terorizmus
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Branislav Škripek: Spolupráca a výmena informácií medzi štátmi môžu pomôcť v boji proti terorizmu

Európsky parlament prijal odporúčania zamerané na zintenzívnenie boja proti radikalizácii, zefektívnenie výmeny a využívania informácií a zlepšenie podpory obetí terorizmu.

Schválený text je výsledkom práce Osobitného výboru EP pre terorizmus (TERR), ktorý bol za účelom identifikovania legislatívnych a praktických nedostatkov boja proti terorizmu v EÚ zriadený 6. júla 2017.

Parlament v nelegislatívnom uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 474 (za): 112 (proti): 75 (zdržalo sa hlasovania), navrhol posilnenie úlohy Europolu a Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (agentúra eu-LISA).

Poslanci vyjadrili obavy v súvislosti s nedostatočnou výmenou informácií medzi vnútroštátnymi agentúrami, ako aj medzi členskými štátmi a orgánmi EÚ. Zároveň však pri prijímaní protiteroristických opatrení podčiarkli dôležitosť ochrany základných práv, vrátane práva na ochranu údajov a slobody prejavu.

Schválený text okrem iného odporúča:

 • vytvorenie zoznamu sledovaných osôb EÚ, ktorý by obsahoval mená radikálnych, nenávisť šíriacich kazateľov;
 • intenzívnejšie monitorovanie vracajúcich sa zahraničných teroristických bojovníkov a lepšie zosúladenie bezpečnostných a súdnych postupov voči identifikovaným navrátilcom;
 • znemožnenie udelenia azylu odsúdeným páchateľom teroristických činov a osobám predstavujúcim závažné ohrozenie verejnej bezpečnosti;
 • prijatie opatrení proti radikalizácii, vrátane deradikalizačných programov vo väzniciach, aktivít na úrovni vzdelávacích inštitúcií a informačných kampaní pre širšiu verejnosť;
 • špecifické školenia na odhalenie znakov radikalizácie pre zodpovedných pracovníkov členských štátov a EÚ;
 • posilnenie ochrany a kontrol na vonkajších hraniciach, vrátane využívania všetkých relevantných databáz na všetkých vonkajších hraničných priechodoch EÚ;
 • právne mechanizmy na postihovanie glorifikácie konkrétnych trestných činov;
 • odstraňovanie tlačenej alebo internetovej propagandy explicitne vyzývajúcej na páchanie násilia;
 • pokračovanie spolupráce medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v oblasti výmeny informácii aj po brexite;
 • obmedzenie bezdôvodného držania nožov a zákaz obzvlášť nebezpečných nožov;
 • rozšírenie pôsobnosti smernice o PNR aj na súkromné lietadlá;
 • vytvorenie európskeho systému licencií pre špecializovaných kupujúcich výbušných prekurzorov;
 • spoločné vymedzenie pojmu „obeť terorizmu” na úrovni EÚ;
 • zriadenie koordinačného centra EÚ pre obete terorizmu (CCVT), ktoré by poskytovalo krízovú podporu v prípadoch hromadných útokov;
 • využitie Fondu solidarity EÚ na odškodňovanie obetí rozsiahlych teroristických útokov;
 • užšiu spoluprácu s tretími krajinami, najmä v susedstve EÚ.

Vyhlásenia spravodajkýň

„Včerajší útok na vianočných trhoch v Štrasburgu bol najhorším možným útokom na európskych občanov a na spoločné hodnoty a princípy EÚ. Tento incident opäť ukázal, že musíme zanechať prázdne slogany a nerealizovateľné opatrenia a zamerať naše úsilie na to, čo naozaj zaistí v Európe bezpečnosť. Napriek všetkému úsiliu posledných rokov stále existujú medzery v boji proti terorizmu a sú spôsoby, ako ho zefektívniť. To znamená rozšírenie spolupráce a výmeny informácií medzi spravodajskými službami a zodpovednými orgánmi, dôslednejšie preventívne opatrenia proti radikalizácii, prísnejšie právne nástroje a lepšiu ochranu práv obetí,‟ uviedla spravodajkyňa uznesenia Monika Hohlmeier (EPP, DE).

Viac..  Ivan Štefanec: Ukrajina musí túto vojnu za slobodu a demokraciu celej Európy vyhrať

„Teroristické útoky v centre Štrasburgu zo včerajšieho večera podčiarkujú bezprostrednú hrozbu a absolútnu naliehavosť lepšej reakcie na túto novú smutnú realitu. Dnes bola naša správa predložená na hlasovanie v tom istom meste, v sídle Európskeho parlamentu. Navrhujeme mnoho inovatívnych riešení, napríklad čiernu listinu pre nenávisť šíriacich kazateľov, umožnenie kontroly ľudí prenajímajúcich si automobily prostredníctvom policajných databáz či zahrnutie súkromných lietadiel do pôsobnosti smernice o PNR. Odporúčame stavať na existujúcich overených postupoch, ako napríklad miestne antiradikalizačné bunky, ktoré fungujú v Belgicku. A obete kladieme na prvé miesto, keď napríklad žiadame o automatické preplatenie nákladov na zdravotnú starostlivosť po útoku a uľahčenie poistných procedúr. Ide len o niekoľko príkladov z komplexnej a ostrej správy,‟ uviedla spravodajkyňa Helga Stevens (ECR, BE).

Reakcie slovenských poslancov

„Spolupráca a výmena informácií medzi štátmi môžu pomôcť v boji proti terorizmu, samozrejme s prihliadnutím na zachovanie slobody jednotlivca. Pomáhať obetiam útokov je tiež nevyhnutné. Dôležitá je aj výzva pre pokračujúcu spoluprácu v oblasti bezpečnosti po odchode Veľkej Británie z EÚ,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Aj vo svetle včerajších tragických udalostí je potrebné zdôrazniť, že Európska únia potrebuje viac spolupráce na úrovni bezpečnostných zložiek a väčšiu kontrolu vstupov a výstupov na hraniciach,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Súvislosti

Európska únia v ostatných rokoch čelila bezprecedentnej vlne teroristických útokov, ktoré katapultovali problematiku bezpečnosti do popredia záujmu občanov a poukázali na problémy v oblasti spolupráce a výmeny informácií. Najnovšia správa Europolu o stave a vývoji terorizmu v EÚ (TESAT) uvádza, že útoky spáchané džihádistami boli najsmrteľnejšie.

Osobitný výbor EP pre terorizmus (TERR) bol poverený preskúmaním, zanalyzovaním a vyhodnotením rozsahu teroristickej hrozby na území EÚ na základe informácií od vnútroštátnych orgánov činných v trestnom konaní, kompetentných agentúr EÚ a uznávaných expertov. Súčasťou práce výboru bolo aj zhodnotenie existujúcich spôsobilostí v teréne s cieľom zvýšiť schopnosť Európskej únie predchádzať, vyšetrovať a postihovať teroristické trestné činy.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

peniaze

Systém minimálneho príjmu v EÚ: Zvýšenie podpory, dostupnosti a začlenenia

Europoslanci chcú riešiť súčasnú krízu vysokých nákladov prostredníctvom nového zákona na modernizáciu a posilnenie vnútroštátnych …

Consent choices