sud
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia začala konanie o porušení povinnosti voči Poľsku

Európska komisia Poľsku odoslala formálnu výzvu vo veci poľského zákona o najvyššom súde, ktorou začala konanie o porušení povinnosti.

27 zo 72 sudcov, čiže viac ako tretine sudcov najvyššieho súdu hrozí, že budú 3. júla donútení odísť na dôchodok, pretože nový poľský zákon o najvyššom súde znižuje dôchodkový vek sudcov najvyššieho súdu zo 70 na 65 rokov. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na prvého predsedu najvyššieho súdu, ktorému by sa predčasne skončilo 6-ročné funkčné obdobie. Podľa uvedeného zákona majú súčasní sudcovia možnosť vyjadriť sa, že chcú, aby im prezident republiky predĺžil funkčné obdobie o tri roky s možnosťou ešte jedného predĺženia. Prezidentovo rozhodnutie sa nezakladá na žiadnych stanovených kritériách a nemožno ho súdne preskúmať.

Komisia zastáva názor, že tieto opatrenia oslabujú zásadu nezávislosti súdnictva, ktorej súčasťou je neodvolateľnosť sudcov, a preto si Poľsko neplní povinnosti v zmysle článku 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie.

Hoci o zákone o najvyššom súde Poľska už Komisia diskutovala s poľskými orgánmi v rámci dialógu o právnom štáte, v tomto procese nedošlo k uspokojivému riešeniu. Komisia je na rozdiel od poľských orgánov presvedčená, že konzultácia s Národnou súdnou radou nie je dostatočnou zárukou. Stanovisko Národnej súdnej rady nie je záväzné a zakladá sa na nejasných kritériách. Okrem toho po reforme z 8. decembra 2017 v súčasnosti Národná súdna rada pozostáva zo sudcov, ktorých menuje poľský parlament, a to nie je v súlade s európskymi štandardmi nezávislého súdnictva.

Vzhľadom na nedostatočný pokrok v dialógu o právnom štáte a na nadobudnutie účinnosti nového dôchodkového režimu pre sudcov najvyššieho súdu sa Komisia rozhodla bezodkladne začať toto konanie o porušení povinnosti. Poľská vláda bude mať mesiac na to, aby odpovedala na formálnu výzvu Komisie. Komisia je zároveň pripravená s Poľskom pokračovať v prebiehajúcom dialógu o právnom štáte, ktorý chce aj naďalej prednostne využívať na riešenie systémového ohrozenia právneho štátu v Poľsku.

Viac..  Zloženie Európskej komisie: Poslanci schválili zmeny v kolégiu komisárov

Súvislosti

Zásada právneho štátu je jednou zo spoločných hodnôt, na ktorých je založená Európska únia. Je zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Európska komisia je spolu s Európskym parlamentom a Radou v súlade so zmluvami zodpovedná za zaručenie dodržiavania zásady právneho štátu ako jednej zo základných hodnôt Únie a za zabezpečenie dodržiavania práva EÚ, ako aj jej hodnôt a zásad.

Udalosti v Poľsku viedli Európsku komisiu k tomu, aby v januári 2016 začala dialóg s poľskou vládou prostredníctvom rámca na podporu právneho štátu. Komisia pravidelne a podrobne informuje Európsky parlament a Radu.

29. decembra 2017 začala konanie o porušení povinnosti týkajúce sa poľského zákona o všeobecných súdoch, a to aj na základe dôchodkových ustanovení zákona a ich vplyvu na nezávislosť súdnictva. Komisia 20. decembra 2017 postúpila tento prípad Súdnemu dvoru.

20. decembra 2017 zároveň po prvýkrát uplatnila postup podľa článku 7 ods. 1, keď predložila odôvodnený návrh na rozhodnutie Rady o tom, že v Poľsku existuje jasné riziko vážneho porušenia zásad právneho štátu.

Na vypočutí Rady pre všeobecné záležitosti týkajúcom sa Poľska, ktoré sa v rámci postupu podľa článku 7 ods. 1 konalo 26. júna, poľské orgány neposkytli žiadne informácie o pripravovaných opatreniach, ktoré by rozptýlili pretrvávajúce obavy Komisie. Kolégium komisárov preto 27. júna 2018 poverilo prvého podpredsedu Komisie Fransa Timmermansa, aby začal toto konanie o porušení povinnosti. Komisia je pripravená pokračovať s Poľskom v dialógu o právnom štáte, ktorý chce aj naďalej prednostne využívať na riešenie systémového ohrozenia právneho štátu v Poľsku.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

alkohol

Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Na Facebooku minister financií SR Eduard Heger informoval, že sa súkromné pálenie alkoholu na Slovensku …