Marianne Thyssen
Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. PHOTO: © European Union.

Zamestnanosť a sociálna situácia v Európe: Závažná materiálna deprivácia klesla na historicky najnižšiu úroveň


Komisia uverejnila ročný prieskum vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe (ESDE) za rok 2018. Tohtoročné vydanie potvrdzuje pretrvávajúce pozitívne trendy na trhu práce, ako aj zlepšenie sociálnej situácie. Počet zamestnaných ľudí dosiahol nové rekordné úrovne. Prácu má takmer 238 miliónov ľudí má prácu, čo je najvyššia zamestnanosť, akú EÚ kedy zaznamenala. V roku 2017 malo v porovnaní s rokom 2016 zamestnanie o tri a pol milióna ľudí viac.

Hoci počet odpracovaných hodín na zamestnanú osobu sa v posledných rokoch zvýšil, stále je pod úrovňami z roku 2008. Zároveň sme svedkami nárastu čistých príjmov a nižšej miery chudoby. Závažná materiálna deprivácia klesla na historicky najnižšiu úroveň. V porovnaní s rokom 2012 je postihnutých o 16,1 milióna ľudí menej. Vzhľadom na dosah technologického vývoja však nie je jasné, ako na situáciu bude vplývať automatizácia a digitalizácia. Preto sa prieskum ESDE v roku 2018 zameriava na meniaci sa svet práce.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „Európske hospodárstvo rastie rýchlejšie a rovnomernejšie než predtým. To podporuje zamestnanosť, zvyšuje príjmy domácností a zlepšuje sociálne podmienky. Technologické zmeny majú veľký potenciál podporovať rast a zamestnanosť, ale iba v prípade, že túto zmenu správne nasmerujeme. Európsky pilier sociálnych práv predstavuje rukoväť, aby bol každý pripravený na túto transformáciu. Naše návrhy premieňajú tento pilier do praxe tým, že obyvateľom Európy poskytujú vzdelanie a zručnosti a zabezpečujú, aby sa na všetkých pracovníkov v tomto rýchlo sa meniacom svete práce vzťahovali základné práva. Príkladom sú naše návrhy o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach a prístupe k sociálnej ochrane.“ 

Tohtoročné vydanie má za cieľ analyzovať možnosti a riziká spojené s technologickými inováciami, demografickými zmenami a globalizáciou. Prieskum ukazuje, čo treba urobiť, aby mal z tohto vývoja prospech každý.

Ako sa uvádza v prieskume, kľúčom k zvýšeniu celkovej produktivity je technologický pokrok. Zároveň však ide o nahrádzanie rutinných úlohy, na ktoré netreba vysokú kvalifikáciu, a zvyšovanie úrovne zručností v záujme zamestnateľnosti. Hoci sa nedá dospieť k jednoznačnému záveru, pokiaľ ide o možný rozsah vplyvu technológií na pracovné miesta, zo štúdií vyplýva, že rutinné úlohy, ktoré sú súčasťou dnešných pracovných úloh, sú najnáchylnejšie na úplnú alebo čiastočnú automatizáciu. Podľa jednej štúdie by sa v blízkej budúcnosti dalo sčasti zautomatizovať 37 % až 69 % pracovných miest. Kľúčom, ako sa prispôsobiť tomuto meniacemu sa pracovnému svetu, je lepšie vzdelávanie vrátane toho celoživotného, ako aj zabezpečenie vhodnosti našich systémov trhu v oblasti práce a sociálnej ochrany.

Komisia v rámci programu v oblasti zručností pre Európu a vďaka finančným prostriedkom EÚ pripravuje pôdu na to, aby ľudia v Európe mohli získať lepšie zručnosti na všetkých úrovniach. Robí tak v úzkej spolupráci s členskými štátmi, poskytovateľmi odbornej prípravy a podnikmi. Pri zvyšovaní kvalifikácie a rekvalifikácii pracovnej sily a riadení zvýšenej flexibility v meniacom sa svete práce zohrávajú dôležitú úlohu aj sociálni partneri. Prispievajú k vytváraniu programov odbornej prípravy a identifikujú príležitosti a nevýhody rýchlych zmien, ktoré majú vplyv na trhy práce.

Viac..  Stavebníctvo únie v apríli medziročne stúplo o 3 %

Nové technológie prispievajú k zvýšeniu počtu pracovníkov s neštandardnými zmluvami a samostatne zárobkovo činných osôb. V prieskume ESDE sa uvádza, že nové formy práce prinášajú pracovníkom aj podnikom výhody, a to vo forme väčšej flexibility, lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Navyše ponúkajú ľuďom vrátane ľudí so zdravotným postihnutím a starším ľuďom nové príležitosti vstúpiť na trh práce alebo sa na ňom udržať. Prieskum ESDE však opisuje aj vzájomný vzťah medzi rastúcim výskytom neštandardnej práce a zhoršením pracovných podmienok: príjmy sú nestabilnejšie, práca je neistejšia a prístup k sociálnej ochrane je obmedzenejší. To sa ukázalo napríklad u pracovníkov platforiem. Komisia túto situáciu rieši návrhmi na modernizáciu právnych predpisov týkajúcich sa trhu práce a systémov sociálnej ochrany s cieľom reagovať na nový svet práce. V návrhu smernice o transparentnejších a predvídateľnejších pracovných podmienkach sú pre všetkých pracovníkov zahrnuté aj nové minimálne normy pre všetkých pracovníkov vrátane tých v neštandardných formách zamestnania. Návrhom odporúčania o prístupe k sociálnej ochrane podporujeme členské štáty, aby poskytovali prístup k sociálnemu zabezpečeniu všetkým zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám. Rieši sa v ňom aj prenosnosť práv medzi pracovnými miestami a postaveniami v zamestnaní.

Prieskum ESDE za rok 2018 v neposlednom rade poukazuje aj na určité pretrvávajúce štrukturálne problémy, napríklad na nerovnosť (napríklad príjmovú a rodovú), ako aj na potrebu rozvoja zručností a vzdelávania.

Súvislosti

Ročný prieskum vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe poskytuje aktuálnu ekonomickú analýzu zamestnanosti a sociálnych trendov v Európe. Vzhľadom na tieto trendy sa v prieskume uvádzajú možné výzvy a navrhujú sa potenciálne reakcie politické reakcie. Je hlavným nástrojom Európskej komisie na analýzu faktov a skúmanie trendov a budúcich výziev na trhoch práce.

Existuje množstvo príkladov, ako sa Komisia stavia k riešeniu výziev nastolených vo výročných správach ESDE. Napríklad nedávny návrh Komisie o viacročnom finančnom rámci zahŕňa viac finančných prostriedkov na investície do ľudí, a to aj prostredníctvom nového Európskeho sociálneho fondu Plus (ESF+) a zlepšeného Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). K napĺňaniu týchto cieľov prispejú aj iniciatívy a nástroje ako program v oblasti zručností pre Európu, záruka pre mladých ľudí a iniciatíva v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, ale aj program Erasmus, Európsky zbor solidarity či návrhy Komisie zamerané na prístup k sociálnej ochrane a transparentné a predvídateľné pracovné podmienky.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Hľadá sa podpora na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …