Tibor Navracsics
Komisár EÚ pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics. PHOTO: © European Union.

Členské štáty pracujú na dohodnutých cieľoch v oblasti vzdelávania stanovených na rok 2020


Európska komisia uverejnila vydanie Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy z roku 2018, v ktorom sa uvádza, že členské štáty spravili ďalší pokrok a priblížili sa k cieľom EÚ stanoveným na rok 2020.

Európska komisia podporuje členské štáty pri zabezpečovaní toho, aby ich vzdelávacie systémy dobre plnili svoju funkciu. Monitor je ústrednou každoročne vydávanou publikáciou EÚ o vzdelávaní a odbornej príprave a je významnou súčasťou tejto práce. Správa z tohto roku sa zameriava najmä na vzdelávanie občanov a odráža sa v nej úloha vzdelávania pri posilňovaní angažovanosti, inklúzie a porozumenia občianskym právam. V monitore sa uvádza celý rad príkladov, čo robia členské štáty pre to, aby zabezpečili, že sa mladí ľudia naučia, ako funguje demokracia a naše inštitúcie, a zoznámia sa s hodnotami, na ktorých je vybudovaná Európska únia. V poslednom vydaní Monitoru sa ukazuje, že členské štáty spravili ďalší pokrok a dosiahli ciele v oblasti reforiem a modernizácie vzdelávacích systémov v EÚ stanovené na rok 2020 alebo sa k nim veľmi priblížili.

Komisár EÚ pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics povedal: „Veľmi ma teší, keď vidím, že členské štáty usilovne pracujú na dohodnutých cieľoch v oblasti vzdelávania stanovených na rok 2020 a na tom, aby umožnili mladým ľuďom stať sa angažovanými členmi našej spoločnosti – to je povzbudzujúce najmä vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia na budúci rok. Som hrdý na to, že sme spoločne dali tomuto cieľu nový impulz: začiatkom tohto roka prijali členské štáty odporúčanie, ktoré som predložil a ktoré sa týkalo podpory našich spoločných hodnôt, inkluzívneho vzdelávania a európskeho rozmeru výučby.“  

V Monitore vzdelávania a odbornej prípravy z roku 2018 sa znova ukazuje, že členské štáty dosiahli pokrok pri plnení svojich hlavných cieľov. Aj naďalej však pretrvávajú rozdiely medzi krajinami a v rámci nich, čo ukazuje, že sú potrebné ďalšie reformy. Platí to najmä pre základné zručnosti, kde treba vynaložiť väčšie úsilie na to, aby sa mladí ľudia naučili riadne čítať, písať a počítať – to je základným predpokladom toho, aby sa stali aktívnymi a zodpovednými občanmi.

Podiel žiakov, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku bez diplomu, sa v roku 2017 znížil na 10,6 %, čo je veľmi blízko cieľa vo výške menej ako 10 % do roku 2020. To však stále znamená, že viac ako jeden z desiatich žiakov nemá dobré vyhliadky na ďalšie vzdelávanie alebo na istý vstup na trh práce, čo je dané aj obmedzenejšími možnosťami na vzdelávanie dospelých.

Percentuálny podiel osôb, ktoré ukončili terciárne vzdelávanie, sa zvýšil na 39,9 %, čo znamená, že sa skoro dosiahol dohodnutý cieľ 40 % do roku 2020. Do vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve sa zapojilo 95,5 % detí vo veku štyri a viac rokov, čo je o niečo viac ako cieľ aspoň 95 % detí.

Viac..  Lucia Ďuriš Nicholsonová: Hľadá sa podpora na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Kvôli Poľsku

V Monitore sa sleduje aj to, aké sú výdavky členských štátov na vzdelávanie, ktoré predstavujú dôležitú investíciu do hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Verejné financovanie vzdelávania sa zvýšilo v roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 0,5 % v reálnom vyjadrení. Mnohé členské štáty však ešte stále investujú do vzdelávania menej než pred hospodárskou krízou a trinásť z nich v skutočnosti vynakladá menej prostriedkov.

Súvislosti

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2018 je siedmym vydaním tejto výročnej správy, ktorú zostavuje Komisia a ktorá zachytáva vývoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ na základe širokej škály údajov. Meria pokrok EÚ pri dosahovaní šiestich cieľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy do roku 2020. Analýza výziev a trendov v oblasti vzdelávania prezentovaná v Monitore prispieva k poskytovaniu informácií potrebných na riešenie otázok v oblasti vzdelávania v rámci každoročného procesu európskeho semestra. Okrem toho pomôže určiť, na čo by sa malo zamerať financovanie EÚ v rámci nasledujúceho dlhodobého rozpočtu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a zručností.

Monitor analyzuje hlavné výzvy európskych vzdelávacích systémov a predstavuje politiky, ktoré by im mohli pomôcť lepšie reagovať na spoločenské potreby a potreby trhu práce. Správa zahŕňa porovnanie situácie v jednotlivých krajinách, 28 podrobných správ o jednotlivých krajinách a osobitnú webovú stránku s doplňujúcimi údajmi a informáciami.

Vzdelávanie je prioritou politického programu EÚ. Komisia intenzívne pracuje s členskými štátmi na budovaní európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025, ktorý má posilniť vzdelávanie, spoluprácu a excelentnosť. Takisto je cieľom ponúknuť nové príležitosti pre všetkých, posilniť hodnoty a umožniť mladým ľuďom rozvíjať európsku identitu. Reformy podporované prostredníctvom Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy pri tom zohrávajú kľúčovú úlohu. Spoločne s európskym vzdelávacím priestorom program Erasmus+, európske štrukturálne a investičné fondy vrátane iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, Európsky zbor solidarity, ako aj program Horizont 2020 a Európsky inovačný a technologický inštitút pomáhajú stimulovať investície a podporujú politické priority v oblasti vzdelávania.

Na podporu posilnených ambícií v tejto oblasti Komisia v nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ navrhla výrazne zvýšiť financovanie pre mladých ľudí a ich vzdelávanie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Hľadá sa podpora na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …