Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ spravila ďalší krok smerom k novým právnym predpisom o emisiách CO2

Rada schválila svoju pozíciu (všeobecné smerovanie) k nariadeniu, ktorým sa stanovujú prísnejšie emisné normy CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá.

“Dnešná dohoda je ďalším krokom smerom k novým právnym predpisom o emisiách CO2. Európsky automobilový priemysel sa ňou vydáva na cestu k čistejším vozidlám, vyšším investíciám do inovácií a oznamovaniu spoľahlivejších údajov o emisiách. Od roku 2030 budú nové autá vypúšťať priemerne o 35 % menej CO2 v porovnaní s aktuálnymi emisnými limitmi. Znenie je solídnym základom pre začatie rozhovorov s Európskym parlamentom,” uviedla Elisabeth Köstingerová, rakúska spolková ministerka pre udržateľnosť a cestovný ruch.

Rakúske predsedníctvo dnešnou dohodou získalo mandát na začatie rokovaní s Európskym parlamentom. Prvé stretnutie sa uskutoční 10. októbra.

Ciele zníženia emisií

Rada schválila nové ciele zníženia emisií CO2 pre osobné vozidlá a dodávky.

2025 2030

Osobné vozidlá 15 %35 %

Ľahké úžitkové vozidlá 15 %30 %

Emisie CO2 nových osobných vozidiel evidovaných v EÚ budú musieť v roku 2025 dosahovať priemerné hodnoty o 15 % nižšie a v roku 2030 o 35 % nižšie v porovnaní s emisnými limitmi platnými v roku 2021. Pri ľahkých úžitkových vozidlách Rada zachovala ciele, ktoré navrhla Európska komisia: 15 % v roku 2025 a 30 % v roku 2030. Uvedené hodnoty predstavujú ciele pre vozový park celej EÚ. Snaha o zníženie emisií CO2 sa medzi výrobcov rozdelí na základe priemernej veľkosti ich vozového parku.

Vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami

Rada sa dohodla, že v návrhu Komisie urobí zmenu v oblasti mechanizmu stimulov pre osobné vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami, ako sú napríklad plne elektrické vozidlá alebo hybridné vozidlá typu plug-in. Referenčná hodnota pre osobné vozidlá na rok 2030 sa zvýšila na 35 %.

Rada sa rozhodla zaviesť lepšie hodnotenie nízkoemisných vozidiel v rámci mechanizmu stimulov pre ZLEV.

Rada tiež odsúhlasila pre výrobcov osobitný stimul na predaj vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami na trhoch, kam takéto vozidlá zatiaľ do veľkej miery neprenikli. Konkrétne sa v návrhu uvádza priaznivejšie hodnotenie prvýkrát evidovaných osobných vozidiel v členských štátoch, kde je podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami nižší než 60 % priemeru EÚ.

Pri dodávkach sa Rada rozhodla návrh Komisie nemeniť.

Spoľahlivejšie údaje o emisiách

Podľa nových pravidiel budú musieť výrobcovia áut oznamovať rozsiahlejšie a reprezentatívnejšie údaje o emisiách osobných vozidiel a dodávok. Rada sa rozhodla ustanovenia posilniť a uložiť výrobcom povinnosť oznamovať namiesto deklarovaných hodnôt namerané hodnoty. Pre výpočet cieľových hodnôt sa teda použijú údaje namerané podľa celosvetového skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP).

Viac..  M. Wiezik o balíku opatrení Fit for 55: Potrebujeme kritické prehodnotenie príspevku biomasy

WLTP je vylepšený skúšobný postup, ktorým sa získavajú hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva, ktoré lepšie odrážajú reálne podmienky než hodnoty získané skoršie používaným skúšobným postupom NEDC (nový európsky jazdný cyklus). WLTP bude povinný pre všetky nové modely áut od septembra 2017 a pre všetky nové vozidlá od septembra 2018.

Kontext a ďalšie kroky

Komisia predložila návrh nariadenia v novembri 2017 v rámci balíka návrhov o mobilite.

O návrhu sa podrobne rokovalo v pracovnej skupine Rady pre životné prostredie a 9. októbra bol predložený ministrom na zasadnutí Rady pre životné prostredie.

Na základe dnešnej dohody bude môcť Rada začať rokovania s Európskym parlamentom, ktorý prijal svoju pozíciu k uvedenému spisu 3. októbra 2018. Rokovania medzi spoluzákonodarcami sa začnú okamžite – prvé zasadnutie trialógu je naplánované na 10. októbra.

Celkovým cieľom návrhu je prispieť k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody a do roku 2030 znížiť emisie celej EÚ o 30 % v porovnaní s rokom 2005 v sektoroch mimo ETS (systém obchodovania s emisiami) – tento cieľ stanovila Európska komisia a v nariadení o spoločnom úsilí sa transformoval do vnútroštátnych cieľov.

Navrhované opatrenia a ciele vychádzajú z rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a zo stratégie energetickej únie, ktorej cieľom je znížiť emisie z dopravy a spotrebu energie. Znížením dopytu po fosílnych palivách sa zlepší aj bezpečnosť dodávok energie v EÚ a zníži naša závislosť od dovozu energie z tretích krajín.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V …