti Alibaba (v mene AliExpress), Amazon, E-Bay a Rakuten-France – podpísali záväzok, v rámci ktorého chcú rýchlejšie odstraňovať nebezpečné výrobky, ktoré sa predávajú na ich online trhoch.

Vďaka dialógu, ktorý sprostredkovala Európska komisia, sa tieto štyri významné online spoločnosti zaviazali, že do 2 pracovných dní budú reagovať na oznámenia o nebezpečných výrobkoch, ktoré im predložia orgány členských štátov, a v prípade oznámení od jednotlivých spotrebiteľov budú konať do 5 pracovných dní.

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, v tejto súvislosti uviedla: Stále viac ľudí v rámci EÚ nakupuje online. Elektronický obchod poskytuje spotrebiteľom nové možnosti a ponúka im väčší výber za nižšie ceny. Spotrebitelia by pri nákupe cez internet mali byť chránení rovnako, ako keď nakupujú v kamennom obchode. Vítam tento záväzok o bezpečnosti výrobkov, vďaka ktorému sa ešte viac zlepší bezpečnosť spotrebiteľov. Zároveň vyzývam ďalšie online obchody, aby sa k tejto iniciatíve pripojili, aby sa internet pre spotrebiteľov EÚ stal bezpečnejším miestom.“ 

Predaj cez internet predstavoval v roku 2016 v EÚ 20 % celkového predaja (Eurostat). Prostredníctvom internetu sa predáva čoraz viac nebezpečných výrobkov nahlásených do systému včasného varovania. Z toho vyplýva potreba, aby internetové obchody naďalej zintenzívňovali úsilie zamerané na odstraňovanie nebezpečných výrobkov. Smernica EÚ o elektronickom obchode zavádza postupy oznamovania a odstraňovania problematického online obsahu, no neupravuje podrobnosti týchto postupov. Uvedené štyri významné online trhy súhlasili s tým, že prijmú súbor záväzkov, ktorými sa zabezpečí primeraná ochrana spotrebiteľov EÚ.

Spoločnosti Alibaba Group (v mene AliExpress), Amazon, E-Bay a Rakuten-France sa zaviazali prijať tieto opatrenia:

  • Reagovať do dvoch pracovných dní na oznámenia orgánov, ktoré boli doručené na kontaktné miesta jednotlivých spoločností, aby odstránili položky s ponukou nebezpečných výrobkov. Spoločnosti by mali prijaté opatrenia monitorovať a informovať o nich príslušné orgány.
  • Poskytnúť zákazníkom jednoznačný spôsob oznamovania ponuky nebezpečných výrobkov. Takéto oznámenia sa riešia bez zbytočného odkladu a primeraná reakcia sa poskytne do piatich pracovných dní.
  • Priebežne nahliadať do databázy informácií o výrobkoch stiahnutých z predaja/nebezpečných výrobkoch, ktoré sú k dispozícii v systéme EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch, a čerpať aj z iných zdrojov, ako napríklad od orgánov presadzovania práva, a prijať vhodné opatrenia, pokiaľ ide o dotknuté výrobky, ak ich možno identifikovať.
  • Zriadiť vyhradené jednotné kontaktné miesta pre orgány členských štátov EÚ, na ktoré bude možné oznamovať nebezpečné výrobky a prostredníctvom ktorých bude možná jednoduchá komunikácia o problematike bezpečnosti výrobkov.
  • Prijať opatrenia zamerané na to, aby sa predchádzalo opätovnému ponúkaniu nebezpečných výrobkov, ktoré už raz boli odstránené.
  • Poskytnúť predajcom informácie/odborné školenia o problematike dodržiavania právnych predpisov EÚ o bezpečnosti výrobkov, vyžadovať od predajcov, aby konali v súlade so zákonom, a poskytnúť predajcom odkaz na zoznam právnych predpisov EÚ o bezpečnosti výrobkov.
Viac..  Rezort dopravy zjednodušuje podmienky výzvy na obnovu budov, vychádza v ústrety žiadateľom

Ďalšie kroky

Uvedené online trhy a Európska komisia posúdia dosiahnutý pokrok každých šesť mesiacov a uverejnia o ňom správu.

Európska komisia nabáda ďalšie online trhy, aby nasledovali príklad uvedených štyroch spoločností, prebrali iniciatívu a podpísali tento záväzok, a prispeli tak k zlepšovaniu bezpečnosti výrobkov predávaných na online trhoch spotrebiteľom v EÚ.

Súvislosti

V smernici o elektronickom obchode (v článku 14) sa uvádza, že ponúkané nebezpečné výrobky sa musia urýchlene a efektívne stiahnuť z trhu, no smernica neobsahuje údaj o načasovaní takéhoto konania.

Európska komisia vo svojom oznámení zo septembra 2017 o boji proti nezákonnému obsahu na internete ohlásila zámer priebežne sledovať pokrok dosiahnutý v tejto oblasti a posúdiť, či sú potrebné ďalšie opatrenia. V nadväznosti na to Komisia v marci 2018 prijala odporúčanie obsahujúce súbor operačných opatrení, ktoré majú prijať spoločnosti a členské štáty v snahe ešte viac zintenzívniť svoje úsilie pred tým, ako Komisia rozhodne o tom, či bude potrebné navrhnúť právne predpisy. Tieto odporúčania sa vzťahujú na všetky formy nezákonného obsahu vrátane teroristického obsahu, podnecovania k nenávisti a násiliu, materiálov obsahujúcich sexuálne zneužívanie detí, nebezpečného tovaru a porušovania autorských práv.

Systém včasného varovania EÚ umožňuje rýchlu výmenu informácií medzi 31 európskymi krajinami a Európskou komisiou o nebezpečných nepotravinových výrobkoch, ktoré predstavujú zdravotné a bezpečnostné riziko pre spotrebiteľov. Európska komisia 12. marca 2018 vydala správu o systéme včasného varovania pred nebezpečnými výrobkami za rok 2017.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nebezpecne vyrobky

Systém upozorňovania na nebezpečné výrobky v Európe vlani zverejnil 2 117 varovaní

Európska komisia (EK) v pondelok zverejnila výročnú správu o výsledkoch činnosti Bezpečnostnej brány, čiže systému …

Consent choices