morske plody
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Najvýznamnejší spôsob expozície človeka ortuti predstavujú morské plody, tvrdí odborník agentúry EEA

Mnohí ľudia ešte stále spájajú ortuť s teplomermi a väčšina tiež vie, že ortuť je toxická. Vzhľadom na toxicitu sa ortuť prestáva v Európe používať vo výrobkoch, avšak veľké množstvo stále cirkuluje vo vzduchu, vode, pôde a ekosystémoch. Predstavuje ortuť ešte stále problém a čo sa v tejto súvislosti robí? Odpovedá Ian Marnane, odborník agentúry EEA na udržateľné využívanie zdrojov a priemysel.

Prečo je ortuť problém?

Ortuť sa v životnom prostredí vyskytuje prirodzene, vo všeobecnosti však býva bezpečne uchovaná v mineráloch a nepredstavuje žiadne významné riziko. Problém vzniká vplyvom ľudských činností, ktorých výsledkom je veľké množstvo ortuti uvoľnenej do životného prostredia a táto ortuť môže potom voľne cirkulovať tisícky rokov. Obavy vyvoláva hlavne ortuť vo vode a sedimentoch, pretože sa vyskytuje vo vysoko toxickej forme a môže sa ľahko dostať do zvierat, a takto prejsť do ľudského potravinového reťazca. Svetová zdravotnícka organizácia identifikovala 10 chemických látok, ktoré vyvolávajú zásadné obavy z hľadiska verejného zdravia, a štyri z nich sú ťažké kovy: kadmium, ortuť, olovo a arzén.

Koľko ortuti sa nachádza v životnom prostredí?

Výsledkom používania ortuti ľuďmi v minulosti sú stovky tisíc ton ortuti uvoľnených do životného prostredia. Úrovne ortuti v atmosfére v súčasnosti sú až o 500 % vyššie ako prirodzené úrovne. V oceánoch sa koncentrácia ortuti pohybuje okolo 200 % nad prirodzenými úrovňami.

Ako sa ortuť používa a aké sú hlavné zdroje emisií ortuti? 

V súčasnosti sa ortuť vo svete používa rôznymi spôsobmi. V Európe je používanie ortuti veľmi obmedzené a hlavné použitie ortuti v nadchádzajúcich rokoch bude v dentálnych výplňových materiáloch, keďže priemyselné použitia ortuti sú zakázané. V iných častiach sveta sa ortuť ešte stále vo väčšej miere používa v priemyselných činnostiach a pri ťažbe zlata v malom meradle.

K najväčším zdrojom znečistenia ortuťou v Európe a aj inde patrí spaľovanie tuhých palív, napríklad čierneho uhlia, lignitu, rašeliny a dreva – priemyselne aj v domácnostiach. Tieto palivá obsahujú malé množstvá ortuti a pri spaľovaní ju uvoľnia do prostredia. Takéto uvoľnenie je hlavným zdrojom emisií ortuti v Európe a patria sem činnosti, ako napríklad výroba elektrickej energie, výroba cementu a výroba kovov.

Akým spôsobom sú ľudia vystavení znečisteniu ortuťou a aké sú vplyvy na zdravie?

Najvýznamnejší spôsob expozície človeka ortuti predstavujú morské plody. Keď sa ortuť dostane do tela morských živočíchov zostáva spravidla v ich orgánoch a časom sa v nich nahromadí. Väčšie dravé ryby obsahujú zvyčajne vyššie koncentrácie ortuti, keďže konzumujú menšie živočíchy, ktoré už požili určité množstvo ortuti. Z tohto dôvodu konzumovanie väčších dravých rýb, ako napríklad tuniakov alebo mečiarov, bude znamenať spravidla vyšší príjem ortuti ako je tomu v prípade menších rýb, ktoré sú v potravinovom reťazci na nižšej úrovni.

Zdravotné vplyvy závisia od dávky, ale hlavné obavy vyvoláva vplyv ortuti na plod a malé deti. K expozícii ortuti môže dôjsť v maternici, keď matka konzumuje morské plody. Môže to mať závažné a celoživotné dopady na vyvíjajúci sa mozog a nervový systém dieťaťa s vplyvom na pamäť, jazyk, pozornosť a ďalšie zručnosti. Odhaduje sa, že len v Európe sa každý rok narodí vyše 1,8 milióna detí s úrovňami ortuti vyššími než odporúčané bezpečné limity.

Čo sa v Európe a na celom svete robí na riešenie problému s ortuťou?

Európa bola z historického hľadiska veľkým používateľom a zdrojom emisií ortuti, avšak vďaka významnému legislatívnemu úsiliu v posledných 40 rokoch sa používanie a uvoľňovanie ortuti do životného prostredia výrazne znížilo. V ostatnom svete sa používanie a množstvo emisií ortuti časom zvyšuje v závislosti od prebiehajúceho hospodárskeho vývoja a industrializácie a k hlavným zdrojom patrí spaľovanie uhlia a remeselná ťažba zlata v malom meradle.

V októbri 2013 bola na riešenie problému s ortuťou prijatá prvá globálna medzinárodná dohoda, Minamatský dohovor. Dohovor ratifikovalo 98 strán a platnosť nadobudol v roku 2017. Na posúdenie vplyvu dohovoru je ešte priskoro, predstavuje však mimoriadne významný krok smerom k zabezpečeniu spoločných globálnych opatrení na zníženie znečistenia ortuťou.

Viac..  India prekonáva globálne rekordy v počte nových prípadov nákazy. Únia je pripravená pomôcť

Aké sú súčasné trendy a vyhliadky do budúcnosti týkajúce sa výroby a emisií ortuti?

V Európe sa ortuť už neťaží a dopyt v Európe sa v nasledujúcich rokoch bude ďalej znižovať. V emisiách ortuti v Európe budú prevládať emisie zo spaľovania, najmä v dôsledku spaľovania tuhých palív, ako napríklad uhlie, rašelina, lignit a drevo.

Najväčším globálnym zdrojom emisií ortuti je ťažba zlata v malom meradle. Tieto činnosti vykonávajú jednotlivci alebo malé skupiny a ťažba zlata je pomerne jednoduchá s nízkymi nákladmi spravidla v neregulovanom prostredí. Odhaduje sa, že viac ako tretina globálnych emisií súvisí s týmto zdrojom a zavedenie alternatívnych bezpečnejších technológií na riešenie tejto oblasti by preto mohlo viesť k podstatnému zníženiu globálneho používania ortuti a emisií.

Napriek predchádzajúcim obmedzeniam používania ortuti a emisiám v regiónoch, ako sú napríklad Európa a Severná Amerika, je pravdepodobné, že úrovne ortuti v našom životnom prostredí zostanú po dlhú dobu vysoké vzhľadom na dlhú životnosť ortuti v prostredí a aj preto, že v ostatných globálnych regiónoch dochádza k zvyšovaniu emisií ortuti. Tieto emisie navyše prekonávajú veľké vzdialenosti. Približne polovica depozitov ortuti v Európe v skutočnosti pochádza z územia mimo nášho kontinentu.

Akú úlohu má agentúra EEA v súvislosti s ortuťou?

Na základe právnych predpisov EÚ, ako aj medzinárodných dohôd zhromažďujeme informácie o emisiách ortuti do ovzdušia a vody z priemyselných činností prostredníctvom Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR) a odhady emisií do ovzdušia zo zdrojov širšieho rozsahu.

Na základe rámcovej smernice o vode agentúra EEA zhromažďuje tiež údaje o úrovniach znečisťujúcich látok vo vodných útvaroch. Z najnovších dostupných údajov, ktoré agentúra EEA uverejnila ako súčasť správy o „stave vôd“, vyplýva, že takmer 46 000 útvarov povrchovej vody v Európe nespĺňa limity pre ortuť stanovené v smernici.

Agentúra EEA je partnerom aj v projekte Ľudský biomonitoring pre EÚ, ktorého cieľom je získať lepšie dôkazy o skutočnej expozícii občanov chemikáliám vrátane ortuti a o ich možných zdravotných účinkoch.

Všetky tieto informácie nám pomáhajú monitorovať dosiahnuté výsledky existujúcich európskych politík a prispievajú tiež k príprave nových politík v takých oblastiach ako priemyselná regulácia a chemické látky, ako aj k podpore cieľov Minamatského dohovoru.

Tieto údaje sú uvedené v novej správe, ktorú agentúra EEA uverejnila, „Ortuť v životnom prostredí“, ktorá poskytuje kompletný prehľad všetkých týchto zdravotných a environmentálnych problémov, ako aj politík týkajúcich sa ortuti.

Čo môžu jednotlivci urobiť na zníženie expozície ortuti?

Všetci môžeme svojím dielom prispieť k zníženiu našej expozície ortuti a zároveň zabrániť únikom ortuti do životného prostredia. Napríklad vnútroštátne orgány pre bezpečnosť potravín poskytujú často osobitné poradenstvo v súvislosti s tým, ako môžu občania maximalizovať zdravotné prínosy konzumácie rýb a zároveň obmedziť expozíciu ortuti. K tomu patrí aj usmernenie týkajúce sa konzumácie rýb tehotnými ženami a malými deťmi.

Ľudia môžu naraziť aj na zariadenia obsahujúce ortuť, napríklad batérie, svietidlá a elektrické zariadenia. Musíme zabezpečiť náležité nakladanie s týmito materiálmi aj ich likvidáciu tak, aby sa ortuť, ktorú obsahujú, dala bezpečne regenerovať a aby neskončila v životnom prostredí. Emisie ortuti môžeme znižovať aj tým, že nebudeme spaľovať tuhé palivá na vykurovanie domácností, ak sú k dispozícii iné možnosti. Na stomatologické ošetrenia sú k dispozícii aj bezortuťové náplne a ak sa pre ne rozhodneme, ďalej prispejeme k zníženiu používania ortuti.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …