auditori
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Reforma spôsobu vyberania prostriedkov na financovanie EÚ zostáva zložitá, tvrdia audítori

Podľa stanoviska, ktoré uverejnil Európsky dvor audítorov, navrhovaná reforma spôsobu vyberania prostriedkov na financovanie EÚ zostáva zložitá. Audítori zistili v navrhovanej reforme niekoľko problémov a žiadajú zmeny, ktorými by sa zlepšilo jej fungovanie.

Od roku 1988 sú finančné prostriedky vyberané od členských štátov do rozpočtu EÚ, známe ako „vlastné zdroje“, zoskupené do troch hlavných kategórií: clá, daň z pridanej hodnoty a percento hrubého národného dôchodku (HND). Európska komisia navrhla zmenu tohto systému v novom viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027.

V návrhu Komisie by sa ponechali clá, ale s nižšou mierou finančných prostriedkov, ktoré si ponechávajú členské štáty na pokrytie nákladov spojených s výberom, ponechal by sa príspevok založený na HND ako významný zdroj príjmov a zjednodušila by sa zložka DPH. Tieto tri vlastné zdroje by tvorili 87 % príjmov EÚ. Taktiež by boli tri nové vlastné zdroje založené na novom spoločnom daňovom systéme pre spoločnosti v EÚ, na obchodovaní s emisiami EÚ a na nerecyklovanom odpade z plastových obalov.

Okrem toho Komisia navrhuje postupné zrušenie súčasného systému korekcií, z ktorého majú prospech niektoré členské štáty, zvýšenie stropov príjmov ako kompenzáciu vplyvu brexitu a začlenenie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu EÚ.

„Financovanie EÚ nebolo významne zrevidované za posledných 30 rokov,“ uviedla Eva Lindström, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za toto stanovisko. „Niektoré časti tohto návrhu pomôžu zjednodušiť systém, napríklad zjednodušenie zložky DPH a postupné ukončenie korekcií.” Navrhovaný systém však zostáva celkovo zložitý a podľa nás nie je vždy založený na úplne spoľahlivých predpokladoch.“

Audítori identifikovali niekoľko problémov v návrhu Komisie:

  • návrh dane z príjmov právnických osôb podlieha prijatiu smernice o daniach na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni a pri najlepšom bude zavedený po niekoľkých rokoch trvania nového rozpočtového obdobia; 2
  • návrh založený na emisiách neposkytuje členským štátom dodatočné podnety, aby znížili skleníkové plyny, a je nestabilný, pretože ceny emisných kvót sú veľmi nestále;
  • sú potrebné lepšie údaje pre výpočty v návrhu týkajúceho sa odpadu z plastových obalov a pri analýze by sa mali zohľadniť zmeny správania.
  • zjednodušený systém DPH zahŕňa predpoklady, ktoré nezodpovedajú niektorým vlastným krokom Komisie, ako počítať tento zdroj. Audítori preto odporúčajú, aby Európsky parlament a Rada požiadali Komisiu:
  • posúdiť pravdepodobnosť uplatňovania zdroja založeného na dani z príjmov právnických osôb v priebehu nasledujúceho rozpočtového obdobia;
  • objasniť, prečo návrh založený na emisiách neposkytuje členským štátom dodatočné podnety, aby znížili skleníkové plyny, a analyzovať vplyv jeho nestability;
  • zvážiť, ako príjmy zo zdroja založeného na plastovom odpade môžu klesnúť pre zmeny v správaní spotrebiteľov;
  • opätovne zvážiť návrh DPH.
Viac..  Verejný dlh Európskej únie v druhom štvrťroku medzikvartálne klesol

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Pracovný program Komisie na rok 2022: Spolu za silnejšiu Európu

Komisia prijala svoj pracovný program na rok 2022, v ktorom stanovila ďalšie kroky svojej odvážnej …