polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 nespĺňa ambície EÚ, tvrdia audítori

Podľa stanoviska, ktoré uverejnil Európsky dvor audítorov, navrhovaná reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 nespĺňa ambície EÚ, pokiaľ ide o ekologickejší a dôslednejší prístup založený na výkonnosti. Audítori určili niekoľko ďalších problémov s návrhom, a to najmä z hľadiska povinnosti zodpovedať sa.

Keď Európska komisia uverejnila svoj návrh novej SPP po roku 2020, zdôraznila, že ciele v oblasti životného prostredia a klímy budú mať vysokú prioritu. Audítori uznávajú, že navrhovaná reforma zahŕňa nástroje na riešenie týchto cieľov, ale nie sú ani jasne vymedzené, ani premietnuté do vyčíslených cieľov. Zostáva preto nejasné, ako by bolo možné posudzovať či merať ekologickejšiu SPP. Okrem toho sa zdá, že odhad Komisie, pokiaľ ide o príspevok SPP k cieľom EÚ v oblasti zmeny klímy, je nerealistický, konštatujú audítori.

Audítori poznamenávajú, že mnoho navrhovaných možností politiky je veľmi podobných so súčasnou SPP. Konkrétne, najväčšia časť rozpočtu by naďalej boli priame platby poľnohospodárom založené na danom počte hektárov vlastnenej alebo používanej pôdy. Tento nástroj však nie je vhodný na riešenie mnohých environmentálnych problémov, ani nie je najefektívnejším spôsobom podpory životaschopného príjmu, poznamenávajú audítori.

V návrhu sa zavádzajú kľúčové zmeny spôsobu fungovania politiky. Došlo k zmene dôrazu zo súladu na výkonnosť, čo audítori vítajú. Zastávajú však názor, že návrh neobsahuje potrebné zložky účinného systému výkonnosti. Nová SPP by potrebovala viac podnetov pre výkonnosť a ciele, ktoré sú jasne prepojené s výstupmi, výsledkami a dosahom.

Viac..  Prvý októbrový týždeň v EK: Klimatický zákon, ochrana európskych hodnôt aj dlhodobý rozpočet EÚ

Ďalšou kľúčovou zmenou je zmena definície oprávnenosti EÚ na platby z SPP, ale vzhľadom na obmedzenia navrhovaného modelu to pravdepodobne povedie k oslabenému rámcu uistenia. Audítori poukazujú na to, že bude menej kontrol a auditov, ktoré budú menej účinné.

Prechod na posudzovanie založené na výkonnosti by neodstránil potrebu kontrolovať zákonnosť a správnosť,“ uviedol João Figueiredo, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za toto stanovisko. „Obávame sa, že právne ustanovenie, v ktorom sa uvádza, že len veľmi mala časť výdavkov má byť vykonaná v súlade 2 s pravidlami Únie, by mohlo znamenať stratu zmysluplnosti týchto pravidiel a mohlo by ohroziť uplatňovanie zákonov EÚ”.

Audítori tiež zdôrazňujú chýbajúci dôkladný externý systém kontroly. Na základe tohto návrhu by Komisia nedostávala kontrolné štatistiky od platobných agentúr, ani uistenie o platbách jednotlivým poľnohospodárom od certifikačných orgánov. To by viedlo k oslabeniu povinnosti Komisie zodpovedať sa, varujú audítori. Taktiež to sťaží uplatňovanie modelu jednotného auditu, a to najmä pre menšiu úlohu certifikačných orgánov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

europska centralna banka

Slovensko si chce od EÚ požičať takmer 631 mil. eur. Peniaze majú slúžiť na zmiernenie dopadov pandémie

Slovensko si chce vziať úver od Európskej únie vo výške 630,88 mil. eur. Peniaze sa …