erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Erasmus+: EÚ investuje do mladých Európanov 3 miliardy eur

Očakáva sa, že v roku 2019 sa finančné prostriedky dostupné pre program Erasmus+ zvýšia o 300 mil. EUR, t. j.10 % oproti roku 2018.

Komisia uverejnila výzvu na predkladanie návrhov na rok 2019 týkajúcu sa programu Erasmus+. Z očakávaného rozpočtu na budúci rok vo výške 3 miliardy EUR sa 30 miliónov EUR vyčlenilo na konkrétne európske univerzity. Ide o novú iniciatívu, ktorú lídri Európskej únie schválili na sociálnom samite v Göteborgu v novembri minulého roku, a čiastočný krok smerom k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics povedal: Európska komisia už po roku plní záväzok voči členským štátom – vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. Snažíme sa vybudovať Európu bez hraníc v oblasti vzdelávania, študovania a vykonávania výskumu, aby nič nebránilo excelentnosti, inováciám a inkluzívnosti vo vzdelávaní. Európske univerzity majú skutočný potenciál zmeniť charakter vysokoškolského vzdelávania v Európe a som hrdý na to, že im cez program Erasmus+ dodávame silný impulz.

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2019 v rámci programu Erasmus+

Každý verejný alebo súkromný subjekt v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môže požiadať o financovanie v rámci tejto výzvy na rok 2019 týkajúcej sa programu Erasmus+. Okrem toho môžu o financovanie požiadať aj skupiny mladých ľudí pracujúcich s mládežou, ktoré nie sú mládežníckou organizáciou.

Komisia spolu s výzvou na predkladanie návrhov uverejnila aj príručku k programu Erasmus+ (vo všetkých úradných jazykoch EÚ), v ktorej žiadatelia nájdu podrobnosti o všetkých dostupných príležitostiach v rámci programu Erasmus+ na rok 2019 pre študentov, zamestnancov, stážistov a učiteľov, ako aj iné informácie.

30 miliónov EUR pre európske univerzity

Viac..  Slovensko v rámci EÚ zaostáva v podiele vysokoškolákov a účasti detí na vzdelaní v ranom detstve

Komisia v rámci budovania európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 navrhla vytvorenie európskych univerzít v Európskej únii.

Komisia v rámci výzvy na predkladanie návrhov na rok 2019 spustí pilotný program na podporu šiestich združení európskych univerzít, pričom každé bude pozostávať aspoň z 3 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z 3 krajín s cieľom posilniť európsku identitu a zároveň podporiť excelentnosť a zvýšiť konkurencieschopnosť európskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Pokiaľ ide o združenia začínajúce v období od 1. septembra do 1. decembra toho istého roku, žiadatelia musia predložiť žiadosti o grant Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru do 28. februára 2019.

Druhá pilotná výzva by mala nasledovať budúci rok, pričom plánovaná iniciatíva sa spustí v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ od roku 2021. Cieľom je vybudovať približne dvadsať európskych univerzít do roku 2024.

Súvislosti

Lídri Európskej únie predstavili na sociálnom samite v Göteborgu v novembri 2017 víziu Európy, kde sa v plnej miere využíva potenciál vzdelávania a kultúry s cieľom zabezpečiť odolnú pracovnú silu, sociálnu spravodlivosť, aktívne občianstvo a pocit európskej identity v celej jej rozmanitosti.

Podpora vytvorenia európskych univerzít prispeje k tomuto cieľu tým, že stmelí novú generáciu Európanov schopných spolupracovať a pôsobiť viacjazyčne v rôznych európskych a globálnych kultúrach, naprieč hranicami, odvetviami a akademickými odbormi.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …