Lehne
Predseda EDA Klaus-Heiner Lehne. PHOTO: © European Union- EP.

EÚ by nemala dávať sľuby, ktoré sa nedajú splniť, varuje Európsky dvor audítorov

Vo svojej výročnej správe o rozpočte EÚ uverejnenej dnes Európsky dvor audítorov (EDA) varoval, že EÚ by nemala vyvolávať očakávania, ktoré nemožno splniť. V predslove k správe predseda EDA Klaus-Heiner Lehne poukazuje na skutočnosť, že celkový rozpočet EÚ nepredstavuje viac ako približne 1 % hrubého národného dôchodku celej EÚ. Z tohto dôvodu sa musí EÚ pozerať realisticky na to, čo sa dá s peniazmi, ktoré jej boli zverené, dosiahnuť, osobitne v situácii, kedy sa Únia blíži k svojmu ďalšiemu sedemročnému rozpočtovému cyklu. „Záver je jednoznačný,“ povedal p. Lehne, „EÚ by nemala dávať sľuby, ktoré sa nedajú splniť“.

Vo svojej výročnej správe za rok 2017 audítori dospeli k záveru, že účtovná závierka EÚ poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii EÚ. Druhý rok za sebou vydali výrok s výhradou (namiesto záporného výroku) k riadnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou. Inými slovami, výrazná časť výdavkov kontrolovaných v roku 2017 nebola významne ovplyvnená chybami.

Okrem toho, podľa audítorov miera nezrovnalostí vo výdavkoch EÚ ďalej klesala. Odhadovaná chybovosť v platbách uskutočnených v priebehu roka 2017 bola 2,4 %, čo je pokles oproti 3,1 % v roku 2016 a 3,8 % v roku 2015. Súčasne bol k dispozícii dostatok informácií na to, aby sa predišlo značnému podielu chýb, napríklad v platbách na rozvoj vidieka, alebo aby sa tieto chyby odhalili a opravili. Ak by vnútroštátne orgány použili všetky tieto informácie na opravu chýb, odhadovaná chybovosť by bola pod 2 % prahom významnosti pri ešte väčšom podiele rozpočtu EÚ.

Problémy pretrvávajú, a to najmä pri platbách z rozpočtu EÚ uhradených príjemcom na základe ich vyhlásení o vzniknutých nákladoch, napríklad v rozvoji vidieka a súdržnosti. Medzi ďalšie činnosti financované týmto spôsobom patria výskumné projekty, programy odbornej prípravy a projekty rozvojovej pomoci.

Viac..  Slovensko poskytne Afganistanu 500-tisíc eur na humanitárnu pomoc

Využívanie zdrojov z európskych štrukturálnych a investičných fondov je pre členské štáty stále problematické a rozpočet EÚ je i naďalej vystavený značnému tlaku v dôsledku hodnoty platieb viazaných v budúcich rokoch. Opatrenia na zvýšenie pružnosti rozpočtu v roku 2017 boli podľa audítorov prospešné, ale nemusia stačiť. Kombináciou vysokých záväzkov a nízkych platieb sa SK 2 nesplatené rozpočtové záväzky zvýšili na nový rekord vo výške 267,3 mld. EUR. To by malo byť podľa nich prioritou pri plánovaní ďalšieho viacročného finančného rámca.

Výročná správa za rok 2017 sa týka najmä výdavkov EÚ v rámci súčasného viacročného finančného rámca (2014 – 2020), ale aj niektorých predchádzajúcich rokov. Pán Lehne povedal, že to zdôrazňuje skutočnosť, že je potrebných niekoľko rokov od prijatia politického rozhodnutia po okamžik, keď sú finančné prostriedky skutočne pridelené. Táto situácia tiež znázorňuje, aké dôležité je vyhnúť sa problémom už na začiatku, pretože rozhodnutia, ako má EÚ vynakladať svoje finančné prostriedky, majú dôsledky ešte mnoho rokov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V …