Bulharsko
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ak si chce Bulharsko udržať pokrok, musí dosiahnuť ďalšie pozitívne výsledky

Európska komisia prijala najnovšiu správu o tom, aké kroky podniklo Bulharsko v kontexte mechanizmu spolupráce a overovania (MSO) smerom k splneniu svojich záväzkov v oblasti reformy súdnictva, boja proti korupcii a organizovanému zločinu.

Správa skúma, nakoľko Bulharsko za posledný rok pokročilo v plnení posledných 17 odporúčaní Komisie z januára 2017. Podľa správy sa Bulharsko naďalej snaží plniť odporúčania s odhodlaním. Komisia je presvedčená, že ak bude Bulharsko pokračovať v súčasnom pozitívnom trende, podarí sa mu splniť všetky zvyšné odporúčania a teda aj referenčné kritériá. Tým sa proces MSO pre Bulharsko zavŕši pred skončením mandátu tejto Komisie, v súlade so o zámerom predsedu Jeana-Claudea Junckera, ktorý oznámil pri nástupe do funkcie.

Prvý podpredseda Frans Timmermans povedal: „Táto správa je dôkazom, že Bulharsko stabilne napreduje v plnení posledných odporúčaní, ktoré sme vydali v januári 2017. Ide o reformy, ktoré mu umožnia účinne bojovať proti korupcii a organizovanému zločinu. Ak bude súčasný pozitívny trend pokračovať a dosiahnuté výsledky sa nezvratne udržia, verím, že proces MSO sa pre Bulharsko skončí skôr, ako mandát tejto Komisie.“

Za posledných dvanásť mesiacov od vydania predošlej správy v novembri 2017 sa Bulharsko snažilo ďalej plniť odporúčania uvedené v správe z januára 2017. Komisia sa domnieva, že niekoľko odporúčaní už bolo vykonaných a niekoľko ďalších je veľmi blízko k splneniu. Na tomto základe možno považovať tri referenčné kritériá (nezávislosť súdnictva, legislatívny rámec a organizovaný zločin) zo šiestich za predbežne uzavreté. Keďže situácia sa v niektorých prípadoch ďalej vyvíja, toto hodnotenie bude možné potvrdiť len, ak bude Komisia vývoj ďalej monitorovať.

Ak si chce Bulharsko pokrok udržať, musí dosiahnuť ďalšie konkrétne pozitívne výsledky. Tento pozitívny trend treba zachovať v procese MSO a bulharské orgány by ho mali ďalej monitorovať aj po jeho ukončení. Presunúť monitorovanie na národnú úroveň a poskytnúť záruky, že progresívny trend a reformy sa udržia, si bude vyžadovať transparentné informovanie zo strany bulharských orgánov a občiansku kontrolu. Okrem toho sa v správe Komisie uvádza, že v posledných rokoch došlo k výraznému zhoršeniu bulharského mediálneho prostredia, ktoré môže ohroziť prístup verejnosti k informáciám a v dôsledku cielených útokov na sudcov v niektorých médiách môže negatívne ovplyvniť nezávislosť súdnictva. Dôležitým základným kameňom pre uskutočňovanie reforiem v rámci MSO, ako aj pre celkovú správu vecí verejných, je schopnosť médií a občianskej spoločnosti volať na zodpovednosť tých, ktorí sú pri moci, v pluralistickom prostredí bez tlaku.

Viac..  Prístupové rozhovory Albánska a Severného Macedónska by sa mali začať teraz, vraví eurokomisár Várhelyi

Komisia je presvedčená, že Bulharsko bude pokračovať v reformnom úsilí a podarí sa mu splniť všetky odporúčania. Bude naďalej pozorne sledovať vývoj a do konca svojho mandátu ešte vydá hodnotenie dosiahnutého pokroku. Podľa očakávania Komisie sa tým proces MSO pre Bulharsko zavŕši. Na podporu tohto cieľa sa Bulharsko vyzýva, aby zotrvalo v súčasnom pozitívnom trende smerom k splneniu všetkých zvyšných odporúčaní.

Súvislosti

Komisia zaviedla 1. januára 2007 proces mechanizmu spolupráce a overovania (MSO) s cieľom posúdiť, ako sa Bulharsku darí plniť záväzky v oblasti reformy súdnictva, boja proti korupcii a organizovanému zločinu. Komisia od roku 2007 pravidelne písomne informuje o pokroku dosiahnutom v týchto oblastiach v správach určených Európskemu parlamentu a Rade. Pri zostavovaní správ využíva kontakty s členskými štátmi, občianskou spoločnosťou, medzinárodnými organizáciami, nezávislými expertmi a rôzne ďalšie zdroje. Po každej správe získavajú závery Komisie a metodológia MSO spravidla silnú podporu členských štátov v záveroch Rady.

Správa o MSO z januára 2017 zhrnula desaťročie MSO, jeho úspechy aj nedokončené úlohy, a vytýčila ďalšie kroky potrebné na dosiahnutie cieľov tohto procesu. Komisia vydala sedemnásť odporúčaní, ktoré v prípade, že ich Bulharsko splní, možno považovať za dostatočné na ukončenie MSO, pokiaľ nedôjde k niečomu, čo by jednoznačne zvrátilo pozitívny trend. V správe z januára bol zdôraznený aj fakt, že rýchlosť procesu bude závisieť od toho, kedy bude Bulharsko schopné splniť odporúčania tak, aby nastolenú situáciu už nebolo možné zvrátiť. Prvé hodnotenie pokroku v plnení sedemnástich odporúčaní Komisia prijala v novembri 2017, ale Komisia v tom čase ešte nedospela k záveru, či Bulharsko uspokojivo splnilo referenčné kritériá.

Správa zhrnula, ktoré kroky podniklo Bulharsko od novembra 2017. Obsahuje hodnotenie Komisie, ako sa bulharské orgány riadili sedemnástimi odporúčaniami. V sprievode správy vyšiel aj pracovný dokument útvarov Komisie s podrobnou analýzou založenou na nepretržitom dialógu útvarov Komisie s bulharskými orgánmi.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …