EDA
PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Nové colné informačné systémy nebudú do roku 2020 k dispozícii

Podľa správy Európskeho dvora audítorov bolo vytváranie nových colných informačných systémov v EÚ poznačené sledom oneskorení. Aj napriek dosiahnutému pokroku nebudú niektoré kľúčové systémy ku konečnému termínu v roku 2020 k dispozícii. Audítori hovoria, že pri nasledujúcom programe bude potrebné zohľadniť získané skúsenosti.

Modernizácia colnej únie je súčasťou agendy EÚ od roku 2003 a vytvorenie kľúčových informačných systémov je v tejto súvislosti dôležitým faktorom. Audítori konštatujú, že po 15 rokoch niektoré z týchto systémov stále nie sú zavedené.

Európska komisia vytvorila program Colníctvo 2020 na podporu modernizácie colnej únie. Celkový rozpočet na sedem rokov predstavuje 523 mil. EUR a väčšia časť z neho je určená na budovanie kapacít v oblasti IT. EÚ hradí náklady na nadobudnutie, vývoj, inštaláciu, údržbu a každodennú prevádzku systémov na úrovni EÚ. Členské štáty vyvíjajú systémy na vnútroštátnej úrovni a hradia súvisiace náklady.

Audítori posudzovali, či je pravdepodobné, že program zabezpečí vytvorenie informačných systémov potrebných na zlepšenie colných operácií v EÚ, a či zaisťuje včasné vytvorenie týchto systémov. Ďalej kontrolovali mechanizmy jeho navrhovania, monitorovania a podávania správ.

Zistili, že niekoľko nových informačných systémov nebude do konečného termínu v roku 2020 plne funkčných. Systémy boli poznačené sledom oneskorení a termíny sa postupne posúvali na neskôr. Audítori však varujú, že vzniká ďalšie riziko, že ani posunuté termíny nebudú dodržané, ale budú sa musieť posunúť na ešte neskoršie obdobie, ako je rok 2025.

Hlavnými príčinami oneskorení boli meniaci sa rozsah projektov, v dôsledku čoho sa zvýšila ich komplexnosť, nedostatočné zdroje, ktoré pridelila EÚ a členské štáty, a zdĺhavý rozhodovací proces vyplývajúci z viacvrstvovej štruktúry riadenia.

Viac..  Pracovný program Komisie na rok 2022: Spolu za silnejšiu Európu

„Digitalizácia a modernizácia colných procesov je pre EÚ zásadne dôležitá,“ uviedla Eva Lindström, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu. „Mali by EÚ pomôcť fungovať ako hlavný obchodný blok, posilniť hospodársku činnosť a hospodársky rast a zvýšiť bezpečnosť a ochranu občanov EÚ. To sa však nedosiahne, ak sa konečné termíny v oblasti IT budú sústavne nestíhať a posúvať.“

Audítori tiež podotýkajú, že Európska komisia o oneskoreniach primerane neinformovala. Ciele programu a mechanizmy podávania správ neboli vhodné na monitorovanie realizácie projektov a správy neboli dostatočne transparentné. Pôvodný vývoj bol zväčša decentralizovaný a zameraný tak, aby sa znížilo riziko nedodania systémov, to však bolo na úkor slabšej efektívnosti.

EÚ v súčasnosti diskutuje o nasledujúcom sedemročnom programe v oblasti colníctva, ktorý sa má začať vykonávať v roku 2021 s navrhovaným rozpočtom vo výške 950 mil. EUR. Vzhľadom na to audítori Európskej komisii odporúčajú:

  • zamerať nasledujúci program v oblasti colníctva jasne na vytváranie informačných technológií s presnými a merateľnými cieľmi,
  • zlepšiť odhady času, zdrojov a rozsahu každého IT projektu, • uľahčiť spoluprácu s členskými štátmi a medzi nimi pri vývoji informačných systémov,
  • zjednodušiť riadenie zaistením efektívnejšej a rýchlejšej komunikácie,
  • podávať o realizácii projektov a o výdavkoch včasné a transparentné správy.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Pracovný program Komisie na rok 2022: Spolu za silnejšiu Európu

Komisia prijala svoj pracovný program na rok 2022, v ktorom stanovila ďalšie kroky svojej odvážnej …