Schrambock Ansip
Margarete Schramböcková, rakúska ministerka pre digitálne a hospodárske záležitosti a podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip. Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ uľahčí pohyb výrobkov a tovarov v rámci vnútorného trhu

Rakúske predsedníctvo Rady dosiahlo s Európskym parlamentom predbežnú dohodu o opatreniach, ktorými sa uľahčí pohyb tovaru v EÚ. Týmito novými pravidlami sa zlepšuje a rozširuje uplatňovanie zásady vzájomného uznávania.

“Väčšie využívanie zásady vzájomného uznávania je dobré pre výrobcov, obchodníkov i spotrebiteľov. Nové pravidlá povedú k zníženiu byrokracie, väčším podnikateľským možnostiam, širšiemu výberu pre spotrebiteľov a konkurencieschopnejším cenám,” uviedla Margarete Schramböcková, rakúska ministerka pre digitálne a hospodárske záležitosti.

Očakáva sa, že navrhovaným nariadením sa zlepší uplatňovanie zásady vzájomného uznávania, a to týmito spôsobmi:

  • objasňuje sa rozsah pôsobnosti vzájomného uznávania. Zvýši sa tým právna istota pre podniky a vnútroštátne orgány, pokiaľ ide o otázku, kedy je možné uplatňovať zásadu vzájomného uznávania;
  • zavádza sa vyhlásenie o vzájomnom uznávaní, ktoré má uľahčiť preukazovanie toho, že daný tovar už bol uvedený na trh v súlade s právnymi predpismi v niektorom členskom štáte EÚ. Hospodárskym subjektom sa tým umožní využívať takéto vyhlásenia v rámci posudzovania dotknutého tovaru;
  • ustanovuje sa mechanizmus na riešenie problémov, ktorý bude založený na sieti SOLVIT. Očakáva sa, že sa tým poskytnú praktické riešenia v prípade sporov týkajúcich sa súladu administratívneho rozhodnutia, ktorým sa zamieta alebo obmedzuje prístup na trh, so zásadou vzájomného uznávania;
  • zlepšuje sa administratívna spolupráca pomocou opatrení, ako sú kontaktné miesta pre výrobky a väčšie využívanie informačných technológií. Mala by sa tým posilniť výmena informácií a dôvera medzi orgánmi jednotlivých krajín;
  • stanovuje sa možnosť finančnej podpory zo strany EÚ na zriadenie uvedených mechanizmov na základe týchto nových pravidiel.

Po tom, ako navrhované nariadenie formálne schváli Parlament a Rada, začnú sa nové pravidlá uplatňovať dvanásť mesiacov po nadobudnutí jeho účinnosti.

Ďalšie kroky

Pred tým, ako sa predbežná dohoda formálne prijme, bude ju musieť schváliť Európsky parlament a Rada.

Viac..  Pre výbuch muničných skladov vo Vrběticiach polícia pátra po dvoch Rusoch

Kontext

Súčasný legislatívny rámec neumožňuje podnikom, ktoré vstupujú na nové trhy v iných krajinách EÚ, plne sa spoliehať na zásadu vzájomného uznávania. Stále sa občas stáva, že niektorá krajina EÚ bezdôvodne zamietne prístup na trh tovaru, s ktorým sa už v súlade s právnymi predpismi obchoduje v inej krajine EÚ. Preto, keď sa podniky usilujú o vstup na nové trhy, musia niekedy prispôsobovať svoj tovar rozličným požiadavkám jednotlivých vnútroštátnych trhov. Vedie to k nenáležitým nákladom a omeškaniam.

Zásada vzájomného uznávania je odvodená z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Je jedným z nástrojov, ktorými sa zabezpečuje voľný pohyb tovaru na vnútornom trhu. Podľa tejto zásady nemôže členský štát na svojom území zakázať predaj výrobkov, ktoré sa v súlade s právnymi predpismi uvádzajú na trh v inom členskom štáte, a to ani v prípade, ak sú tieto výrobky vyrobené v súlade s inými technickými predpismi, ako sa vzťahujú na domáce výrobky. Jedinými výnimkami z tejto zásady sú obmedzenia, ktoré sú odôvodnené na základe legitímneho verejného záujmu a ktoré sú primerané sledovaným cieľom.

Komisia predložila návrh nového nariadenia 19. decembra 2017 ako súčasť „balíka návrhov o výrobkoch“, ktorý obsahuje aj návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy týkajúce sa dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie o výrobkoch.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …