prasa
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Dobré životné podmienky zvierat sú pre občanov EÚ dôležitou záležitosťou, tvrdia audítori


Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov boli činnosti EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat úspešné vo väčšine ohľadov, ale pretrvávajú nedostatky v súvislosti s hospodárskymi zvieratami. Komisia vydala usmernenia k preprave a usmrcovaniu zvierat a dobrým životným podmienkam ošípaných, stále sú však problémy s ich vykonávaním v praxi. Podľa audítorov členské štáty vo všeobecnosti reagujú na odporúčania Európskej komisie, niekedy im to však trvá dlho.

EÚ má jedny z najprísnejších noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat vo svete, ktoré zahŕňajú pravidlá týkajúce sa chovu, prepravy a usmrcovania hospodárskych zvierat. Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) prepája platby poľnohospodárom s plnením minimálnych požiadaviek v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, zatiaľ čo politika rozvoja vidieka podporuje poľnohospodárov, aby dodržiavali prísnejšie normy. V rokoch 2014 – 2020 vyčlenilo 18 členských štátov 1,5 mld. EUR na platby na dobré životné podmienky zvierat v rámci rozvoja vidieka.

S cieľom preskúmať, ako sa kontrolujú dobré životné podmienky hospodárskych zvierat a celkové vykonávanie stratégie EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, audítori navštívili päť členských štátov: Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Poľsko a Rumunsko. Dospeli k záveru, že činnosti EÚ na zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat boli v niektorých oblastiach úspešné, stále sa však vyskytujú nedostatky v dodržiavaní minimálnych noriem. Existuje priestor na zlepšenie koordinácie s kontrolami krížového plnenia a SPP by sa mohla využívať lepšie na presadzovanie prísnejších noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat.

„Dobré životné podmienky zvierat sú pre občanov EÚ dôležitou záležitosťou,” uviedol Janusz Wojciechowski, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Európska komisia aktívne rieši záujmy zainteresovaných strán, stále však musíme uzatvoriť medzeru medzi ambicióznymi cieľmi a vykonávaním v skutočnosti.”

Komisia využila na dosiahnutie dodržiavania noriem usmernenia aj presadzovanie práva. Bola úspešná v dôležitých oblastiach, a to najmä pokiaľ ide o skupinové ustajnenie prasných ošípaných a zákaz používania klietok, ktoré nosniciam neumožňujú pohyb. Komisia a členské štáty pracovali SK 2 na usmerneniach na zlepšenie porozumenia a uplatňovania legislatívnych požiadaviek a šírili ich vo veľkom rozsahu. Kontrolované členské štáty vo všeobecnosti dodržiavali odporúčania Komisie, niektorým však trvalo dlho vyriešiť ich.

Viac..  Komisia konzultuje s občanmi a zainteresovanými stranami možný zákon EÚ o zdraví pôdy

Podľa audítorov pretrvávajú nedostatky v niektorých oblastiach, konkrétne v súvislosti s rutinným kupírovaním chvostov ošípaných, nedostatočným dodržiavaním pravidiel prepravy na dlhé vzdialenosti a prepravy nespôsobilých zvierat a uplatňovaním postupov omračovania zvierat v bitúnkoch.

Systémy úradných kontrol členských štátov sú kľúčovým faktorom. Audítori zistili dobré postupy najmä pokiaľ ide o jednotnosť úradných kontrol, ale aj videli potrebu zamerať sa na oblasti a hospodárske subjekty s vyšším rizikom nedodržiavania pravidiel. Členské štáty by mohli lepšie využívať informácie získané z vnútorných auditov a sťažností na zlepšenie ich riadenia politiky dobrých životných podmienok zvierat.

Podľa audítorov členské štáty vo všeobecnosti zaviedli primerané opatrenia pre kontroly krížového plnenia týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat. Existuje však priestor na zlepšenie koordinácie s úradnými kontrolami. Vyskytli sa aj prípady, keď sankcie stanovené platobnými agentúrami neboli proporcionálne k závažnosti nezrovnalostí.

Audítori predkladajú Európskej komisii niekoľko odporúčaní, ktorých cieľom je zlepšiť riadenie politiky dobrých životných podmienok zvierat. Týkajú sa strategického rámca pre dobré životné podmienky zvierat, účinnejšieho presadzovania práva, usmernení na dosiahnutie súladu, posilnenia prepojenia medzi krížovým plnením a dobrými životnými podmienkami zvierat a opatrení na zlepšenie dosahovania cieľov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat prostredníctvom politiky rozvoja vidieka.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …