prokuratura
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Do činnosti Európskej prokuratúry sa zapojilo už aj Holandsko

Európska komisia potvrdzuje, že Holandsko sa ako 21. členský štát EÚ zapája do činnosti Európskej prokuratúry.

Európska komisia potvrdila, že Holandsko sa ako 21. členský štát EÚ zapája do činnosti Európskej prokuratúry (EPPO), ktorá bude zohrávať kľúčovú úlohu v boji proti trestným činom poškodzujúcim rozpočet EÚ, ako sú podvody, korupcia, pranie špinavých peňazí alebo závažné cezhraničné podvody v oblasti DPH presahujúce sumu 10 miliónov eur. Európska prokuratúra začne svoju činnosť do konca roka 2020, a to vo všetkých zúčastnených členských štátoch.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová uviedla: „Trestná činnosť nepozná hranice, a preto jej musíme čeliť spoločne. Vítam dnes Holandsko ako nového člena Európskej prokuratúry. Čím viac krajín EÚ sa pridá, tým väčší bude dosah Európskej prokuratúry a tým viac peňazí bude možné získať späť. Preto by som rada vyzvala všetky ostatné členské štáty, aby sa do tejto dôležitej siete na boj proti podvodom a korupcii tiež zapojili. Pomôže nám to zabezpečiť, že každý cent z rozpočtu EÚ bude vynaložený v prospech našich občanov.“

Členské štáty, ktoré sa ešte nerozhodli zapojiť sa do činnosti Európskej prokuratúry, môžu tak urobiť, ak si to želajú, kedykoľvek po prijatí nariadenia. Svoj zámer zapojiť sa oznámila 14. júna 2018 Malta. Komisia skúma toto oznámenie v súlade s postupom stanoveným v článku 331 ZFEÚ a očakáva sa, že čoskoro prijme rozhodnutie. Na činnosti Európskej prokuratúry sa už zúčastňujú tieto krajiny EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

Zloženie výberovej komisie Európskej prokuratúry

Komisia Rade Európskej únie navrhla zoznam uchádzačov do výberovej komisie Európskej prokuratúry. Výberová komisia bude zložená z dvanástich členov, ktorí majú nastúpiť do funkcie v októbri 2018. Všetci uchádzači budú vybraní spomedzi bývalých členov Súdneho dvora a Dvora audítorov, národných členov Eurojustu, členov najvyšších vnútroštátnych súdov alebo uznávaných prokurátorov a právnikov. Zloženie výberovej komisie vychádza z geografickej a rodovej vyváženosti a náležitého zastúpenia právnych systémov členských štátov, ktoré sa zapájajú do činnosti Európskej prokuratúry. Výberová komisia bude zodpovedná za zostavenie užšieho zoznamu uchádzačov na pozíciu hlavného európskeho prokurátora a posúdenie kvalifikácie uchádzačov pred ich vymenovaním Radou.

Viac..  EÚ aktualizuje stratégiu na ochranu námornej oblasti pred novými hrozbami

Súvislosti

Z dôvodu cezhraničných podvodov prichádzajú vnútroštátne rozpočty v celej Európe každoročne minimálne o 50 miliárd EUR na príjmoch z DPH. Komisia preto v roku 2013 pod vedením bývalej komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingovej navrhla zriadiť Európsku prokuratúru. V júni 2017 sa 20 členských štátov rozhodlo tento úrad zriadiť prostredníctvom mechanizmu posilnenej spolupráce.

Európska prokuratúra zabezpečí účinnejšie a rýchlejšie vyšetrovanie trestných činov poškodzujúcich rozpočet EÚ, medzi iným podvodov, korupcie, prania špinavých peňazí a cezhraničných podvodov s DPH, a to v celej EÚ. Tým sa prekonajú súčasné nedostatky a budú sa riešiť podvody týkajúce sa finančných prostriedkov EÚ, ktoré presahujú 10 000 eur, ako aj zložité cezhraničné podvody v oblasti DPH spôsobujúce škody vo výške viac než 10 miliónov eur. Európska prokuratúra bude na tento účel úzko spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a ostatnými subjektmi EÚ, ako je Eurojust a Europol. Komisia v máji 2018 navrhla nové pravidlá pre Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), aby sa mohol takisto stať blízkym partnerom Európskej prokuratúry.

Rozhodnutie Komisie o účasti Holandska na činnosti Európskej prokuratúry nadobudne účinnosť 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Štruktúra Európskej prokuratúry:

Graf 2

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

R. Mikulec sa stretol s podpredsedníčkou EK pre hodnoty a transparentnosť V. Jourovou

Minister vnútra SR Roman Mikulec sa v piatok  stretol s podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť …

Consent choices