Dombrovskis
Eurokomisár Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union.

Znižovanie rizík v bankovom sektore EÚ neustále napreduje

Komisia hodnotí najnovší vývoj v oblasti znižovania rizík v bankovom sektore a pokrok smerom k integrovanejšiemu a stabilnejšiemu finančnému systému EÚ.

Komisia vo dvoch oznámeniach pred decembrovým zasadnutím Európskej rady a samitom eurozóny, na ktorých by sa mali prijať rozhodnutia o prehĺbení hospodárskej a menovej únie, uvádza, že v posledných rokoch sa finančná stabilita značne posilnila a znižovanie rizík v bankovom sektore EÚ neustále napreduje. Stále však treba pokračovať v práci na finančnej stabilite a integrácii a je správny moment na to, aby sa zákonodarcovia dohodli na všetkých kľúčových nevyriešených spisoch.

Komisia vo svojej tretej správe o pokroku pri znižovaní objemu nesplácaných úverov poukázala na to, že objem týchto úverov sa v európskom bankovom sektore naďalej znižuje. V súčasnosti sa v EÚ nachádza na priemernej úrovni 3,4 %. Napriek tomu, že sa sektor ešte celkom nevysporiadal s následkami finančnej krízy, je takýto vývoj veľmi povzbudivý. Komisia v samostatnom oznámení takisto vyzýva na obnovenie politickej angažovanosti a úsilia o dobudovanie základných pilierov únie kapitálových trhov ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji. Spolu s dokončením bankovej únie je to nevyhnutné pre rozvoj hospodárskej a menovej únie a pre posilnenie medzinárodného postavenia eura.

„Hľadanie spôsobov, ako znižovať vysokú úroveň nesplácaných úverov, je súčasťou úsilia o znižovanie rizík v európskom bankovom sektore. Rovnako očakávame aj rýchle dohody o balíkoch o bankovníctve a o nesplácaných úveroch. Na základe pokroku, ktorý sa dosiahol v oblasti znižovania rizík, vyzývam ministrov financií a lídrov EÚ, aby sa v decembri dohodli na konkrétnych opatreniach na rozloženie rizík. Silnejšia hospodárska a menová únia je v záujme všetkých,“ uviedol Valdis Dombrovskis, podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov. „Únia kapitálových trhov zohráva kľúčovú úlohu pri posilňovaní hospodárskej a menovej únie a eura. Integrovanejšie finančné trhy budú schopné lepšie absorbovať otrasy a ochraňovať tak daňových poplatníkov. Prepojenejšie a likvidnejšie kapitálové trhy v Európe takisto povedú k širšiemu využívaniu eura účastníkmi trhu pri ich každodenných operáciách,“ dodal Dombrovskis. 

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, uviedol: „Únia kapitálových trhov má rozšíriť prístup k financovaniu pre malé a stredné podniky a zvýšiť investičné príležitosti v Európe. Chceme, aby podniky a občania mohli v plnej miere využívať potenciál jednotného trhu bankových a finančných služieb. Preto sa spoliehame na podporu Európskeho parlamentu a Rady, aby sa rýchlo dohodli na zostávajúcich opatreniach, ktoré sme navrhli v rámci programu bankovej únie a únie kapitálových trhov.“ 

Banková únia 

Ako Komisia zdôraznila vo svojom oznámení z októbra 2017, banková únia by sa mala dobudovať tak, že sa súčasne dosiahne zníženie aj rozloženie rizík. Komisia po tretíkrát informuje o pokroku dosiahnutom v oblasti úsilia zameraného na znižovanie rizík. Podiel nesplácaných úverov v európskom bankovom sektore v prvej polovici roku 2018 naďalej klesal na priemernú hodnotu 3,4 % a opäť sa blíži na úroveň spred krízy. Tým sa potvrdzuje celkový pozitívny trend v celej Únii v posledných rokoch, ktorý sme dosiahli vďaka rozhodným krokom členských štátov a účastníkov trhu, a to najmä v krajinách s relatívne vysokým objemom nesplácaných úverov. Hoci je tento trend nepochybne povzbudzujúci, v niektorých členských štátoch zostáva vysoký objem nesplácaných úverov stále výzvou. Správa poskytne základ pre diskusie na decembrovom samite eurozóny (v inkluzívnom formáte) o posilnení Európskeho mechanizmu pre stabilitu a o dobudovaní bankovej únie vrátane vytvorenia spoločného zabezpečovacieho mechanizmu pre jednotný fond na riešenie krízových situácií a ďalších krokov smerom k európskemu systému ochrany vkladov.

Komisia rovnako víta pokrok v trialógoch týkajúcich sa balíka o znižovaní bankových rizík z novembra 2016 a vyzýva Európsky parlament a Radu, aby v tejto oblasti čo najrýchlejšie dosiahli dohodu. Rovnako to platí pre komplexný balík legislatívnych opatrení na riešenie nesplácaných úverov z marca 2018. V tomto oznámení sa takisto potvrdzuje, že Komisia od júla 2017 splnila všetky prvky akčného plánu Rady o nesplácaných úveroch. Oznámenie dopĺňa pracovný dokument útvarov Komisie pripravený na žiadosť Rady o možnom zriadení európskej platformy pre nesplácané úvery, t. j. elektronického trhu, na ktorom by banky a investori mohli obchodovať s nesplácanými úvermi a portfóliami nesplácaných úverov.

Viac..  Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Únia kapitálových trhov

Dobudovanie únie kapitálových trhov je nevyhnutné na to, aby sa ekonomiky členských štátov a hospodárska a menová únia stali odolnejšími, aby sa ochránila finančná stabilita, posilnila medzinárodná pozícia eura, a najmä aby sa diverzifikovali zdroje financovania pre malé a stredné podniky. Únia kapitálových trhov ponúkne spotrebiteľom väčší výber, čo im umožní nakupovať lacnejšie a lepšie investičné produkty a umožní poskytovateľom finančných služieb, aby rozšírili ponuku svojich služieb aj na iné členské štáty.

V oznámení Komisia pripomína základné piliere únie kapitálových trhov, ktoré za posledné tri roky dosiahla. Patria k nim dôležité návrhy na vytvorenie nových príležitostí na jednotnom trhu pre podniky a investorov prostredníctvom nových produktov a služieb v rámci celej EÚ, prostredníctvom jednoduchších, jasnejších a primeranejších pravidiel, ako aj pomocou efektívnejšieho dohľadu nad finančným sektorom. Doteraz zákonodarcovia EÚ stále rokujú o 10 z 13 návrhov, ktoré tvoria základné piliere únie kapitálových trhov. Stále nepadlo rozhodnutie o troch návrhoch o udržateľnom financovaní a o troch ďalších návrhoch, ktoré sú dôležité pre finančné trhy EÚ. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby vybudovali všetky základné piliere potrebné pre dokončenie únie kapitálových trhov ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019. Európska rada sa vyzýva, aby na decembrovom zasadnutí podporila toto úsilie, ktoré je nevyhnutné nielen na dobudovanie hospodárskej a menovej únie a bankovej únie, ale aj jednotného trhu, ako sa to zdôrazňuje v oznámení z 22. novembra.

Súvislosti

Banková únia prispieva spolu s úniou kapitálových trhov k integrovanejšiemu a stabilnejšiemu finančnému systému v Európskej únii. Zvyšujú odolnosť hospodárskej a menovej únie voči nepriaznivým otrasom, a to tak, že značne uľahčujú súkromné rozloženie rizík cez hranice a zároveň znižujú potrebu verejného rozloženia rizík.

Komisia v marci 2018 navrhla balík opatrení na riešenie problému nesplácaných úverov, aby sa rýchlejším znižovaním rizík v bankovom sektore EÚ dosiahol pokrok pri dobudovaní bankovej únie. Tieto opatrenia sa zameriavajú na štyri kľúčové oblasti: na zabezpečenie toho, aby banky vyčlenili finančné prostriedky na pokrytie rizík súvisiacich s pôžičkami poskytnutými v budúcnosti, ktoré by sa mohli stať nesplácanými úvermi; na podporu rozvoja sekundárnych trhov, na ktorých môžu banky predávať svoje nesplácané úvery správcom úverov a investorom; na uľahčenie vymáhania dlhov ako doplnku k návrhu týkajúcemu sa platobnej neschopnosti a reštrukturalizácie podnikov predloženom v novembri 2016 a na pomoc členským štátom, ktoré o ňu požiadajú, pri reštrukturalizácii bánk formou nezáväzných usmernení, ako vytvoriť správcovské spoločnosti alebo prijať iné opatrenia na riešenie nesplácaných úverov.

Cieľom únie kapitálových trhov je zabezpečiť lepšie prepojenie úspor s investíciami a posilniť európsky finančný systém tým, že sa zlepší rozloženie rizík, zabezpečia sa alternatívne zdroje financovania a zvýšia sa možnosti pre retailových a inštitucionálnych investorov. Únia kapitálových trhov, ktorá tvorí súčasť tretieho piliera investičného plánu Komisie pre Európu, má zásadný význam pre splnenie priority Junckerovej Komisie posilniť zamestnanosť, vrátane zamestnanosti mladých ľudí, a rast. Komisia predložila všetky legislatívne návrhy, ktoré oznámila v akčnom pláne únie kapitálových trhov zo septembra 2015, rovnako ako svoje návrhy oznámené v preskúmaní v polovici trvania z júna 2017. Komisia vyzýva spoluzákonodarcov, aby konali okamžite, ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019, a aby dobudovali všetky základné piliere potrebné pre dobudovanie únie kapitálových trhov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …