Vella, Bienkowska
Eurokomisár Karmenu Vella a eurokomisárka Elżbieta Bieńkowska. PHOTO: © European Union.

EÚ potvrdila svoj záväzok chrániť občanov a životné prostredie pred nebezpečnými chemikáliami

Komisia prijala oznámenie, v ktorom potvrdila svoj záväzok chrániť občanov a životné prostredie pred nebezpečnými chemikáliami. V oznámení sa takisto uvádza, ako chce Komisia zabezpečiť, aby globálny prístup EÚ zostal čo najmodernejší a najúčelnejší.

Oznámenie nadväzuje na záväzok, ktorý Komisia prijala minulý rok, keď s členskými štátmi spolupracovala na kritériách identifikácie endokrinných disruptorov v pesticídoch a biocídoch. Navyše reaguje na obavy Európskeho parlamentu a Rady a nadväzuje aj na 7. environmentálny akčný program.

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella uviedol: „Toto oznámenie potvrdzuje, že Komisia berie otázku endokrinných disruptorov veľmi vážne a má v úmysle posilniť svoje úsilie o minimalizáciu vystavenia občanov a životného prostredia týmto chemikáliám.“

„V novej stratégii je zjavné naše odhodlanie komplexne a dôsledne sa zamerať na endokrinné disruptory v širšom spektre oblastí. Som rád, že sa opierame o prácu, ktorá už bola vykonaná v súvislosti s kritériami identifikácie endokrinných disruptorov podľa nariadení o pesticídoch a biocídoch na základe definície Svetovej zdravotníckej organizácie,“, zdôraznil komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis.

Komisárka pre vnútorný trh a priemysel Elżbieta Bieńkowska vyhlásila: „Našimi komplexnými právnymi predpismi o chemických látkach a kozmetických výrobkoch sme už výrazne znížili vystavenie občanov endokrinným disruptorom a iným škodlivým látkam. Dnes podnikáme ďalší krok s cieľom minimalizovať tieto riziká a zaistiť bezpečnosť našich občanov.“

Komisia aktualizuje svoj prístup na nasledujúce roky vychádzajúc z lepších poznatkov, skúseností a výsledkov, ku ktorým sa dospelo za dvadsať rokov od prijatia stratégie Spoločenstva v oblasti endokrinných disruptorov.

Strategický prístup EÚ k endokrinným disruptorom bude aj naďalej založený na vede a uplatňovaní zásady predbežnej opatrnosti a bude sa zameriavať na:

  • minimalizáciu celkového vystavenia endokrinným disruptorom, pričom sa osobitná pozornosť bude venovať dôležitým obdobiam života, ako sú tehotenstvo a puberta,
  • urýchlenie rozvoja dôkladného výskumného základu v záujme účinného a na budúcnosť orientovaného rozhodovania v kontexte programu Európsky horizont, pričom sa bude vychádzať z existujúceho výskumu a venovať osobitná pozornosť oblastiam s medzerami v poznatkoch,
  • podporu aktívneho dialógu, ktorý umožní všetkým zainteresovaným stranám, aby boli vypočuté a mohli spolupracovať. Komisia bude v tomto kontexte každoročne organizovať fórum o endokrinných disruptoroch a bude intenzívnejšie podporovať činnosť medzinárodných organizácií.

Komisia po prvýkrát začne komplexné preskúmanie právnych predpisov týkajúcich sa endokrinných disruptorov prostredníctvom kontroly vhodnosti, ktorá bude vychádzať z už zozbieraných a analyzovaných údajov. Bez toho, aby sa spochybnil všeobecný vedecký prístup EÚ k nakladaniu s chemikáliami, kontrola vhodnosti bude zahŕňať posúdenie toho, či súčasné právne predpisy napĺňajú ciele ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Kontrola vhodnosti bude zahŕňať aj verejnú konzultáciu.

Viac..  V únii je už proti koronavírusu plne zaočkovaná viac ako polovica dospelých

V prijatom oznámení sú načrtnuté aj iniciatívy, ktoré Komisia v súčasnosti zvažuje s cieľom zabezpečiť, aby sa v plnej miere využil potenciál vykonávania existujúcich politík v oblasti endokrinných disruptorov. Medzi ne patrí identifikácia endokrinných disruptorov, zlepšenie komunikácie pozdĺž dodávateľských reťazcov pomocou kariet bezpečnostných údajov, ako sa stanovuje v nariadení REACH, a presadzovanie vedeckého posudzovania endokrinných disruptorov v rámci ďalších regulačných opatrení.

Súvislosti

Endokrinné disruptory sú chemické látky, ktoré menia funkciu hormonálneho systému a v dôsledku toho negatívne ovplyvňujú zdravie ľudí a zvierat.

Obavy súvisiace s endokrinnými disruptormi rastú od 90. rokov minulého storočia. Po tom, ako Európsky parlament prijal v roku 1998 uznesenie o endokrinných disruptoroch, Komisia v decembri 1999 prijala Stratégiu Spoločenstva pre endokrinné disruptory, ktorá sa odvtedy ďalej rozvíja prostredníctvom opatrení v oblasti výskumu, regulácie či medzinárodnej spolupráce.

EÚ doteraz intenzívne podporovala výskum endokrinných disruptorov. Financovala už viac ako 50 projektov, na ktoré prispela viac ako 150 miliónmi EUR z rôznych rámcových programov pre výskum a inovácie. Ďalších 52 miliónov EUR bolo pridelených v rámci programu Horizont 2020 na projekty zamerané na testovacie a skríningové metódy.

EÚ takisto prijala rázne regulačné opatrenia na ochranu občanov a životného prostredia pred endokrinnými disruptormi, a to na základe vedeckých posúdení a v súlade s rôznymi požiadavkami stanovenými v príslušných právnych predpisoch. Osobitné ustanovenia o tom, ako pristupovať k endokrinným disruptorom, sú predovšetkým zakotvené v právnych predpisoch o pesticídoch a biocídoch, o chemických látkach vo všeobecnosti (nariadenie REACH), o zdravotníckych pomôckach a vode. Okrem toho, pokiaľ ide o materiály prichádzajúce do styku s potravinami, kozmetiku, hračky a ochranu pracovníkov na pracovisku, látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém podliehajú individuálnej regulačnej činnosti rovnako ako iné chemikálie s nebezpečnými vlastnosťami. V dôsledku toho boli mnohé zakázané, prípadne sa vystavenie takýmto látkam minimalizovalo do miery, ktorá je technicky a prakticky možná.

Komisia podporuje aj prácu zainteresovaných medzinárodných organizácií, najmä Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v oblasti testovacích metód, a uskutočňuje dvojstranné výmeny s medzinárodnými partnermi.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …