peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rada schválila dohodu o rozpočte EÚ na rok 2019

Rada 11. decembra 2018 schválila dohodu o rozpočte EÚ na rok 2019 dosiahnutú s Európskym parlamentom.

Celkové záväzky sú stanovené vo výške 165,8 miliardy EUR, čo predstavuje zvýšenie o 3,2 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2018 vrátane zmien vykonaných v uplynulých mesiacoch. Platby predstavujú 148,2 miliardy EUR, o 2,4 % viac ako v roku 2018.

V rámci stropov viacročného finančného rámca sa ponecháva rezerva vo výške 1,3 miliardy EUR s cieľom umožniť EÚ reagovať na nepredvídané udalosti a potreby.

“Ide o stabilný rozpočet, v rámci ktorého sa zvyšuje podpora pre priority EÚ, zabezpečuje sa výrazná európska pridaná hodnota a ponechávajú sa dostatočné rezervy pre prípad, že v budúcom roku vzniknú nové potreby. Rozpočet pomôže v efektívnom riadení migrácie, prinesie výhody výskumníkom aj mladým ľuďom a podporí sa ním hospodársky rast v celej Európe,” uviedol Hartwig Löger, minister financií Rakúska a hlavný vyjednávač Rady pre rozpočet EÚ na rok 2019

Nepretržité zameranie na rast a mladých ľudí

S cieľom podporiť rast a tvorbu pracovných miest boli v rámci podokruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) dohodnuté záväzky vo výške 23,3 miliardy EUR, čo je o 6,1 % viac ako v roku 2018.

Táto suma zahŕňa výrazné posilnenie programu Horizont 2020, ktorý dostane 12,3 miliardy EUR na podporu výskumu a inovácie, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje zvýšenie o 9,8 %. Posilní sa aj Nástroj na prepájanie Európy, ktorý dostane 3,8 miliardy EUR na financovanie infraštruktúrnych projektov v Európe (o 37,0 % viac ako v roku 2018). Suma 367 miliónov EUR (zvýšenie o 3,7 %) sa pridelí programu COSME s cieľom poskytnúť podporu malým a stredným podnikom.

V súlade s prioritami EÚ budú aj mladí ľudia využívať výhody plynúce z početnejších príležitostí.

Prostriedky pre program Erasmus+ sa výrazne navýšia, pričom suma 2,8 miliardy EUR je určená na výmeny mladých ľudí, čo je o 19,5 % viac ako v roku 2018. Iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa poskytne dodatočných 350 miliónov EUR na pomoc mladým ľuďom, ktorí hľadajú prácu v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Viac možností bude dostupných aj v oblasti dobrovoľníctva a práce na projektoch prostredníctvom Európskeho zboru solidarity, ktorý dostane v porovnaní s rokom 2018 trojnásobne vyššiu podporu (143 miliónov EUR).

Posilnená podpora pre riadenie migrácie a bezpečnosť

V oblasti migrácie a bezpečnosti sa výrazne posilňuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, pričom suma 1,1 miliardy EUR sa prideľuje na riadenie migrácie (o 55,9 % viac ako v roku 2018). Fond pre vnútornú bezpečnosť získa 534 miliónov EUR.

Viac..  Pre kombináciu brexitu a pandémie zostali regály niektorých britských supermarketov prázdne

Dodatočné finančné prostriedky sa vyčlenili pre viaceré agentúry zodpovedné za reakciu na súčasné výzvy v oblasti migrácie a bezpečnosti, ako je Frontex, Európsky podporný úrad pre azyl, Europol a eu-LISA.

V súlade s dohodou, ktorú členské štáty dosiahli v júni 2018, sa z rozpočtu EÚ na rok 2019 prispeje sumou 1,45 miliardy EUR na nástroj EÚ pre utečencov v Turecku s cieľom poskytnúť sýrskym utečencom prostriedky na základné potreby, ako sú zdravotná starostlivosť a školské vzdelávanie.

Tieto prostriedky predstavujú navýšenie ostatných finančných zdrojov na podporu vonkajšieho rozmeru migrácie.

Ďalšie kľúčové prvky

V záujme podpory smerovania EÚ k jej klimatickým cieľom sa v rozpočte EÚ na rok 2019 posilňujú aj environmentálne opatrenia a opatrenia v oblasti klímy, pričom v rámci programu LIFE sa sprístupňuje 558 miliónov EUR, čo je o 6,7 % viac ako v roku 2018.

Podobne ako v rozpočte na rok 2018 sa predvstupové finančné prostriedky pre Turecko znížili v porovnaní s finančným plánom vzhľadom na situáciu súvisiacu s demokraciou, právnym štátom a ľudskými právami v tejto krajine. Toto zníženie v rozpočte na rok 2019 predstavuje 146,7 milióna EUR.

V rozpočte na rok 2019 sa dodatočná suma 1,2 milióna EUR poskytuje Európskej službe pre vonkajšiu činnosť na prijatie ďalších zamestnancov na zvládnutie strategickej komunikácie a boj proti dezinformáciám.

Tento rozpočet vychádza z predpokladu, že Spojené kráľovstvo bude naďalej prispievať do rozpočtov EÚ a zúčastňovať sa na ich plnení, a to až do konca roku 2020, v súlade s návrhom dohody o vystúpení dojednanej medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ.

Kontext a ďalšie kroky

Rozpočtové zmierovacie obdobie ustanovené v zmluvách sa skončilo 19. novembra bez toho, aby sa Rada a Európsky parlament dohodli na rozpočte EÚ na rok 2019. Komisia preto 30. novembra predložila nový návrh rozpočtu.

S cieľom formálne prijať rozpočet EÚ na rok 2019 prijala Rada pozíciu k novému návrhu rozpočtu, ktorý predložila Komisia, pričom vzala do úvahy dohodu dosiahnutú s Parlamentom 4. decembra.

Hlasovanie o rozpočte EÚ na rok 2019 je v Parlamente naplánované na 12. decembra.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V …