peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ posilňuje boj proti nelegálnym peňažným prostriedkom v hotovosti

EÚ zintenzívňuje boj proti nelegálnym peňažným prostriedkom v hotovosti posilneným monitorovaním hrozieb, ktoré vyplývajú z prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, na úrovni EÚ.

Veľvyslanci pri EÚ sa dohodli na rokovacej pozícii Rady k návrhu, ktorým sa posilňuje úloha Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) v súvislosti s rizikami, ktoré pre finančný sektor predstavujú činnosti spojené s praním špinavých peňazí.

“Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu sú zdrojom veľkých bezpečnostných obáv. EÚ má k dispozícii solídny právny rámec na priškrtenie nelegálnych tokov hotovosti, je však potrebné vynaložiť ďalšie úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa príslušné pravidlá vykonávali a monitorovali v celej EÚ konzistentne. Európsky orgán pre bankovníctvo zohráva v tejto súvislosti zásadnú úlohu,” uviedol Hartwig Löger, minister financií Rakúska, ktoré v súčasnosti predsedá Rade.

Nedávne prípady spojené s praním špinavých peňazí v niektorých bankách z EÚ vzbudili obavy v súvislosti s tým, že pravidlá v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML) nie sú v celej EÚ vždy predmetom účinného dohľadu a uplatňovania, čo vytvára riziká pre integritu a dobrú povesť európskeho finančného sektora, aj pre finančnú stabilitu príslušných bánk.

Posilnením úlohy a právomocí EBA, pokiaľ ide o dohľad v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí v prípade finančných inštitúcií, by sa zabezpečilo účinné uplatňovanie pravidiel v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí vo všetkých členských štátoch, ako aj úzka vzájomná spolupráca všetkých zainteresovaných orgánov (najmä orgánov prudenciálneho dohľadu a dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí).

Podľa dohodnutého textu by sa orgán EBA mal poveriť najmä týmito úlohami:

  • zhromažďovanie informácií od vnútroštátnych príslušných orgánov súvisiacich s nedostatkami identifikovanými v spojitosti s ich opatreniami na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu alebo na boj proti týmto činnostiam;
  • posilnenie kvality dohľadu prostredníctvom vypracovania spoločných štandardov a koordinácie medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu;
  • uskutočňovanie posúdenia rizík u príslušných orgánov s cieľom vykonať hodnotenie ich stratégií a zdrojov určených na riešenie najvýznamnejších nových rizík súvisiacich s praním špinavých peňazí na úrovni EÚ;
  • uľahčenie spolupráce s krajinami mimo EÚ v cezhraničných prípadoch;
  • ak vnútroštátne orgány nekonajú, orgán EBA by ako poslednú možnosť mohol prijímať rozhodnutia určené priamo jednotlivým bankám.
Viac..  Martin Klus v Bukurešti: Slovensko je pripravené podeliť sa o svoje skúsenosti a podporiť tak Rumunsko pri vstupe do Schengenu, eurozóny aj OECD

Súbežne s tým sa EÚ a jej členské štáty zapojili do dôkladného preskúmania existujúcich postupov spolupráce medzi orgánmi dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a orgánmi prudenciálneho dohľadu. Rada prijala 4. decembra 2018 akčný plán, v ktorom sa stanovujú krátkodobé nelegislatívne opatrenia s cieľom lepšie čeliť výzvam v oblasti AML. Rada najmä odporučila, aby sa vykonala „post-mortem“ analýza nedávnych prípadov prania špinavých peňazí v bankách z EÚ s cieľom porozumieť tomu, ako k nim došlo, a pomôcť sformovať prípadné dodatočné opatrenia.

Európske pravidlá v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sa v minulých rokoch výrazne posilnili, pričom sa od roku 2015 prijali dve po sebe nasledujúce reformy. Posledná revízia smernice o boji proti praniu špinavých peňazí – piata smernica o boji proti praniu špinavých peňazí – bola prijatá v apríli 2018 a na úrovni členských štátov sa má transponovať do januára 2020.

Predsedníctvo Rady bude musieť viesť rokovania s Európskym parlamentom s cieľom dosiahnuť konečnú dohodu pred tým, ako sa nové pravidlá budú môcť prijať a uplatňovať.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …