sud
Ilustračné PHOTO: © European Union

Audítori EÚ: Dohľad Komisie nad uplatňovaním právnych predpisov EÚ treba posilniť


Podľa novej situačnej správy Európskeho dvora audítorov má Európska komisia príležitosti ešte viac posilniť jej dohľad nad tým, ako členské štáty uplatňujú právne predpisy EÚ. Správa sa zameriava na činnosti dohľadu Komisie a sú v nej určené výzvy a príležitosti do budúcnosti. Taktiež sa v nej poukazuje na potrebu transparentnosti, zodpovednosti a auditu pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ.

Európska komisia je podľa Zmluvy o Európskej únii povinná dohliadať nad uplatňovaním právnych predpisov EÚ členskými štátmi. Je to zásadne dôležité pre zabezpečenie celkovej výkonnosti a povinnosti zodpovedať sa v EÚ. Činnosti dohľadu Komisie sa zameriavajú na riadenie rizika potenciálnych porušení právnych predpisov EÚ členskými štátmi, ktoré môžu viesť k oficiálnym konaniam o nesplnení povinnosti.

Audítori preskúmali rôzne oblasti politiky EÚ, v ktorých členské štáty musia uplatňovať právne predpisy EÚ v ich jurisdikcii, a činnosti dohľadu generálnych riaditeľstiev Komisie zodpovedných za tieto oblasti. Preskúmanie nie je audit. Uvádzajú sa v ňom opisy a analýzy založené na uverejnených informáciách a informáciách, s ktorých uverejnením súhlasili účastníci preskúmania.

„Komisia čelí zložitému právnemu prostrediu na úrovni EÚ i členských štátov, a preto je dohľad nad uplatňovaním právnych predpisov EÚ výzvou”, povedal Leo Brincat, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „V našej správe sa poukazuje na niekoľko príležitostí posilniť funkciu dohľadu Komisie ďalším rozvojom kľúčových čŕt a posilnením súčasného prístupu Komisie.”

Niekoľko faktorov ovplyvňuje riziko porušení a predstavuje výzvy z hľadiska dohľadu nad uplatňovaním právnych predpisov EÚ. Patrí sem veľkosť právneho subjektu, ktorý sa má monitorovať, a zložitosť mnohých právnych nástrojov, relatívna dostupnosť fondov EÚ a existencia alternatív ku konaniu SK 2 o nesplnení povinnosti v rôznych oblastiach politiky, ako aj legislatívne opatrenia členských štátov a ich opatrenia v oblasti dohľadu.

Audítori poukazujú na niekoľko spôsobov, ako Komisia doteraz reagovala. Stanovila priority v presadzovaní práva a porovnávacie štandardy pre riešenie sťažností občanov a podozrení z porušenia. Svoj dohľad zorganizovala podľa oblastí politiky a zakotvila ho do programu lepšej právnej regulácie, systému koncipovania politík a právnych predpisov tak, aby sa dosiahli ich hlavné ciele a umožnilo sa rozhodovať o veciach verejných na základe dôkazov. Systematicky kontroluje, ako sa právne predpisy EÚ transponujú do vnútroštátnych právnych predpisov, vybavuje sťažnosti občanov a vyšetruje prípady podozrenia z nedodržania súladu, a posilnila spoluprácu a výmenu informácií s členskými štátmi na účely presadzovania súladu. Komunikuje priamo so zainteresovanými stranami a zverejňuje informácie o svojich činnostiach dohľadu.

Viac..  V. Remišová: Národné záujmy Slovenska a Česka bude v EÚ počuť silnejšie, dohodli sme spoločný postup

V správe sa tiež nachádzajú príklady práce najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov v súvislosti so súladom na vnútroštátnej úrovni a poukazuje sa v nej na priestor pre Európsky dvor audítorov vykonávať prácu týkajúcu sa mechanizmov dohľadu na úrovni EÚ.

Audítori uvádzajú celý rad úvah, ako by Európska komisia mohla riešiť výzvy a využiť príležitosti na zlepšenie, na ktoré sa poukazuje v ich správe. Vyzývajú Komisiu, aby zvážila posilnenie svojej funkcie dohľadu:

  • uplatňovaním prístupu lepšej právnej regulácie na jej politiku presadzovania práva a inventarizáciou jej činností dohľadu;
  • využívaním rozpočtu EÚ koordinovanejším spôsobom, aby členským štátom pomohla zabezpečiť uplatňovanie právnych predpisov EÚ;
  • podporovaním generálnych riaditeľstiev v rôznych oblastiach politiky, aby zdieľali svoje vedomosti a odborné znalosti o členských štátoch;
  • presadzovaním súladu takým spôsobom, ktorý je viac zameraný na potreby jednotlivých členských štátov a jednotnejší naprieč rôznymi oblasťami politiky;
  • vypracovaním priorít presadzovania práva a porovnávacích štandardov do celkového rámca riadenia dohľadu;
  • poskytovaním konsolidovanejších informácií a analýz zainteresovaným stranám.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …