pracovnik
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia podnikla ďalší dôležitý krok k ochrane pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami

Európsky parlament a Rada dnes dospeli k dohode o druhom návrhu Komisie na rozšírenie zoznamu uznaných chemikálií spôsobujúcich rakovinu na pracovisku. Vďaka tomu sa smernica o karcinogénoch a mutagénoch bude vzťahovať na 8 ďalších karcinogénnych chemikálií vrátane výfukových plynov z dieselových motorov. Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uvítala dohodu s týmto vyhlásením:

„Dnes sme podnikli ďalší dôležitý krok k ochrane európskych pracovníkov pred rakovinou súvisiacou so zamestnaním. Európska komisia, Európsky parlament a Rada dospeli k dohode o právnych predpisoch, ktoré sa týkajú ďalších ôsmich karcinogénnych chemikálií vrátane výfukových plynov z dieselových motorov. Tým sa zabezpečí lepšia ochrana vyše 20 miliónov pracovníkov v Európe. Prínosom bude najmä pre pracovníkov chemického, kovospracujúceho a automobilového priemyslu, profesionálnych vodičov, stavebných pracovníkov či pracovníkov v dokoch a skladoch. Zároveň náš vnútorný trh bude jednoduchší a spravodlivejší a osobitná pozornosť sa bude venovať malým podnikom a mikropodnikom s cieľom pomôcť im dodržiavať pravidlá v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Ďakujem všetkým stranám, ktoré dosiahnutie tejto dohody umožnili, pričom v prípade Rady by som rád vyzdvihol najmä úsilie vynaložené rakúskym predsedníctvom a jeho predchodcami a v prípade Európskeho parlamentu prácu spravodajcu Claude Rolina a tieňových spravodajcov.

Dúfam, že táto dohoda bude rýchlo potvrdená, aby sme mohli dosiahnuť skutočnú zmenu v praxi a počas nasledujúcich 50 rokov predísť vyše stovke tisícov úmrtí z dôvodu rakoviny.“

Ďalšie kroky

Dohoda bude predložená na schválenie Výboru stálych predstaviteľov (Coreper), ktorý funguje v rámci Rady. Keď ju stáli predstavitelia členských štátov potvrdia, bude sa o nej hlasovať na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu.

Súvislosti

Boj proti rakovine súvisiacej so zamestnaním a vytváranie zdravšieho a bezpečnejšieho pracoviska je prioritou tejto Komisie a základným princípom nášho Európskeho piliera sociálnych práv. Z dôkazov vyplýva, že je to oprávnené: rakovina predstavuje 52 % všetkých úmrtí súvisiacich so zamestnaním a zostáva tak v tejto súvislosti najrozšírenejším dôvodom úmrtia. Zatiaľ čo väčšina členských štátov má v prípade mnohých karcinogénnych chemikálií vnútroštátne limity expozície, existujú medzi nimi rozdiely v prísnosti. To znamená, že pracovníci nie sú rovnako chránení na celom jednotnom trhu a že neexistujú rovnaké podmienky pre podniky.

Viac..  EÚ rokuje o dodávke 1,8 miliárd dávok mRNA vakcín. Cieľom je naďalej zaočkovať 70% populácie do konca leta

Keďže vedecké poznatky o karcinogénnych chemikáliách sa neustále vyvíjajú, Komisia podporuje nepretržitý proces aktualizácie smernice o karcinogénoch a mutagénoch (smernica 2004/37/ES).

Junckerova Komisia prijala rázne opatrenia s cieľom aktualizovať právne predpisy o ochrane pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami. Komisia predložila svoj prvý návrh v máji 2016, ktorý spoluzákonodarcovia už prijali ako smernicu na konci roka 2017. Dnešná predbežná dohoda je jedným z konečných krokov v rámci rokovania o druhom návrhu z januára 2017. V apríli 2018 predložila Komisia tretí návrh na posilnenie ochrany pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami. V súčasnosti sa smernica týka 22 karcinogénnych chemikálií, pričom od začiatku funkčného obdobia Komisie ich bolo pridaných 21.

Tieto iniciatívy sú súčasťou širšieho úsilia Komisie o zlepšenie zdravotných a bezpečnostných noriem na pracovisku v celej Európe. V tejto súvislosti Komisia v januári 2017 začala hĺbkové preskúmanie a aktualizáciu existujúcich právnych predpisov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

pollak

Peter Pollák o uvoľňovaní pravidiel cestovania do EÚ: Rovnaké pravidlá musia platiť aj pre cestujúcich z tretích krajín

EÚ/SLOVENSKO / Brusel navrhuje uvoľňovať opatrenia pre cestujúcich z takzvaných tretích krajín do Európskej únie. Kým …