klima
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ musí navrhnúť lepšie mechanizmy podpory pre inovačné nízkouhlíkové technológie, tvrdia audítori

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov nie sú opatrenia EÚ na podporu zachytávania a ukladania oxidu uhličitého a inovačných obnoviteľných zdrojov energie úspešné. V rokoch 2008 až 2017 boli stanovené ambiciózne cieľové hodnoty, audítori však hovoria, že podpora EÚ pre demonštračné projekty z hľadiska realizovaných projektov a dosiahnutých výsledkov priniesla málo. Dodávajú, že EÚ musí prispôsobiť svoj nový inovačný fond tak, aby plnil svoje ciele.

V roku 2009 začala EÚ vykonávať dva veľké programy financovania na podporu projektov zachytávania a ukladania oxidu uhličitého a inovačných obnoviteľných zdrojov energie: Európsky energetický program pre oživenie a program rezervy pre nových účastníkov – NER300. S plánovaným objemom výdavkov vo výške 3,7 mld. EUR si oba programy stanovili ambiciózne ciele týkajúce sa zachytávania oxidu uhličitého a inovačných obnoviteľných zdrojov energie. V súlade s Parížskou dohodou sa EÚ zaviazala znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov aspoň o 40 %, čím dopĺňa svoj cieľ dosiahnuť do roku 2050 nízkouhlíkové hospodárstvo.

Audítori preskúmali koncepciu, riadenie a koordináciu oboch programov a posúdili, či urobili očakávaný pokrok a prispeli k posunu zachytávania oxidu uhličitého a inovačných obnoviteľných zdrojov energie na ceste smerom ku komerčnému zavedeniu. Skontrolovali projekty v Nemecku, Španielsku, Holandsku, Poľsku a Spojenom kráľovstve.

Zistili, že Európsky energetický program pre oživenie pozitívne prispel k rozvoju odvetvia veterných elektrární na mori, nesplnil však svoje ciele týkajúce sa zachytávania oxidu uhličitého. Na druhej strane v rámci programu rezervy pre nových účastníkov sa nezrealizoval žiadny úspešný projekt týkajúci sa ukladania oxidu uhličitého a pokrok pri podpore preukazovania širšej škály inovačných technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov bol len malý.

„EÚ chce byť globálnym lídrom v boji proti zmene klímy,“ uviedol Samo Jereb, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Aby sa na tejto ceste udržala, musí sa poučiť z minulých SK 2 neúspechov, navrhnúť lepšie mechanizmy podpory pre inovačné nízkouhlíkové technológie a zaručiť, že vyvodí plnú zodpovednosť za verejné zdroje vynaložené na zvládnutie tejto výzvy.“

Audítori uvádzajú, že oba programy zasiahli nepriaznivé investičné podmienky. Pokrok mnohých inovačných projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a zachytávania oxidu uhličitého brzdila neistota vyplývajúca z regulačných rámcov a politík. V správe sa tiež upozorňuje na kľúčovú úlohu, ktorú v zlyhaní zavedenia zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, zohrávali nestabilné a nižšie trhové ceny oxidu uhličitého po roku 2011, ako sa očakávalo.

Viac..  Na úplný zákaz predaja áut so spaľovacím motorom je Slovensko pripravené

Audítori zistili, že koncepcia programu rezervy pre nových účastníkov obmedzila schopnosť Komisie a členských štátov účinne reagovať na meniace sa okolnosti. Výber projektov a rozhodovacie procesy boli zložité a ďalšie prvky návrhu obmedzili pružnosť programu. Audítori tvrdia, že koordinácia sa musí výrazne zlepšiť, aby sa zvýšila ucelenosť a zaistila väčšia jasnosť. Znepokojenie vyjadrujú aj v súvislosti s chýbajúcimi postupmi na vyvodzovanie zodpovednosti a mechanizmami kontroly v rámci programu rezervy pre nových účastníkov. Finančné prostriedky na tento program nepochádzali z rozpočtu EÚ a nie sú zaznamenané v jej súvahe.

EÚ sa v súčasnosti pripravuje na spustenie inovačného fondu v roku 2021, ktorý má pomôcť urýchliť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Vzhľadom na to audítori Európskej komisii odporúčajú:

  • zvýšiť potenciál účinnej podpory EÚ pre takéto projekty,
  • zlepšiť výber projektov a rozhodovacie postupy pre pripravovaný inovačný fond a zabezpečiť jeho pružnosť v rámci reakcie na vonkajší vývoj,
  • posilniť svoju vnútornú koordináciu s cieľom zabezpečiť súvislejšie zameranie podpory EÚ,
  • zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti za inovačný fond a program rezervy pre nových účastníkov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klus

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta SR za člena Európskeho Dvora audítorov

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta Slovenskej republiky za člena Európskeho Dvora audítorov. Klus …

Consent choices