Dimitris Avramopoulos
Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos. PHOTO: © European Union.

Európska komisia žiada ďalšie opatrenia na odstránenie obchodovania s ľuďmi

Európska komisia predkladá druhú správu o pokroku dosiahnutom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Správa bilancuje opatrenia prijaté od roku 2015, uvádza hlavné trendy v oblasti obchodovania s ľuďmi a poukazuje na pretrvávajúce problémy, ktoré musia EÚ a členské štáty naliehavo vyriešiť.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti uviedol: „Dnes publikovaná správa ukazuje, že len spoločne sa dokážeme chrániť pred obchodovaním s ľuďmi a v konečnom dôsledku mu aj zabrániť. Hoci sa v niektorých oblastiach dosiahol pokrok, bezpodmienečne musíme skoncovať s kultúrou beztrestnosti, ktorú momentálne využívajú páchatelia a osoby zneužívajúce iné ľudské bytosti. Komplexné informácie o vnútroštátnych a nadnárodných praktikách uvedené v dnešnej správe ukazujú smer, akým sa treba uberať, a Komisia je pripravená podporiť tento boj všetkými možnými spôsobmi.“

Koordinátorka EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi Myria Vassiliadouová k tomu povedala: „Zistenia uvedené v tejto druhej správe sú zároveň povzbudivé i znepokojivé. Dosiahlo sa toho veľa, no naším najvyšším cieľom musí zostať úplná eliminácia tejto trestnej činnosti. Dlžíme to totiž jej obetiam. Na úrovni EÚ máme k dispozícii celý súbor nástrojov, ktoré možno v plnej miere nasadiť, aby už žiadne obete nezostali bez povšimnutia.“

V správe sa uvádza, že v rokoch 2015 až 2016 bolo ako obete obchodovania s ľuďmi v EÚ evidovaných 20 532 žien, mužov a detí. Skutočný počet je však pravdepodobne omnoho vyšší, pretože o mnohých obetiach sa proste nedozvieme. Najzraniteľnejšou skupinou z hľadiska obchodovania s ľuďmi sú naďalej ženy a dievčatá (68 %), kým na deti pripadá 23 % evidovaných obetí. Najrozšírenejšou formou zostáva sexuálne vykorisťovanie (56 %), po ktorom nasleduje pracovné vykorisťovanie (26 %). Úroveň trestných stíhaní a odsúdení je nízka – zaznamenaných bolo 5 979 prípadov trestného stíhania, 2 927 odsúdení a len 18 odsúdení za vedomé využívanie služieb, ktoré poskytovali obete. V správe sa takisto upozorňuje na nárast obchodovania s ľuďmi v členských štátoch a na častejšie obchodovanie s mladými obeťami a osobami so zdravotnými postihnutím. Konštatuje sa aj využívanie internetu a sociálnych médií na oslovovanie obetí, ako aj zvýšené riziko obchodovania s ľuďmi v kontexte migrácie.

Hoci došlo k určitému zlepšeniu situácie, najmä pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu (ktorej dôkazom je spoločné úsilie Europolu a Eurojustu), tento fenomén sa neustále vyvíja. V dôsledku toho Komisia uvádza niekoľko prioritných oblastí, na ktoré sa členské štáty majú sústrediť, ak chcú efektívne bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi:

  •  Lepšie získavanie údajov: členské štáty by mali zlepšiť zaznamenávanie a evidenciu údajov najmä v súvislosti s pohlavím, vekom, formou vykorisťovania, štátnou príslušnosťou obetí a páchateľov, ako aj údajov o pomoci a ochrane.
  • Boj proti kultúre beztrestnosti: právne predpisy EÚ už teraz umožňujú trestne stíhať osoby, ktoré vedome využívajú služby poskytované obeťami obchodovania s ľuďmi, a Komisia nabáda členské štáty, aby uvedené ustanovenia implementovali do svojich právnych poriadkov.
  • Presadzovanie koordinovanej reakcie: členské štáty by mali naďalej posilňovať presadzovanie nadnárodných právnych predpisov, zintenzívňovať justičnú spoluprácu a zároveň podporovať spoluprácu s krajinami mimo EÚ.
  • Zabezpečovanie prístupu obetí k spravodlivosti: členské štáty sa nabádajú, aby premietli svoje právne predpisy do praxe tak, že zabezpečia sprevádzkovanie nástrojov na včasnú identifikáciu obetí, na prístup k odškodneniu a na náležitú odbornú prípravu a budovanie kapacít príslušných odborníkov.
Viac..  V karanténnom systéme nastanú zmeny. Hrozí strata osobnej slobody?

Od zverejnenia prvej správy o pokroku Komisia prijala početné kroky na riešenie problematiky obchodovania s ľuďmi a naďalej hodlá pomáhať členským štátom v ich úsilí, a to tak finančnou podporou, ako aj operačnými opatreniami.

Súvislosti

Obchodovanie s ľuďmi je porušením základných práv a je výslovne zakázané Chartou základných práv Európskej únie. V smernici EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, prijatej v roku 2011, bol navrhnutý prístup k boju proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý je zameraný na obete, zahŕňa i rodové hľadisko a je citlivý na problematiku detí, pričom sa ňou zaviedli silné ustanovenia na ochranu obetí, pomoc a podporu obetiam, ako aj ustanovenia o prevencii a stíhaní tejto trestnej činnosti. Na základe tejto smernice musia členské štáty predkladať správy koordinátorovi EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý na základe týchto správ zas prispieva k vypracovaniu správy Komisie o dosiahnutom pokroku, ktorá sa predkladá každé dva roky.

Komisia 4. decembra 2017 uverejnila oznámenie, v ktorom načrtla svoje prioritné opatrenia na riešenie problematiky obchodovania s ľuďmi. Súčasťou správy je aktuálny súhrn opatrení prijatých na základe tohto oznámenia a jej zistenia sa premietnu do ďalších implementačných snáh Komisie. Správa zahŕňa aj aktualizované informácie o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti udeľovania povolení na pobyt pre obete obchodovania s ľuďmi (smernica 2004/81/ES).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

biodiverzita

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Čo robí EÚ na zachovanie biodiverzity?

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Prečítajte si, čo robí na zachovanie biodiverzity …