auditori EU
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky dvor audítorov schválil účtovnú závierku EÚ

Európsky dvor audítorov už po jedenástykrát vystavil v ročnej účtovnej závierke EÚ kladné hodnotenie a potvrdil, že poskytuje pravdivý a verný obraz účtovníctva EÚ.

Komisár Günther H. Oettinger, ktorý je zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje, k tomu vyhlásil: „Zistenia Dvora audítorov ma potešili, pretože správa dokazuje, že sme finančné prostriedky vynaložili vhodne. Rozpočet EÚ je malý, ale predstavuje veľký rozdiel pre milióny Európanov. Je to jedinečný nástroj na ochranu, posilnenie a obranu našich občanov v rýchlo sa meniacom svete, kde tie najpálčivejšie problémy prekračujú hranice jednotlivých krajín. Aj preto Európska komisia intenzívne pracuje na tom, aby sa rozpočet EÚ zameriaval na vytváranie skutočnej pridanej hodnoty. Aby sme mohli aj po roku 2020 prinášať výsledky pre občanov celej EÚ, potrebujeme podporu Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o včasné prijatie budúceho dlhodobého rozpočtu.“

Úlohou Komisie ako správcu rozpočtu EÚ je zabezpečiť, aby sa po ukončení programu a uskutočnení všetkých kontrol miera chybovosti udržala pod úrovňou 2 %, ktorú Dvor audítorov považuje za významnú. Tento cieľ sa dosiahol v roku 2017, kedy miera chybovosti dosiahla historicky najnižšiu úroveň. Komisia odhaduje, že po finančných opravách a vymáhaní prostriedkov bude zostávajúca miera chybovosti pri výdavkoch za rok 2017 nižšia ako 1 %.

Prebiehajúca spolupráca s členskými štátmi

Členské štáty spravujú približne 75 % výdavkov EÚ a Komisia s nimi úzko spolupracuje s cieľom zabezpečiť účinné a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov.

Komisia prijala niekoľko krokov, ktorými členské štáty podporila v tom, aby programovali prostriedky, na ktoré sa vzťahuje zdieľané hospodárenie, čo najskôr v programovom období, aby programy dokončovali včas a predkladali faktúry na úhradu. Cieľom je zabrániť vzniku chýb tým, že členské štáty včas odhalia, oznámia a napravia akékoľvek nezrovnalosti, aby neriskovali stratu prostriedkov, na ktoré by inak mali nárok.

V aktualizovanom finančnom nariadení sa predpokladá ešte intenzívnejšia spolupráca medzi Európskou komisiou a vnútroštátnymi orgánmi, ktorá by mala viesť k ešte účinnejším výdavkom a lepším kontrolám.

Jednoduchšie pravidlá majú zvýšiť účinnosť financovania zo strany EÚ

Jednoduchšie pravidlá znižujú chybovosť a vedú k väčšej pridanej hodnote pre občanov EÚ. Prístup k financovaniu z prostriedkov EÚ v rámci dlhodobého rozpočtu na roky 2014 – 2020 sa v porovnaní s minulosťou zjednodušil. Na jar 2018 sa Európska komisia, Európsky parlament a Rada dohodli na novom súbore rozpočtových pravidiel – nariadení o rozpočtových pravidlách – ktoré ešte viac znižujú byrokraciu.

Tam sa práca Komisie samozrejme nekončí. Zjednodušenie je jadrom návrhu Komisie pre ďalší dlhodobý rozpočet EÚ. Komisia teraz intenzívne spolupracuje s Európskym parlamentom a Radou na dosiahnutí dohody v zásade pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019, aby mohli nové programy, od programu Erasmus až po financovanie výskumu alebo podporu pre regióny, začať načas.

Viac..  Inflácia, ktorá zaťažuje strednú Európu, núti ľudí obracať každý cent

Zameranie na pridanú hodnotu výdavkov EÚ

Vytváranie pridanej hodnoty z každého vynaloženého eura má pre Komisiu v posledných rokoch kľúčový význam. Už v roku 2015 načrtla Komisia rad opatrení v štyroch prioritných oblastiach s cieľom ešte viac maximalizovať pridanú hodnotu výdavkov EÚ.

Zameranie na pridanú hodnotu EÚ tvorí jadro návrhu Komisie o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027. Účelom návrhu je stanoviť jasnejšie ciele a zamerať sa viac na výkonnosť. Týmto sa uľahčí monitorovanie a meranie výsledkov, ako aj vykonanie prípadných zmien. Súčasne by sa tým mal ešte viac zlepšiť spôsob, akým sa využíva rozpočet EÚ.

Vymáhanie nesprávne vynaložených finančných prostriedkov EÚ

Komisia monitoruje plnenie rozpočtu EÚ v praxi. Ak sa zistí, že členské štáty alebo koneční príjemcovia nesprávne vynakladajú finančné prostriedky EÚ, Komisia prijme opatrenia na spätné vymáhanie týchto prostriedkov. V roku 2017 Komisia získala späť 2,8 miliardy EUR, čo predstavuje 2,1 % platieb do rozpočtu EÚ. Preto by po zohľadnení finančných opráv a vymáhania prostriedkov bola skutočne riziková suma pod prahovou hodnotou 2 %.

Výrok s výhradou k platbám za rok 2017

Dvor audítorov už druhý rok po sebe vydal pre platby v roku 2017 výrok s výhradou, a to len jeden stupeň pod výrokom bez výhrad. Správa teda poukazuje na ďalšie zlepšenia, pokiaľ ide o súlad a výkonnosť a potvrdzuje, že Komisia je na správnej ceste.

Zatiaľ čo bezvýhradné stanovisko znamená, že čísla poskytujú pravdivý a správny obraz, výrok s výhradou vyjadruje záver, že stále existujú drobné nedostatky, ktoré treba napraviť.

Všeobecný kontext

Uverejnením výročnej správy Európskeho dvora audítorov sa začína každoročný postup udelenia absolutória rozpočtu EÚ. Komisia tomuto procesu v júni 2018 pripravila pôdu prijatím svojej Výročnej správy o riadení a výkonnosti v súvislosti s plnením rozpočtu EÚ na rok 2017. Správa potvrdzuje, že rozpočet EÚ v roku 2017 pomohol dosiahnuť politické priority Európskej únie, vytvoril pridanú hodnotu pre občanov EÚ a bol čerpaný v súlade s pravidlami EÚ.

Odhadovaná miera chybovosti nie je ukazovateľom podvodov, neefektívnosti ani plytvania. Je len odhadom výšky prostriedkov, ktoré boli vyplatené z rozpočtu EÚ, napriek nedodržiavaniu určitých pravidiel.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

hajsel

Robert Hajšel: Čo nám prinesie rozpočet EÚ na rok 2022? VIDEOBLOG

Videoblogy europoslancov, poslancov a analytikov nájdete TU. VLÁDA: Slovensko uhradí do rozpočtu EÚ pohľadávku ušlého …