komisia
PHOTO: © European Union.

Komisia predostrela zmeny, ktoré chce zaviesť do procesu tvorby politík EÚ

S blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu a v kontexte rozpravy o budúcnosti Európy Európska komisia predostrela zmeny, ktoré hodlá zaviesť do procesu tvorby politík EÚ, aby svoje obmedzené zdroje sústredila na menší počet činností a efektívnejšie realizovala svoje politické priority. Predložené oznámenie o tom, ako posilniť zásady proporcionality a subsidiarity pri rozhodovaní EÚ, má zároveň za cieľ vykonať odporúčania „osobitnej skupiny pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár Menej, ale efektívnejšie“.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti vyhlásil: Vítam závery osobitnej skupiny, z ktorých vyplýva, že EÚ je pridanou hodnotou vo všetkých oblastiach, v ktorých v súčasnosti koná. V určitom momente však zákonite dospejeme k zisteniu, že so zdrojmi, ktoré máme k dispozícii, nemôžeme donekonečna robiť viac, aby sme sa vyrovnali s čoraz závažnejšími výzvami. V budúcnosti si Komisia bude musieť stanoviť priority pri čoraz väčšom počte činností a zdrojov.“

Prvý podpredseda Frans Timmermans zodpovedný za lepšiu právnu reguláciu a predseda osobitnej skupiny dodal: „Urobili sme veľa pre vytvorenie prvotriedneho systému lepšej právnej regulácie. Stále však máme čo zlepšovať. Osobitná skupina iniciovala v rámci Komisie dôležité zmeny, ktoré sa teraz snažíme zakódovať do samotnej podstaty fungovania našich inštitúcií. Komisia však nie je v procese tvorby politiky jediným aktérom. Musíme dosiahnuť, aby sa každý zhostil svojich povinností. Začneme hneď na konferencii, ktorú budúci mesiac v Bregenzi organizuje rakúske predsedníctvo EÚ.“

Komisia predostrela, ako budú zásady subsidiarity a proporcionality usmerňovať naše pôsobenie v budúcnosti a ako môžeme ešte viac posilniť ich úlohu pri tvorbe politík EÚ. Komisia napríklad do všetkých svojich posúdení vplyvu a dôvodových správ začlení „tabuľku subsidiarity“, ktorú navrhla osobitná skupina. Táto tabuľka je nástroj, ktorý bude štruktúrovaným spôsobom usmerňovať proces analýzy subsidiarity a proporcionality. Zároveň národným parlamentom umožníme ľahšie dodržiavať časový harmonogram predkladania stanovísk k predbežným návrhom a preskúmame, ako by sa v rámci verejných konzultácií dali lepšie zhromažďovať a postupovať stanoviská a názory miestnych a regionálnych orgánov. V snahe zvýšiť angažovanosť miestnych a regionálnych orgánov by sa mala prepracovať aj platforma REFIT, v rámci ktorej sa posudzuje regulačné zaťaženie vyplývajúce z existujúcich právnych predpisov EÚ. Platforma by mala mať širší záber, aby popri svojom súčasnom zameraní na regulačné zaťaženie dokázala posudzovať aj subsidiaritu a proporcionalitu. Komisia najmä zabezpečí, aby v jej hodnoteniach boli systematicky zohľadňované príslušné delegované a vykonávacie akty.

Na novembrovej konferencii rakúskeho predsedníctva v Bregenzi budú mať ostatné inštitúcie príležitosť predložiť svoje vlastné záväzky, aby zapracovali odporúčania osobitnej skupiny. Medzi návrhy, ktoré Európska komisia predložila na diskusiu v Bregenzi, patria tieto body:

  • Všetky príslušné inštitúcie by mali uviesť, či hodlajú využívať „tabuľku subsidiarity“.
  •  Európsky parlament a Rada by sa mali dohodnúť, že preskúmajú vplyv svojich pozmeňujúcich návrhov k návrhom Komisie na subsidiaritu a proporcionalitu.
  • V nadväznosti na opakované žiadosti národných parlamentov by Európsky parlament a Rada mali súhlasiť s tým, že do osemtýždňovej lehoty na predkladanie stanovísk k návrhom právnych predpisov EÚ sa nebude rátať obdobie vianočných a novoročných parlamentných prázdnin.
  • Európsky parlament a Rada by mali sprehľadniť svoje konania (napríklad trialóg) v snahe zlepšiť zapojenie miestnych a regionálnych orgánov. Zároveň by mali zvážiť zapojenie miestnych a regionálnych orgánov počas legislatívneho postupu.
  • Výbor regiónov by mal zvýšiť informovanosť svojich členov o tom, ako môžu prispieť k tvorbe politiky EÚ, a mal by vytvoriť centrum, ktoré zabezpečí účinnejšie premietanie týchto podnetov do inštitucionálneho procesu.
  • Vnútroštátne orgány by mali preskúmať, ako účinnejšie zapájať miestne a regionálne orgány počas legislatívneho postupu.
Viac..  M. Lexmann: Vláda neplní sľub a zo SR robí európsku raritu, pri eurofondoch sú regióny iba štatisti

Súvislosti

Subsidiarita znamená určiť najvhodnejšiu úroveň, na ktorej by sa mali vytvoriť a implementovať politiky. EÚ by mala konať len vtedy, keď je to nevyhnutné a keď sa jej konaním dosiahnu jasné výhody oproti opatreniam a nad rámec opatrení, ktoré by sa prijali na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Proporcionalita sa zameriava na finančný a administratívny vplyv navrhovaných právnych predpisov. Všetok takýto vplyv musí byť obmedzený na čo najnižšiu mieru a musí byť primeraný príslušným cieľom politiky. Pre Komisiu to znamená predkladať ambiciózne politiky čo najjednoduchším a najmenej nákladným spôsobom a bez zbytočnej byrokracie.

Komisia pod vedením predsedu Junckera sa od prvého dňa svojho funkčného obdobia sústreďuje na tvorbu politík opierajúcu sa o overené skutočnosti a lepšiu právnu reguláciu. Navrhli sme racionálne ročné pracovné programy a zameriavame sa na desať politických priorít. V rámci diskusie o budúcnosti Európy, ktorú odštartovala biela kniha predsedu Junckera z marca 2017, sme sa podrobne venovali problematike subsidiarity a proporcionality. Predseda Juncker účelovo vytvoril osobitnú skupinu pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár Menej, ale efektívnejšie, aby dôkladne preskúmala všetky oblasti politiky s cieľom zabezpečiť, aby EÚ konala len tam, kde jej konanie prináša pridanú hodnotu.

Osobitná skupina bola zložená z členov z Výboru regiónov a národných parlamentov. Zaoberala sa úlohou subsidiarity a proporcionality v práci inštitúcií EÚ, úlohou miestnych a regionálnych orgánov pri tvorbe politík EÚ a tým, či by sa zodpovednosť za oblasti politiky alebo kompetencie mohli vrátiť členským štátom. Za čosi viac než 6 mesiacov táto skupina pod vedením Fransa Timmermansa vypracovala na dané otázky komplexné a cielené odpovede, pričom využila príspevky mnohých zainteresovaných strán.

Komisia v rámci širšej agendy pre lepšiu právnu reguláciu schválila analýzu, ktorú osobitná skupina vypracovala v súvislosti s potrebou posilniť uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality. V súčasnosti vyhodnocuje svoje politiky v oblasti lepšej právnej regulácie a závery tohto hodnotenia predloží v prvom polroku 2019.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …