pracovnik
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia podnikla ďalší dôležitý krok k ochrane pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami

Európsky parlament a Rada dnes dospeli k dohode o druhom návrhu Komisie na rozšírenie zoznamu uznaných chemikálií spôsobujúcich rakovinu na pracovisku. Vďaka tomu sa smernica o karcinogénoch a mutagénoch bude vzťahovať na 8 ďalších karcinogénnych chemikálií vrátane výfukových plynov z dieselových motorov. Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uvítala dohodu s týmto vyhlásením:

„Dnes sme podnikli ďalší dôležitý krok k ochrane európskych pracovníkov pred rakovinou súvisiacou so zamestnaním. Európska komisia, Európsky parlament a Rada dospeli k dohode o právnych predpisoch, ktoré sa týkajú ďalších ôsmich karcinogénnych chemikálií vrátane výfukových plynov z dieselových motorov. Tým sa zabezpečí lepšia ochrana vyše 20 miliónov pracovníkov v Európe. Prínosom bude najmä pre pracovníkov chemického, kovospracujúceho a automobilového priemyslu, profesionálnych vodičov, stavebných pracovníkov či pracovníkov v dokoch a skladoch. Zároveň náš vnútorný trh bude jednoduchší a spravodlivejší a osobitná pozornosť sa bude venovať malým podnikom a mikropodnikom s cieľom pomôcť im dodržiavať pravidlá v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Ďakujem všetkým stranám, ktoré dosiahnutie tejto dohody umožnili, pričom v prípade Rady by som rád vyzdvihol najmä úsilie vynaložené rakúskym predsedníctvom a jeho predchodcami a v prípade Európskeho parlamentu prácu spravodajcu Claude Rolina a tieňových spravodajcov.

Dúfam, že táto dohoda bude rýchlo potvrdená, aby sme mohli dosiahnuť skutočnú zmenu v praxi a počas nasledujúcich 50 rokov predísť vyše stovke tisícov úmrtí z dôvodu rakoviny.“

Ďalšie kroky

Dohoda bude predložená na schválenie Výboru stálych predstaviteľov (Coreper), ktorý funguje v rámci Rady. Keď ju stáli predstavitelia členských štátov potvrdia, bude sa o nej hlasovať na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu.

Súvislosti

Boj proti rakovine súvisiacej so zamestnaním a vytváranie zdravšieho a bezpečnejšieho pracoviska je prioritou tejto Komisie a základným princípom nášho Európskeho piliera sociálnych práv. Z dôkazov vyplýva, že je to oprávnené: rakovina predstavuje 52 % všetkých úmrtí súvisiacich so zamestnaním a zostáva tak v tejto súvislosti najrozšírenejším dôvodom úmrtia. Zatiaľ čo väčšina členských štátov má v prípade mnohých karcinogénnych chemikálií vnútroštátne limity expozície, existujú medzi nimi rozdiely v prísnosti. To znamená, že pracovníci nie sú rovnako chránení na celom jednotnom trhu a že neexistujú rovnaké podmienky pre podniky.

Viac..  Európsky parlament schválil kontroverzný zákon pre odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí na internete

Keďže vedecké poznatky o karcinogénnych chemikáliách sa neustále vyvíjajú, Komisia podporuje nepretržitý proces aktualizácie smernice o karcinogénoch a mutagénoch (smernica 2004/37/ES).

Junckerova Komisia prijala rázne opatrenia s cieľom aktualizovať právne predpisy o ochrane pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami. Komisia predložila svoj prvý návrh v máji 2016, ktorý spoluzákonodarcovia už prijali ako smernicu na konci roka 2017. Dnešná predbežná dohoda je jedným z konečných krokov v rámci rokovania o druhom návrhu z januára 2017. V apríli 2018 predložila Komisia tretí návrh na posilnenie ochrany pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami. V súčasnosti sa smernica týka 22 karcinogénnych chemikálií, pričom od začiatku funkčného obdobia Komisie ich bolo pridaných 21.

Tieto iniciatívy sú súčasťou širšieho úsilia Komisie o zlepšenie zdravotných a bezpečnostných noriem na pracovisku v celej Európe. V tejto súvislosti Komisia v januári 2017 začala hĺbkové preskúmanie a aktualizáciu existujúcich právnych predpisov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …