erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Erasmus+: Procesy predkladania prihlášok a podávania správ sú stále príliš zložité

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov program Erasmus+ vytvára mnohé formy európskej pridanej hodnoty, to znamená, že krajiny by jednotlivo neboli schopné zabezpečiť rovnaké výsledky, a má pozitívny vplyv na to, ako účastníci vnímajú EÚ. Audítori však zistili, že ukazovatele, ktorými sa meria výkonnosť programu, by mali byť lepšie zosúladené s jeho cieľmi. Dodávajú, že aj napriek istým zjednodušeniam sú procesy predkladania prihlášok a podávania správ stále príliš zložité.

Cieľom programu Erasmus+ je poskytnúť študentom a zamestnancom príležitosť na získanie zručností a na osobný, sociálno-vzdelávací a profesionálny rozvoj prostredníctvom štúdia, odbornej prípravy, praxe alebo dobrovoľníckej činnosti v zahraničí. Jeho účelom je tiež zvyšovať kvalitu a podporovať inovácie, excelentnosť a internacionalizáciu vo vzdelávacích organizáciách.

Audítori posudzovali výkonnosť a európsku pridanú hodnotu akcie programu Erasmus+ zameranej na mobilitu, ktorá je kľúčovou akciou programu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a na ktorú sa vynakladá viac než polovica rozpočtu programu vo výške 16,45 mld. EUR. Do januára 2018 využilo možnosť mobility v rámci programu Erasmus+ vyše 2,3 milióna študentov a zamestnancov.

Celkovo akcia programu Erasmus+ zameraná na mobilitu splnila väčšinu cieľov, ktoré boli pre ňu stanovené. Z negatívnych zistení audítori upozorňujú na to, že ukazovatele, ktorými sa meria výkonnosť programu, by mali byť lepšie zosúladené s jeho cieľmi.

„Erasmus+ umožnil miliónom ľudí študovať, získať odbornú prípravu alebo pracovať v zahraničí, čím sa stal známou a úspešnou značkou EÚ,“ uviedol Rimantas Šadžius, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Akcia programu Erasmus+ zameraná na mobilitu vytvára mnohé formy európskej pridanej hodnoty, ktoré idú nad rámec právnych požiadaviek, napríklad strategický prístup k mobilite, zvýšenie pocitu európskej identity a viacjazyčnosť. Tieto prvky by sa mali posudzovať v rámci hodnotenia výkonnosti.“

V porovnaní s predchádzajúcimi programami boli v rámci programu Erasmus+ zavedené mnohé inovácie na zjednodušenie správy v oblasti mobility. Podľa audítorov sú však procesy predkladania SK 2 prihlášok a podávania správ stále príliš zložité. Okrem toho inovatívny nástroj záruk za študentské pôžičky nepriniesol očakávané výsledky.

Viac..  Erasmus+ 2023: Komisia zvyšuje rozpočet a zameriava sa na študentov a pracovníkov z Ukrajiny

V súvislosti s budúcim programom Erasmus+ audítori odporúčajú Európskej komisii:

  • navrhnúť dodatočné prvky európskej pridanej hodnoty a vo fáze hodnotenia projektov ich zoradiť podľa priority, monitorovať a vykazovať,
  • zlepšiť meranie dosiahnutých cieľov a pri prideľovaní finančných prostriedkov uprednostňovať výkonnosť,
  • prostredníctvom skvalitnených nástrojov IT ešte viac zjednodušiť systém s cieľom znížiť administratívnu záťaž,
  • zahrnúť do akcie programu Erasmus+ zameranej na mobilitu aj študentov škôl a zvážiť zavedenie väčšej flexibilnosti pre doktorandov,
  • zvážiť možnosť znovuzavedenia financovania pre tradičnú výučbu jazykov v triedach,
  • zaistiť, aby sa nástroj záruk za študentské pôžičky vzťahoval aj na mobilitu doktorandov a vysokoškolských študentov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: O Klusovi

Je veľmi sexi kopnúť si do niekoho, kto je už na zemi. Hlavne na Slovensku. …

Consent choices