erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Erasmus+: Procesy predkladania prihlášok a podávania správ sú stále príliš zložité

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov program Erasmus+ vytvára mnohé formy európskej pridanej hodnoty, to znamená, že krajiny by jednotlivo neboli schopné zabezpečiť rovnaké výsledky, a má pozitívny vplyv na to, ako účastníci vnímajú EÚ. Audítori však zistili, že ukazovatele, ktorými sa meria výkonnosť programu, by mali byť lepšie zosúladené s jeho cieľmi. Dodávajú, že aj napriek istým zjednodušeniam sú procesy predkladania prihlášok a podávania správ stále príliš zložité.

Cieľom programu Erasmus+ je poskytnúť študentom a zamestnancom príležitosť na získanie zručností a na osobný, sociálno-vzdelávací a profesionálny rozvoj prostredníctvom štúdia, odbornej prípravy, praxe alebo dobrovoľníckej činnosti v zahraničí. Jeho účelom je tiež zvyšovať kvalitu a podporovať inovácie, excelentnosť a internacionalizáciu vo vzdelávacích organizáciách.

Audítori posudzovali výkonnosť a európsku pridanú hodnotu akcie programu Erasmus+ zameranej na mobilitu, ktorá je kľúčovou akciou programu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a na ktorú sa vynakladá viac než polovica rozpočtu programu vo výške 16,45 mld. EUR. Do januára 2018 využilo možnosť mobility v rámci programu Erasmus+ vyše 2,3 milióna študentov a zamestnancov.

Celkovo akcia programu Erasmus+ zameraná na mobilitu splnila väčšinu cieľov, ktoré boli pre ňu stanovené. Z negatívnych zistení audítori upozorňujú na to, že ukazovatele, ktorými sa meria výkonnosť programu, by mali byť lepšie zosúladené s jeho cieľmi.

„Erasmus+ umožnil miliónom ľudí študovať, získať odbornú prípravu alebo pracovať v zahraničí, čím sa stal známou a úspešnou značkou EÚ,“ uviedol Rimantas Šadžius, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Akcia programu Erasmus+ zameraná na mobilitu vytvára mnohé formy európskej pridanej hodnoty, ktoré idú nad rámec právnych požiadaviek, napríklad strategický prístup k mobilite, zvýšenie pocitu európskej identity a viacjazyčnosť. Tieto prvky by sa mali posudzovať v rámci hodnotenia výkonnosti.“

V porovnaní s predchádzajúcimi programami boli v rámci programu Erasmus+ zavedené mnohé inovácie na zjednodušenie správy v oblasti mobility. Podľa audítorov sú však procesy predkladania SK 2 prihlášok a podávania správ stále príliš zložité. Okrem toho inovatívny nástroj záruk za študentské pôžičky nepriniesol očakávané výsledky.

Viac..  Podpora amatérskeho športu a zdravia mládeže: výzva za 12 miliónov eur na multifunkčné haly

V súvislosti s budúcim programom Erasmus+ audítori odporúčajú Európskej komisii:

  • navrhnúť dodatočné prvky európskej pridanej hodnoty a vo fáze hodnotenia projektov ich zoradiť podľa priority, monitorovať a vykazovať,
  • zlepšiť meranie dosiahnutých cieľov a pri prideľovaní finančných prostriedkov uprednostňovať výkonnosť,
  • prostredníctvom skvalitnených nástrojov IT ešte viac zjednodušiť systém s cieľom znížiť administratívnu záťaž,
  • zahrnúť do akcie programu Erasmus+ zameranej na mobilitu aj študentov škôl a zvážiť zavedenie väčšej flexibilnosti pre doktorandov,
  • zvážiť možnosť znovuzavedenia financovania pre tradičnú výučbu jazykov v triedach,
  • zaistiť, aby sa nástroj záruk za študentské pôžičky vzťahoval aj na mobilitu doktorandov a vysokoškolských študentov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …