subsidiarita
PHOTO: © European Union.

Subsidiarita a proporcionalita: Osobitná skupina predložila odporúčania predsedovi Komisie Junckerovi

Osobitná skupina pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“ predložila svoju záverečnú správu predsedovi Komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi.

V správe sú uvedené odpovede na 3 otázky, ktoré položil predseda Komisie pri vytváraní osobitnej skupiny v novembri 2017: Ako lepšie uplatňovať zásadu subsidiarity a zásadu proporcionality v rámci inštitúcií EÚ? Ako lepšie zapojiť regionálne a miestne orgány a národné parlamenty do tvorby a vykonávania politík EÚ? Existujú oblasti politiky, v ktorých by sa právomoci mohli časom vrátiť členským štátom?

Predseda Juncker uviedol: „Chcem, aby naša Únia bola viac zameraná na veci, ktoré sú podstatné pre našich občanov. Preto sa Komisia snaží venovať veľkú pozornosť zásadným otázkam a klásť menší dôraz na tie menej podstatné. Z tohto dôvodu som zriadil osobitnú skupinu pre subsidiaritu a proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby EÚ zasahovala len do tých oblastí, v ktorých je jej prítomnosť prínosom. Chcem sa poďakovať Fransovi Timmermansovi a ostatným členom osobitnej skupiny z národných parlamentov a z Európskeho výboru regiónov za túto dôležitú správu. Úniu nemožno budovať bez aktívnej a rovnakej účasti miestnych orgánov, inštitúcií EÚ a všetkých úrovní verejnej správy. Závery vyvodím v mojom prejave o stave Únie v septembri. Dúfam, že sa vedúci predstavitelia iných inštitúcií a vnútroštátnych orgánov ku mne pripoja a že tieto postrehy sa stanú pevnou súčasťou budúcej práce Únie.“

Členovia osobitnej skupiny uviedli: „Budeme presadzovať nový spôsob práce, ktorý posilní zapojenie miestnych, regionálnych a vnútroštátnych orgánov do tvorby politík EÚ s cieľom zlepšiť kvalitu a účinnosť právnych predpisov. Pritom sa budú v plnej miere rešpektované úlohy rôznych inštitúcií EÚ, vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov a národných parlamentov. Navrhujeme nový prístup „aktívnej subsidiarity“, ktorý zabezpečí pridanú hodnotu právnych predpisov EÚ, prínos pre občanov a povedie k väčšej zodpovednosti za rozhodnutia Únie v členských štátoch. Našu správu sme predložili predsedovi Junckerovi, ktorý nás uistil, že bude spolu s ostatnými inštitúciami bude pracovať na uskutočnení našich odporúčaní“.

Osobitná skupina dospela k záveru, že je potrebný nový spôsob práce v oblasti subsidiarity a proporcionality, ktorý by miestnym a regionálnym orgánom a národným parlamentom umožnil účinnejšie prispieť k tvorbe politík EÚ a navrhovaniu nových právnych predpisov. V rámci navrhovaných nového prístupu by sa subsidiarita a proporcionalita posudzovali dôslednejšie na všetkých úrovniach verejnej správy, a to na základe „modelovej mriežky“, ktorú možno prirovnať ku kontrolnému zoznamu dodržiavania zásady subsidiarity a zásady proporcionality.

Osobitná skupina takisto odporúča flexibilné uplatňovanie 8-týždňovej lehoty, ktorú majú národné parlamenty k dispozícii na predloženie svojich stanovísk k návrhom legislatívy EÚ. Zároveň navrhuje možné budúce predĺženie tejto lehoty na predloženie stanovísk, a to na 12 týždňov. Osobitná skupina odporúča, aby sa 3 inštitúcie EÚ dohodli na cielenom viacročnom programe, ktorým by sa podporilo opätovné vyváženie práce EÚ v niektorých oblastiach politiky. Toto vyváženie by spočívalo v účinnejšom vykonávaní existujúcich právnych predpisov a v upustení od iniciovania nových právnych predpisov. Tento postup nadväzuje na to, že Junckerova Komisia predložila cielenejšie pracovné programy Komisie, a na ročné spoločné vyhlásenia dohodnuté v rámci 3 inštitúcií o prioritných dokumentoch, ktoré majú byť v danom roku schválené.

Viac..  Na úplný zákaz predaja áut so spaľovacím motorom je Slovensko pripravené

Osobitná skupina sa domnieva, že nový prístup by sa mal uplatňovať na existujúci súbor právnych predpisov Európskej únie a na všetky nové politické iniciatívy. Zainteresované strany navrhli pracovnej skupine niekoľko právnych predpisov a politík EÚ, v prípade ktorých by sa mohlo začať s preskúmaním kritérií subsidiarity a proporcionality. Komisia tieto návrhy zohľadní vo svojej budúcej práci.

Súvislosti

Predseda Juncker v novembri 2017 zriadil osobitnú skupinu pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“. Osobitnej skupine dal za úlohu preskúmať 3 otázky: 1) úlohu miestnych a regionálnych orgánov pri tvorbe a vykonávaní politík Európskej únie; 2) úlohu, ktorú zásada subsidiarity a zásada proporcionality zohrávajú pri práci inštitúcií a orgánov Únie; 3) či by sa zodpovednosť za niektoré konkrétne oblasti politiky mala delegovať späť na členské štáty.

Osobitná skupina sa stretla sedemkrát, aby prediskutovala uvedené 3 otázky. Na základe týchto diskusií, verejného vypočutia a informácií od mnohých zainteresovaných strán uviedla osobitná skupina v správe 9 odporúčaní spolu s konkrétnymi implementačnými opatreniami. Odporúčania sú adresované národným parlamentom, vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom, Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu výboru regiónov a Európskej komisii.

Osobitnej skupine predsedá prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans. Tvoria ju 3 členovia Výboru regiónov – predseda Karl-Heinz Lambertz (Belgicko), Michael Schneider (Nemecko) a François Decoster (Francúzsko) – a 3 členovia národných parlamentov – Toomas Vitsut (Estónsko), Kristian Vigenin (Bulharsko) a Reinhold Lopatka (Rakúsko).

Rakúske predsedníctvo EÚ zorganizuje v novembri v Bregenzi konferenciu o subsidiarite, ktorá vzhľadom na správu o stave Únie, ktorá bude predložená 12. septembra 2018, poskytne príležitosť na ďalšiu diskusiu o správe osobitnej skupiny a na zváženie spôsobu, ako realizovať v nej uvedené odporúčania.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices