Thajsko
PHOTO: © European Union.

Európska únia odstránila Thajsko zo zoznamu „varovaných krajín“

Európska komisia odstránila Thajsko zo zoznamu „varovaných krajín“, aby tak vyjadrila uznanie jeho pokroku v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.

Komisia uznáva, že Thajsko úspešne vyriešilo nedostatky vo svojich právnych a administratívnych systémoch v oblasti rybolovu. Preto zrušila takzvanú „žltú kartu“, ktorá mu bola udelená v apríli 2015. EÚ ňou upozornila na to, že krajina v tom čase dostatočne neriešila nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov. Rozhodnutím sa zvrátil prvý krok procesu, ktorý mohol viesť k úplnému zákazu dovozu produktov morského rybárstva do EÚ.

Európsky komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella v tejto súvislosti uviedol: „Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov poškodzuje globálne populácie rýb a zároveň ľudí žijúcich z morských zdrojov, najmä tých, ktorí sú už aj tak ohrození chudobou. Boj proti nezákonnému rybolovu je preto pre EÚ prioritou. Som veľmi rád, že dnes máme v tomto boji nového odhodlaného partnera.“

Od vydania žltej karty sa Komisia a Thajsko zapojili do konštruktívneho procesu spolupráce a dialógu. To viedlo k významnej modernizácii thajského riadenia rybárstva v súlade s medzinárodnými záväzkami krajiny.

Thajsko zmenilo svoj právny rámec v oblasti rybolovu v súlade s medzinárodným právom, ktoré vyplýva z nástrojov upravujúcich morské otázky. Posilnilo plnenie svojich povinností ako vlajkový, prístavný, pobrežný a trhový štát, zakotvilo vo svojich právnych predpisoch jasné vymedzenia a vytvorilo odrádzajúci režim sankcií. Okrem toho posilnilo mechanizmy kontroly svojej národnej rybárskej flotily a rozvinulo svoje monitorovacie, kontrolné a dozorné systémy. To zahŕňa diaľkové monitorovanie rybolovných činností a rozsiahlu schému inšpekcií v prístavoch.

Vďaka týmto opatreniam majú teraz thajské orgány všetky potrebné politiky na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie.

Thajsko zohráva ústrednú úlohu v medzinárodnom dodávateľskom reťazci produktov rybárstva. Vysokorozvinutý thajský spracovateľský priemysel sa opiera o suroviny z Indického a Tichého oceánu. Thajsko ako zmluvná strana Dohody Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo o opatreniach prístavných štátov posilnilo kontroly vyloďovania zahraničných rybárskych plavidiel v thajských prístavoch a zintenzívnilo spoluprácu s vlajkovými štátmi v Indickom a Tichom oceáne. Upevnenie právnych a administratívnych systémov v oblasti rybárstva v Thajsku by preto mohlo mať multiplikačný efekt, pokiaľ ide o globálnu udržateľnosť zdrojov rybárstva.

Komisia takisto uznáva úsilie Thajska zamerané na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a zlepšenie pracovných podmienok v odvetví rybárstva. Hoci Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť nie sú súčasťou dvojstranného dialógu o nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove, diskutovali s thajskými orgánmi o závažných prípadoch porušovania ľudských práv a nútenej práce v odvetví rybárstva. Thajsko nedávno ako prvá krajina v Ázii oznámilo ratifikáciu dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 188 o práci v odvetví rybolovu (C188).

Viac..  Michal Wiezik: Často hovorím, že Slatinu treba zažiť. Dnes vám ju ukážem po daždi, plnú Života. VIDEO

Komisia blahoželá thajskej vláde k tomuto záväzku a je pripravená ďalej podporovať Thajsko v jeho deklarovanej ambícii byť príkladom pre tento región, a to v neposlednom rade aj prostredníctvom dialógu o práci medzi EÚ a Thajskom.

Komisia bude naďalej úzko spolupracovať s Thajskom v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a podporovať dôstojné pracovné podmienky v odvetví rybárstva.

Súvislosti

Celková hodnota nezákonného, nenahláseného a neregulovaného (NNN) rybolovu sa odhaduje na 10 až 20 miliárd EUR ročne. Ročne sa nezákonne uloví 11 až 26 miliónov ton rýb, čo zodpovedá aspoň 15 % svetového výlovu. EÚ je najväčším svetovým dovozcom produktov rybárstva.

Boj proti nezákonnému rybolovu je súčasťou záväzku EÚ, ktorým je zabezpečiť udržateľné využívanie mora a jeho zdrojov v rámci spoločnej rybárskej politiky. Je tiež dôležitým pilierom stratégie EÚ v oblasti správy oceánov, ktorej cieľom je zlepšiť medzinárodné riadenie oceánov.

Rozhodnutie Komisie vychádza z nariadenia o nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove, ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2010. Týmto nástrojom sa zabezpečuje, aby sa ma trh EÚ dostávali len produkty rybolovu, ktoré boli certifikované ako zákonné. Hlavným cieľom procesu EÚ v oblasti boja proti NNN rybolovu je nadviazať dialóg s tretími krajinami a poskytovať im podporu. Tieto dialógy často vedú k novým, angažovaným partnerom v boji proti NNN rybolovu.

Od novembra 2012 Komisia začala formálne dialógy s 25 tretími krajinami (predbežná identifikácia alebo „žltá karta“), ktoré boli varované o potrebe prijať účinné opatrenia na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu. Keď sa zistí významný pokrok, Komisia môže dialóg ukončiť (zrušiť status predbežnej identifikácie, resp. udeliť „zelenú kartu“). Len málo krajín doteraz nepreukázalo potrebný záväzok uskutočniť reformy. V dôsledku toho sa produkty rybárstva ulovené plavidlami z týchto krajín nemôžu dovážať do EÚ (identifikácia a zaradenie do zoznamu alebo „červená karta“).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …