polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Poľnohospodári môžu získať pri predaji svojich produktov veľkoodberateľom a družstvám lepšie podmienky

Komisia vydala prvú správu o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže v poľnohospodárstve. Zo správy vyplýva, že poľnohospodári môžu vďaka úsiliu európskych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže získať pri predaji svojich produktov veľkoodberateľom a družstvám lepšie podmienky.

Komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová uviedla: „Táto správa obsahuje kľúčové poznatky o hodnotnej práci, ktorú európske orgány na ochranu hospodárskej súťaže vykonávajú v poľnohospodárstve, najmä pokiaľ ide o ochranu poľnohospodárov pred praktikami narúšajúcimi hospodársku súťaž a sprístupňovanie výhod úplne otvoreného vnútorného trhu poľnohospodárom a spotrebiteľomSpolu s národnými orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže budeme v tejto práci pokračovať“.

Phil Hogan, komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, uviedol: „Najdôležitejšie je posilniť v podmienkach trhovo orientovanej politiky postavenie poľnohospodárov v potravinovom reťazci . Táto správa zdôrazňuje, ako sú poľnohospodárske právo a právo hospodárskej súťaže prepojené, keď majú výrobcovia aj spotrebitelia získať čo najviac. Nezabudnime, že pokiaľ ide o právo hospodárskej súťaže, poľnohospodári majú osobitné postavenie. Ich pozíciu v potravinovom reťazci im môžu pomôcť posilniť uznané organizácie výrobcov.”

Na výrobu a obchodovanie s poľnohospodárskymi výrobkami sa vzťahujú pravidlá hospodárskej súťaže EÚ, podľa ktorých je zakázané uzatvárať dohody o cenách či iných obchodných podmienkach a o rozdelení trhov. Napriek tomu nariadenie  o spoločnej organizácii(nariadenie SOT) obsahuje výnimky z uplatňovania týchto pravidiel, ktoré sa týkajú všetkých alebo niektorých poľnohospodárskych sektorov alebo riešia osobitné situácie.

Komisia uverejnila prvú správu, ktorá sa konkrétne zameriava na uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže v poľnohospodárstve.

Komisia bude na základe zistení správy pokračovať v dialógu so stranami zainteresovanými v poľnohospodárstve a s členskými štátmi, Európskym parlamentom a Radou o budúcich rozhodnutiach z hľadiska uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže v poľnohospodárstve. Okrem toho Komisia zintenzívni monitorovanie trhu, najmä pokiaľ ide o kolektívne dohody, ktoré rozdrobujú vnútorný trh.

Hlavné zistenia správy

Činnosť európskych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže

a) Vyšetrovanie

Európske orgány na ochranu hospodárskej súťaže uskutočnili v poľnohospodárskom sektore 178 vyšetrovaní. Vyše tretina z nich sa týkala spracovateľov poľnohospodárskych výrobkov, na ktorých sa sťažovali prevažne poľnohospodári.

Takmer polovica všetkých odhalených porušení hospodárskej súťaže súvisela s dohodami o cenách. Tieto dohody sa spravidla uzatvárali medzi konkurenčnými spracovateľmi s cieľom stanoviť veľkoobchodnú cenu (napr. cukru alebo múky) alebo medzi spracovateľmi a maloobchodníkmi s cieľom stanoviť maloobchodnú cenu (napr. mliečnych výrobkov, mäsa alebo slnečnicového oleja). Ďalšie porušenia vyplývali z dohôd o výrobe, informačnej výmene alebo rozdelení trhov.

V správe sa uvádza, že vďaka presadzovaniu práva zo strany európskych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže obchodujú poľnohospodári so svojimi výrobkami výhodnejšie. V správe sa konkrétne uvádza niekoľko príkladov, keď európske orgány na ochranu hospodárskej súťaže zastavili a sankcionovali praktiky veľkých odberateľov, ktoré mali za cieľ znížiť ceny platené poľnohospodárom pri výkupe. Okrem toho európske orgány na ochranu hospodárskej súťaže pomohli poľnohospodárom presadiť lepšie podmienky vo vzťahu k družstvám.

 b) Ochrana vnútorného trhu

Jedným z kľúčových zistení tejto správy je, že niektoré členské štáty sa pri rôznych príležitostiach snažili obmedziť dovoz určitých poľnohospodárskych výrobkov z iných členských štátov. Viaceré európske orgány na ochranu hospodárskej súťaže prešetrili a zastavili niekoľko kolektívnych dohôd, v ktorých sa napríklad poľnohospodári v istom členskom štáte pokúšajú obmedziť predaj výrobkov poľnohospodárov z iných členských štátov.

Tieto opatrenia zo strany orgánov na ochranu hospodárskej súťaže pomohli jednak spotrebiteľom v členských štátoch, do ktorých mohol byť obmedzený dovoz, ale aj poľnohospodárom vo všetkých ostatných členských štátoch, v ktorých došlo k pokusu obmedziť cezhraničný predaj.

Viac..  Výroba potravín zaznamenáva na Slovensku rast, v EÚ medziročne klesá

c) Usmerňovanie a monitorovanie

Európske orgány na ochranu hospodárskej súťaže poskytli poľnohospodárom, iným prevádzkovateľom a vládam usmernenia, ako vykladať a uplatňovať právne predpisy o hospodárskej súťaži v tomto odvetví, týkajúce sa napríklad iniciatív poľnohospodárov za udržateľnosť alebo uverejňovania cien odvetvovými organizáciami. Európske orgány na ochranu hospodárskej súťaže takisto proaktívne monitorovali situáciu v odvetví a uskutočnili sektorové prieskumy fungovania dodávateľského reťazca s osobitným dôrazom na otázky, ako je prenos cien v reťazci a rovnováha vyjednávacej sily medzi poľnohospodármi a ostatnými úrovňami reťazca. 

Výnimky z pravidiel hospodárskej súťaže pre organizácie výrobcov a medziodvetvové organizácie

Uznané organizácie výrobcov a uznané medziodvetvové organizácie môžu pomôcť posilniť pozíciu poľnohospodárov a môžu prispieť k efektívnejšiemu zásobovaniu potravinami.

Uznávanie organizácií výrobcov zo strany vnútroštátnych orgánov sa vo veľkej miere využíva v sektore ovocia a zeleniny, kde výrobné organizácie predávajú takmer 50 % výroby, ale aj v sektoroch mlieka, mäsa, olivového oleja a obilnín. Okrem toho v EÚ existuje 128 uznaných medziodvetvových organizácií, ktoré sa nachádzajú najmä vo Francúzsku a Španielsku. 

Odvetvové nástroje v poľnohospodárstve

Správa potvrdzuje, že v prospech poľnohospodárov a sektora ako celku sa využívajú konkrétne sektorové nástroje:

  • Rozšírila sa možnosť dohodnúť sa na mechanizme rozdeľovania hodnôt na dobrovoľnom základe v sektore cukru;
  • často sa používajú aj opatrenia na stabilizáciu trhu vo vinárskom sektore;
  • pre výrobky s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením v odvetví výroby syra a šunky boli zavedené opatrenia na riadenie dodávok. 

Súvislosti

Zistenia Komisie uvedené v správe vychádzajú z informácií vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, členských štátov a súkromných organizácií, ako aj zo štúdií Komisie o organizáciách výrobcov olivového oleja, plodín pestovaných na ornej pôde a hovädzieho mäsa a o medziodvetvových organizáciách.

Táto správa sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2014 do polovice roka 2017, pokiaľ ide o výnimky z pravidiel hospodárskej súťaže uvedené v nariadení SOT, a od 1. januára 2012 do polovice roka 2017, pokiaľ ide o preskúmanie antitrastového vyšetrovania.

V súlade s článkom 225 písm. d) nariadenia o spoločnej organizácii trhov musí Európska komisia predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže v odvetví poľnohospodárstva, najmä o uplatňovaní článkov 209, 210 a 169, 170 a 171 nariadenia o spoločnej organizácii trhov. Články 169 – 171 nariadenia o spoločnej organizácii trhov sa medzitým z nariadenia omnibus vypustili.

Novým článkom 152 nariadenia o spoločnej organizácii trhov, ktorý bol zavedený v nariadení omnibus v januári 2018, sa vytvára chránený priestor pre uznané organizácie výrobcov a ich združenia z hľadiska uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže.

V sprievodnom dokumente útvarov Komisie k správe sa uvádzajú ďalšie informácie o výnimkách a antitrastových vyšetrovaniach.

Európska sieť pre hospodársku súťaž uverejnila v máji 2012 správu o činnostiach v oblasti presadzovania práva hospodárskej súťaže a monitorovania trhu zo strany európskych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v potravinárskom odvetví, v ktorej sa opisujú antitrastové vyšetrovania v období 2004 – 2011.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …