potraviny
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Model pre bezpečnosť potravín je preťažený, tvrdia audítori EÚ

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov má systém EÚ na ochranu spotrebiteľov pred chemickými nebezpečenstvami v potravinách pevný základ a vo svete je uznávaný, no v súčasnosti je preťažený. Audítori hovoria, že Európska komisia a členské štáty nemajú kapacitu na to, aby systém realizovali v plnej miere.

Politika EÚ v oblasti bezpečnosti potravín má za cieľ zaručiť vysokú mieru ochrany ľudského života a zdravia a chrániť občanov EÚ pred tromi typmi nebezpečenstiev v potravinách: fyzickými, biologickými a chemickými. Tento audit bol zameraný na chemické nebezpečenstvá.

Audítori zistili, že model EÚ pre bezpečnosť potravín je uznávaný po celom svete, no v súčasnosti je preťažený. Uvádzajú, že na právnom rámci upravujúcom chemické látky v potravinách, krmivách, rastlinách a živých zvieratách sa stále pracuje a zatiaľ sa neuplatňuje v takej miere, ako sa predpokladalo v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa potravín. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, ktorý poskytuje vedecké poradenstvo, na základe ktorého sa tvorí politika EÚ, má okrem toho nahromadenú nedokončenú prácu v súvislosti s chemickými látkami. To má vplyv na riadne fungovanie častí systému a súdržnosť modelu ako celku.

„Bezpečnosť potravín je pre EÚ dôležitou prioritou; má dosah na všetkých občanov a je úzko prepojená s obchodom,“ uviedol Janusz Wojciechowski, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Súčasný systém EÚ však naráža na niekoľko nezrovnalostí a výziev.“

Kontroly niektorých členských štátov pokrývajú určité chemické látky častejšie ako ostatné a ich právne rámce sú také rozsiahle, že verejné orgány majú ťažkosti plniť si všetky povinnosti. Audítori poukazujú na to, že kontroly verejných orgánov môžu tvoriť len malý podiel všetkých vykonávaných kontrol a že najlepším spôsobom, ako zachovať model EÚ dôveryhodným, je, ak sa verejné systémy kontroly budú dopĺňať so systémami súkromného sektora. Možnosti dosiahnutia synergických účinkov týchto dvoch typov systémov sa však ešte len začali preskúmavať.

Viac..  M. Gábriš: Počet nových registrovaných áut v EU rastie dvojciferným tempom

EÚ na základe kritérií nebezpečnosti obmedzila používanie niektorých pesticídov. Audítori vysvetľujú, že rezíduá takýchto pesticídov sa však napriek tomu môžu tolerovať v produktoch dovezených do EÚ, ak sa pri vyhodnotení rizika preukázalo, že nepredstavujú riziko pre spotrebiteľov.

Audítori tiež identifikovali obmedzenia v systéme kontroly, pretože členské štáty mali ťažkosti stanoviť povahu opatrení na presadzovanie predpisov, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržania pravidiel.

Audítori Európskej komisii odporúčajú:

  • posúdiť prípadné zmeny v právnych predpisoch upravujúcich chemické nebezpečenstvá s ohľadom na schopnosť uplatňovať tieto predpisy dôsledne,
  • naďalej podporovať komplementárnosť, aby sa verejné orgány členských štátov mohli vo väčšej miere spoľahnúť na kontroly, ktoré vykonáva súkromný sektor,
  • vysvetliť, aké opatrenia prijme v súvislosti s rezíduami pesticídov na zachovanie rovnakej miery uistenia pri potravinách vyprodukovaných v EÚ i pri dovezených potravinách a ako bude zároveň naďalej dodržiavať pravidlá organizácie WTO,
  • poskytnúť členským štátom ďalšie usmernenie k uplatňovaniu opatrení na presadzovanie predpisov a k zlepšeniu postupov v súvislosti s monitorovaním dodržiavania pravidiel EÚ týkajúcich sa potravín.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Španielsky premiér žiada, aby sa EÚ prestala spoliehať na dovážané potraviny a energie

Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok vyzval Európsku úniu (EÚ), aby sa „reindustrializovala“. Tvrdí, že …

Consent choices