Tibor Navracsics
Komisár EÚ pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics. PHOTO: © European Union.

Vzdelávanie a odborná príprava v Európe: Členské štáty dosiahli pri plnení svojich cieľov ďalší pokrok

Európska komisia uverejnila vydanie Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy z roku 2018, v ktorom sa uvádza, že členské štáty spravili ďalší pokrok a priblížili sa k cieľom EÚ stanoveným na rok 2020.

Európska komisia podporuje členské štáty pri zabezpečovaní toho, aby ich vzdelávacie systémy dobre plnili svoju funkciu. Monitor je ústrednou každoročne vydávanou publikáciou EÚ o vzdelávaní a odbornej príprave a je významnou súčasťou tejto práce. Správa z tohto roku sa zameriava najmä na vzdelávanie občanov a odráža sa v nej úloha vzdelávania pri posilňovaní angažovanosti, inklúzie a porozumenia občianskym právam. V monitore sa uvádza celý rad príkladov, čo robia členské štáty pre to, aby zabezpečili, že sa mladí ľudia naučia, ako funguje demokracia a naše inštitúcie, a zoznámia sa s hodnotami, na ktorých je vybudovaná Európska únia. V poslednom vydaní Monitoru sa ukazuje, že členské štáty spravili ďalší pokrok a dosiahli ciele v oblasti reforiem a modernizácie vzdelávacích systémov v EÚ stanovené na rok 2020 alebo sa k nim veľmi priblížili.

Komisár EÚ pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics povedal: „Veľmi ma teší, keď vidím, že členské štáty usilovne pracujú na dohodnutých cieľoch v oblasti vzdelávania stanovených na rok 2020 a na tom, aby umožnili mladým ľuďom stať sa angažovanými členmi našej spoločnosti – to je povzbudzujúce najmä vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia na budúci rok. Som hrdý na to, že sme spoločne dali tomuto cieľu nový impulz: začiatkom tohto roka prijali členské štáty odporúčanie, ktoré som predložil a ktoré sa týkalo podpory našich spoločných hodnôt, inkluzívneho vzdelávania a európskeho rozmeru výučby.“  

V Monitore vzdelávania a odbornej prípravy z roku 2018 sa znova ukazuje, že členské štáty dosiahli pokrok pri plnení svojich hlavných cieľov. Aj naďalej však pretrvávajú rozdiely medzi krajinami a v rámci nich, čo ukazuje, že sú potrebné ďalšie reformy. Platí to najmä pre základné zručnosti, kde treba vynaložiť väčšie úsilie na to, aby sa mladí ľudia naučili riadne čítať, písať a počítať – to je základným predpokladom toho, aby sa stali aktívnymi a zodpovednými občanmi.

Podiel žiakov, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku bez diplomu, sa v roku 2017 znížil na 10,6 %, čo je veľmi blízko cieľa vo výške menej ako 10 % do roku 2020. To však stále znamená, že viac ako jeden z desiatich žiakov nemá dobré vyhliadky na ďalšie vzdelávanie alebo na istý vstup na trh práce, čo je dané aj obmedzenejšími možnosťami na vzdelávanie dospelých.

Viac..  Žiaci prvého stupňa a piateho ročníka si opäť sadli do školských lavíc

Percentuálny podiel osôb, ktoré ukončili terciárne vzdelávanie, sa zvýšil na 39,9 %, čo znamená, že sa skoro dosiahol dohodnutý cieľ 40 % do roku 2020. Do vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve sa zapojilo 95,5 % detí vo veku štyri a viac rokov, čo je o niečo viac ako cieľ aspoň 95 % detí.

V Monitore sa sleduje aj to, aké sú výdavky členských štátov na vzdelávanie, ktoré predstavujú dôležitú investíciu do hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Verejné financovanie vzdelávania sa zvýšilo v roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 0,5 % v reálnom vyjadrení. Mnohé členské štáty však ešte stále investujú do vzdelávania menej než pred hospodárskou krízou a trinásť z nich v skutočnosti vynakladá menej prostriedkov.

Súvislosti

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2018 je siedmym vydaním tejto výročnej správy, ktorú zostavuje Komisia a ktorá zachytáva vývoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ na základe širokej škály údajov. Meria pokrok EÚ pri dosahovaní šiestich cieľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy do roku 2020. Analýza výziev a trendov v oblasti vzdelávania prezentovaná v Monitore prispieva k poskytovaniu informácií potrebných na riešenie otázok v oblasti vzdelávania v rámci každoročného procesu európskeho semestra. Okrem toho pomôže určiť, na čo by sa malo zamerať financovanie EÚ v rámci nasledujúceho dlhodobého rozpočtu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a zručností.

Monitor analyzuje hlavné výzvy európskych vzdelávacích systémov a predstavuje politiky, ktoré by im mohli pomôcť lepšie reagovať na spoločenské potreby a potreby trhu práce. Správa zahŕňa porovnanie situácie v jednotlivých krajinách, 28 podrobných správ o jednotlivých krajinách a osobitnú webovú stránku s doplňujúcimi údajmi a informáciami.

Vzdelávanie je prioritou politického programu EÚ. Komisia intenzívne pracuje s členskými štátmi na budovaní európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025, ktorý má posilniť vzdelávanie, spoluprácu a excelentnosť. Takisto je cieľom ponúknuť nové príležitosti pre všetkých, posilniť hodnoty a umožniť mladým ľuďom rozvíjať európsku identitu. Reformy podporované prostredníctvom Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy pri tom zohrávajú kľúčovú úlohu. Spoločne s európskym vzdelávacím priestorom program Erasmus+, európske štrukturálne a investičné fondy vrátane iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, Európsky zbor solidarity, ako aj program Horizont 2020 a Európsky inovačný a technologický inštitút pomáhajú stimulovať investície a podporujú politické priority v oblasti vzdelávania.

Na podporu posilnených ambícií v tejto oblasti Komisia v nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ navrhla výrazne zvýšiť financovanie pre mladých ľudí a ich vzdelávanie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

wifi

EÚ spustí poslednú výzvu na zriadenie bezplatných WiFi sietí pre mestá a obce

Zajtra (3.6. 2020) Komisia vyhlási štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí do iniciatívy WiFi4EU. V rámci …