komisia
PHOTO: © European Union.

Európska komisia predstavila svoj pracovný program na rok 2019

Európska komisia predstavila svoj pracovný program na rok 2019, v ktorom stanovila tri hlavné priority na nadchádzajúci rok: urýchlené dosiahnutie dohody o už predložených legislatívnych návrhoch s cieľom realizovať svojich desať politických priorít; prijatie obmedzeného počtu nových iniciatív na riešenie zostávajúcich výziev a predloženie niekoľkých iniciatív týkajúcich sa budúcnosti Únie s 27 členskými štátmi, ktoré upevnia základy silnej, jednotnej a zvrchovanej Európy.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti povedal: O sedem mesiacov zažije Európa pri voľbách do Európskeho parlamentu svoj najdôležitejší stret s voličmi za celú generáciu. Vyzývam Európsky parlament a Radu, aby prijali návrhy, ktoré Komisia predložila za ostatné štyri roky. Občanom nezáleží na návrhoch – im záleží na platných zákonoch, ktoré im dávajú práva. Najlepším signálom pre voličov, ktorí sa budúci rok vyberú k volebným urnám, bude, keď im ukážeme, že táto Únia prináša konkrétne, hmatateľné výsledky.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans uviedol: Táto Komisia sa vždy sústredila na výzvy, ktoré možno riešiť len kolektívnou snahou na európskej úrovni. V tomto pracovnom programe nenájdete žiadne prekvapenia: predložili sme všetky návrhy, ktoré boli potrebné, teraz ich však treba schváliť, a ich prínosy tak realizovať v praxi. Pozeráme sa aj smerom do budúcnosti, a to vďaka iniciatívam, ktoré zabezpečia, aby európska dvadsať sedmička zajtrajška mala optimistickú víziu spravodlivej a udržateľnej budúcnosti pre všetkých Európanov.

Pracovný program na rok 2019 sa zameriava len na 15 nových iniciatív a na ďalších 10 nových hodnotení v rámci programu REFIT, ktorých cieľom je preskúmať existujúce právne predpisy a zabezpečiť, aby naďalej plnili svoj účel. V snahe zabezpečiť, aby bola činnosť zameraná na dosiahnutie konkrétnych výsledkov, sa v pracovnom programe Komisie uvádza aj 45 prioritných návrhov v štádiu schvaľovania v rámci spoločného vyhlásenia o legislatívnych prioritách, ktoré by Európsky parlament a Rada mali prijať ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu. Komisia zároveň navrhuje stiahnuť alebo zrušiť 17 ešte neschválených návrhov alebo existujúcich právnych predpisov.

Konkrétne výsledky pre Európanov

Komisia už predložila všetky legislatívne návrhy, ktoré boli potrebné na realizáciu desiatich priorít Junckerovej Komisie. Spolu s Európskym parlamentom a Radou sme doteraz dospeli k dohode približne o polovici týchto návrhov a ďalších 20 percent už v rámci legislatívneho procesu značne pokročilo. Našou prioritou na nadchádzajúci rok bude dostať zelenú pre čo najviac rozpracovaných návrhov.

Komisia zároveň predloží obmedzený počet nových iniciatív, v ktorých Európanom ponúkne najmä silnú perspektívu budúcnosti. Vyhodnotíme Investičný plán pre Európu a predložíme diskusný materiál o tom, ako zabezpečiť udržateľnú Európu pre budúce generácie. Predložíme koordinovaný plán rozvoja umelej inteligencie v Európe, predstavíme akčný plán boja proti dezinformáciám a vypracujeme odporúčanie na zavedenie európskej elektronickej zdravotnej knižky. Zároveň preskúmame pretrvávajúce prekážky brániace dobudovaniu jednotného trhu, predložíme nápady, ako ich riešiť, a uvedieme stratégiu o endokrinných disruptoroch. S cieľom dobudovať energetickú úniu a riešiť zmenu klímy predložíme stratégiu dlhodobého znižovania emisií skleníkových plynov. Zároveň predložíme správu o stave energetickej únie a akčný plán o batériách.

Viac..  M. Beňová: Zdravotná únia má pomôcť vyvažovať nedostatky národných systémov zdravotnej starostlivosti

Európska komisia sa zároveň bude zasadzovať za častejšie využívanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou v oblastiach energetiky a klímy, zdaňovania a sociálnej politiky. Ďalej posilníme rámec právneho štátu a medzinárodnú úlohu eura, predložíme správu o pokroku v oblasti vízovej reciprocity a uvedieme svoju predstavu týkajúcu sa „komunikovania o Európe“. Napokon predstavíme určité nevyhnutné opatrenia na úpravu európskeho acquis v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (brexit). Európska komisia prispôsobí naše ciele v oblasti energetickej efektívnosti tak, aby vyhovovali EÚ s 27 členskými štátmi, predloží nevyhnutné návrhy týkajúce sa vízového režimu štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva po vystúpení tejto krajiny z EÚ a pred koncom roku 2018 vypracuje niekoľko potrebných delegovaných a vykonávacích aktov.

Súvislosti

Komisia každoročne prijíma pracovný program, v ktorom sa stanovuje zoznam opatrení, ktoré prijme v nasledujúcom roku. Tento program informuje verejnosť a spoluzákonodarcov o našich politických záväzkoch, pokiaľ ide o predkladanie nových iniciatív, stiahnutie dosiaľ neschválených návrhov a preskúmanie existujúcich právnych predpisov EÚ.

Pri príprave pracovného programu na rok 2019 Komisia vychádzala aj z výsledkov konzultácií s Európskym parlamentom a Radou v rámci Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva a z rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, ako aj z vyhlásenia o zámere, ktoré zaslali predseda Komisie Juncker a jej prvý podpredseda Timmermans 12. septembra v nadväznosti na správu o stave Európskej únie.

Komisiu pod vedením predsedu Junckera zvolil Európsky parlament na základe jasných politických usmernení. Týchto desať priorít tvorí rámec pre každoročné plánovanie Komisie. Od začiatku funkčného obdobia Junckerovej Komisie sa jej ročné pracovné programy zameriavajú na obmedzený počet kľúčových iniciatív, v ktorých je pridaná hodnota EÚ jednoznačná a ktoré sú nevyhnutné na realizáciu dohodnutých priorít. Ročné pracovné programy Junckerovej Komisie v minulosti zahŕňali najviac 26 prioritných iniciatív za rok; na porovnanie možno uviesť, že rok pred tým, ako sa predseda Juncker ujal svojej funkcie, to bolo približne 100 iniciatív.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …