mesto, budovy
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Inštitúcie EÚ by mali zlepšiť správu budov, tvrdia audítori

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov inštitúcie EÚ z celkového hľadiska riadia svoje výdavky na kancelárske priestory efektívne. Konštatujú však, že vo väčšine veľkých projektov dochádza k oneskoreniam, čo vedie k dodatočným nákladom. Ich financovanie je navyše často zbytočne zložité a rozpočty nie sú vždy transparentné. Audítori predkladajú niekoľko odporúčaní na zlepšenie.

Inštitúcie EÚ vynakladajú na výdavky na budovy približne 11 % svojho rozpočtu, ročne asi 1 mld. EUR. Približne dve tretiny z tejto sumy sa týkajú nákladov na nadobúdanie a prenájom budov, zostávajúca časť výdavkov smeruje najmä na údržbu, bezpečnosť a energie. Najväčšie portfólio budov má Európska komisia, pričom viac ako 80 % využíva ako kancelárske priestory.

Audítori preskúmali stratégie piatich inštitúcií EÚ v oblasti budov s najväčším počtom kancelárskych priestorov – Parlament, Rada, Komisia, Súdny dvor a Európska centrálna banka. Zistili, že z celkového hľadiska inštitúcie riadia svoje výdavky na kancelárske priestory efektívne. Stratégie v oblasti budov však nie sú vždy formalizované a plánovanie ich požiadaviek v oblasti nehnuteľností by sa mohlo zlepšiť.

Mechanizmy financovania analyzovaných veľkých stavebných projektov boli často zložité a v niektorých prípadoch to malo vplyv na rozpočtovú transparentnosť. Vo väčšine projektov dochádzalo k oneskoreniam a v niektorých projektov boli výrazne prekročené náklady. Napríklad pôvodný odhadovaný rozpočet projektu budovy Európskeho parlamentu KAD II v Luxemburgu bol v roku 2005 vo výške 317,5 mil. EUR. V projekte došlo k značným oneskoreniam, jeho rozsah bol znížený a rozpočet bol v roku 2009 revidovaný na 363 mil. EUR. Projekt Európskej komisie JMO II, tiež v Luxemburgu, zaznamenal veľké oneskorenia. Audítori odhadujú, že náklady Komisie na prenájom dosiahnu z dôvodu potreby prenajímať ďalšie kancelárske priestory 248 mil. EUR.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska pomoc zachráni mnohé gastrofirmy

„Inštitúcie EÚ by mali do konca roka 2019 stanoviť primerané postupy riadenia pre veľké stavebné a renovačné projekty,” uviedol Jan Gregor, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Inštitúcie EÚ spolupracujú a uplatňujú podobné zásady rozhodovania. Svoje hlavné zásady a ciele v oblasti správy nehnuteľností však stanovujú v rôznych dokumentoch. Niektoré sú zastarané a niektoré sa vykonávajú bez formálneho schválenia. V čase auditu inštitúcie nevykonali hodnotenie prístupu nových spôsobov práce, ktorým sa zavádzajú priestory na spoločné pracovné činnosti a flexibilnejšia pracovná kultúra.

Audítori konštatujú, že monitorovanie a podávanie správ o portfóliách budov väčšiny inštitúcií nie sú dostatočné. Väčšina inštitúcií pravidelne nemonitoruje ukazovatele súvisiace s nákladmi na budovy SK 2 a efektívnym využívaním budov na účely vnútorného riadenia. Hoci sa inštitúcie v Bruseli a Luxemburgu dohodli na harmonizácii merania povrchových plôch, údaje nie sú plne štandardizované a je zložité ich porovnávať. Podávanie správ rozpočtovým orgánom neumožňuje vykonávať porovnanie a analýzu efektívnosti.

Audítori odporúčajú, aby inštitúcie EÚ:

  • aktualizovali a formalizovali svoje stratégie v oblasti budov a pravidelne aktualizovali plánovacie dokumenty,
  • vyhodnotili prístup nových spôsobov práce,
  • zvýšili transparentnosť rozpočtu pri využívaní mechanizmov financovania pre stavebné projekty,
  • stanovili primerané postupy riadenia pre veľké stavebné a renovačné projekty,
  • zlepšili konzistentnosť údajov a monitorovanie svojho portfólia budov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …