pesticidy
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europarlament chce sprísniť a sprehľadniť schvaľovací postup pre pesticídy

Európsky parlament predstavil návrhy na zvýšenie dôveryhodnosti schvaľovacieho postupu pre pesticídy v EÚ. Základom má byť väčšia transparentnosť a kontrolovateľnosť celého procesu.

Poslanci sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré vypracoval Osobitný výbor EP pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (PEST) a ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 526 (za): 66 (proti): 72 (zdržalo sa hlasovania), zhodli na tom, že verejnosť by mala mať prístup k štúdiám predloženým v rámci konaní o schvaľovaní pesticídov. Sprístupnené by mali byť aj všetky podporné dokumenty, údaje a informácie vzťahujúce sa na žiadosť o autorizáciu.

Žiadatelia by počas tohto konania mali povinne zaregistrovať do verejného registra všetky regulačné štúdie, ktoré budú realizované, uvádza sa v uznesení. Stanoviť by sa tiež mal časový priestor na pripomienky, počas ktorého by mohli zainteresované strany predložiť ďalšie existujúce údaje s cieľom zohľadniť všetky relevantné informácie pred prijatím rozhodnutia, dodáva schválený text.

Monitorovanie schválených pesticídov

Parlament vyzval Komisiu, aby predložila opatrenia na účinnú ochranu zraniteľných skupín s cieľom bezodkladne a bez výnimky ukončiť používanie pesticídov na dlhé vzdialenosti v blízkosti, škôl, zariadení starostlivosti o deti, detských ihrísk, nemocníc, pôrodníc a opatrovateľských zariadení.

Uznesenie požaduje lepšie monitorovanie pesticídov po ich uvedení na trh. Vyzýva tiež Európsku komisiu, aby vypracovala epidemiologickú štúdiu o skutočných vplyvoch prípravkov na ochranu rastlín na ľudské zdravie.

Parlament tiež žiada systematické preskúmanie všetkých dostupných štúdií týkajúcich sa karcinogenity glyfozátu a stanovenie maximálnych hladín rezíduí pre pôdu a povrchovú vodu.

Dôslednejšie prerozdelenie zodpovednosti a väčšia verejná kontrola

Uznesenie si všíma obavy vyplývajúce z existujúceho práva žiadateľov vybrať si členský štát, ktorý bude spravodajcom pri podaní žiadosti o schválenie účinnej látky, a teda ktorý vypracuje návrh hodnotiacej správy a predloží ju Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Tento postup sa totiž môže javiť ako netransparentný a vykazovať známky potenciálneho konfliktu záujmov.

Parlament preto vyzval Európsku komisiu, aby žiadosť o obnovu autorizácie neprideľovala členskému štátu, ktorý bol zodpovedný za predchádzajúce hodnotenie daného pesticídu. Poslanci tiež požadujú väčšiu transparentnosť pri prijímaní rozhodnutí o autorizovaní pesticídov prostredníctvom podrobných zápisníc z rokovaní a zverejňovania výsledkov hlasovania v orgánoch, ktoré majú konečné slovo v procese posudzovania pesticídu.

Viac..  Európska lieková agentúra posudzuje použitie Kineretu u dospelých pacientov s COVID-19

Vyhlásenia spravodajcov

„Je nevyhnutné, aby schvaľovací postup zostal založený na vedeckom prístupe. Vedecký výskum je v tak dôležitých otázkach alfou a omegou. Záujmy alebo ideológia tu nemajú miesto. Toto rozhodnutie nesmie závisieť na každodennej politike alebo emóciách,‟ uviedol spravodajca Norbert Lins (EPP, DE).

„Osobitný výbor odhalil vážne nedostatky v procese schvaľovania pesticídov. Správa výboru PEST a Európskeho parlamentu požaduje veľké zlepšenia. Obrovská podpora pre reformu postupu schvaľovania pesticídov, založenú na transparentnejšom a nezávislejšom výskume, je budíčkom pre vlády EÚ a Európsku komisiu, ale tiež cestou smerom k obnoveniu dôvery občanov v proces prijímania rozhodnutí a úrovni EÚ,‟ uviedol spravodajca Bart Staes (Zelení/EFA, BE).

„Nedávne odhalenia plagiátorstva potvrdzujú, že práca nášho vyšetrovacieho výboru bola nevyhnutná. Naliehavo žiadame Európsku komisiu, aby revidovala systém schvaľovania pesticídov v Európe a okamžite prehodnotila autorizáciu glyfozátu,‟ uviedol predseda výboru PEST Eric Andrieu (S&D, FR).

Súvislosti

Európsky parlament zriadil Osobitný výbor pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (PEST) v nadväznosti na spory týkajúcich sa opätovnej autorizácie glyfozátu – účinnej látky používanej v prípravkoch na ochranu rastlín. Stalo sa tak 6. februára 2018, teda deväť rokov po prijatí nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …