pracovnici
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ zavádza expozičné limity pre 8 ďalších karcinogénov alebo mutagénov

Výbor stálych predstaviteľov Rady schválil predbežnú dohodu o smernici o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci, ktorá sa 11. októbra dosiahla s Európskym parlamentom.

Rakovina súvisiaca s prácou je jedným z najväčších zdravotných problémov na pracovisku a zároveň hlavnou príčinou úmrtí súvisiacich s prácou v EÚ. Novou smernicou sa zlepší ochrana najmenej 4 miliónov pracovníkov.

“V nasledujúcich 50 rokoch sa touto dohodou môže pomôcť zachrániť až 100 000 životov. Tým, že pre pracovníkov výrazne znižujeme riziko súvisiace s expozíciou chemickým látkam spôsobujúcim rakovinu, sme podnikli ďalší praktický krok smerom k splneniu cieľa predsedníctva, ktorým je vytvoriť Európu, ktorá chráni,” uviedla Beate Hartingerová-Kleinová, rakúska spolková ministerka práce, sociálnych vecí, zdravia a ochrany spotrebiteľa.

Smernicou sa zavádzajú expozičné limity pre 8 ďalších karcinogénov alebo mutagénov, čím sa mení súčasná smernica, ktorá je v účinnosti od roku 2004. Týmito 8 látkami sú: výfukové emisie zo vznetových motorov, minerálne oleje, ktoré boli predtým použité v motoroch s vnútorným spaľovaním, trichlóretylén, 4,4′-metyléndianilín, epichlórhydrín, 1,2-dibrómetán, etyléndichlorid a zmesi polycyklických aromatických uhľovodíkov, najmä tie, ktoré obsahujú benzo [a] pyrén. Lehota na transpozíciu bude 2 roky. Prvá revízia smernice z roku 2004, v ktorej sa stanovili expozičné limity pre 11 ďalších karcinogénov, sa uskutočnila v roku 2017.

Hlavnými bodmi dohody sú:

  • Výfukové emisie zo vznetových motorov: pre všetky výfukové plyny zo vznetových motorov sa stanovuje limitná hodnota expozície 0,05 mg/m3 meraná ako elementárny uhlík. Táto limitná hodnota sa začne uplatňovať 2 roky po uplynutí lehoty na transpozíciu a 5 rokov po uplynutí lehoty na transpozíciu v prípade sektora pozemnej ťažby a sektora výstavby tunelov.
  • Minerálne oleje, ktoré boli predtým použité v motoroch s vnútorným spaľovaním: v smernici sa stanovuje poznámka „koža“ v prípade použitých motorových olejov s uvedením možnosti prieniku značného množstva látky cez kožu. Expozíciu použitým motorovým olejom je možné znížiť najlepšími postupmi, ako je používanie rukavíc a ďalších osobných ochranných prostriedkov.
  • Trichlóretylén: táto látka sa bežne používa ako priemyselné rozpúšťadlo a pri výrobe chladív na báze úplne fluórovaných uhľovodíkov. Podľa nových pravidiel sa expozícia pracovníkov tejto látke musí obmedziť na 54,7 mg/m3 pri dlhodobej expozícii a na 164,1 mg/m3 pri krátkodobej expozícii. Okrem toho sa pri nej uvádza poznámka „koža“ s uvedením možnosti prieniku značného množstva látky cez kožu.
  • Epichlórhydrín: expozícia tejto látke, ktorá sa používa napríklad pri výrobe plastov a epoxidových lepidiel a živíc, sa bude musieť obmedziť na 1,9 mg/m3. V smernici sa tiež uvádza poznámka „koža“ s uvedením možnosti prieniku značného množstva látky cez kožu.
  • Etyléndichlorid: v smernici sa stanovuje limitná hodnota expozície 8,2 mg/m3, ako aj poznámka „koža“. Etyléndichlorid sa bežne používa na výrobu vinylchloridu, ktorý sa následne premieňa na polyvinylchlorid (PVC).
  • Zmesi polycyklických aromatických uhľovodíkov, predovšetkým tie, ktoré obsahujú benzo[a]pyrén: expozícia takýmto zmesiam sa môže vyskytnúť pri práci, pri ktorej dochádza k procesom horenia, napríklad v prípade výfukových plynov zo spaľovacích motorov. V smernici sa tiež uvádza poznámka „koža“ s uvedením možnosti prieniku značného množstva látky cez kožu.
Viac..  Podľa nemeckého ministra zdravotníctva musí krajina vydržať ešte týždne až mesiace reštrikcií

Ďalšie kroky

Po dnešnom schválení predbežnej dohody Výborom stálych predstaviteľov sa smernica zašle Európskemu parlamentu na prijatie v pléne. Konečné prijatie v Rade sa plánuje na zasadnutí Rady EPSCO, ktoré sa uskutoční 6. decembra.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …