pesticidy
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europarlament chce sprísniť a sprehľadniť schvaľovací postup pre pesticídy

Európsky parlament predstavil návrhy na zvýšenie dôveryhodnosti schvaľovacieho postupu pre pesticídy v EÚ. Základom má byť väčšia transparentnosť a kontrolovateľnosť celého procesu.

Poslanci sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré vypracoval Osobitný výbor EP pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (PEST) a ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 526 (za): 66 (proti): 72 (zdržalo sa hlasovania), zhodli na tom, že verejnosť by mala mať prístup k štúdiám predloženým v rámci konaní o schvaľovaní pesticídov. Sprístupnené by mali byť aj všetky podporné dokumenty, údaje a informácie vzťahujúce sa na žiadosť o autorizáciu.

Žiadatelia by počas tohto konania mali povinne zaregistrovať do verejného registra všetky regulačné štúdie, ktoré budú realizované, uvádza sa v uznesení. Stanoviť by sa tiež mal časový priestor na pripomienky, počas ktorého by mohli zainteresované strany predložiť ďalšie existujúce údaje s cieľom zohľadniť všetky relevantné informácie pred prijatím rozhodnutia, dodáva schválený text.

Monitorovanie schválených pesticídov

Parlament vyzval Komisiu, aby predložila opatrenia na účinnú ochranu zraniteľných skupín s cieľom bezodkladne a bez výnimky ukončiť používanie pesticídov na dlhé vzdialenosti v blízkosti, škôl, zariadení starostlivosti o deti, detských ihrísk, nemocníc, pôrodníc a opatrovateľských zariadení.

Uznesenie požaduje lepšie monitorovanie pesticídov po ich uvedení na trh. Vyzýva tiež Európsku komisiu, aby vypracovala epidemiologickú štúdiu o skutočných vplyvoch prípravkov na ochranu rastlín na ľudské zdravie.

Parlament tiež žiada systematické preskúmanie všetkých dostupných štúdií týkajúcich sa karcinogenity glyfozátu a stanovenie maximálnych hladín rezíduí pre pôdu a povrchovú vodu.

Dôslednejšie prerozdelenie zodpovednosti a väčšia verejná kontrola

Uznesenie si všíma obavy vyplývajúce z existujúceho práva žiadateľov vybrať si členský štát, ktorý bude spravodajcom pri podaní žiadosti o schválenie účinnej látky, a teda ktorý vypracuje návrh hodnotiacej správy a predloží ju Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Tento postup sa totiž môže javiť ako netransparentný a vykazovať známky potenciálneho konfliktu záujmov.

Parlament preto vyzval Európsku komisiu, aby žiadosť o obnovu autorizácie neprideľovala členskému štátu, ktorý bol zodpovedný za predchádzajúce hodnotenie daného pesticídu. Poslanci tiež požadujú väčšiu transparentnosť pri prijímaní rozhodnutí o autorizovaní pesticídov prostredníctvom podrobných zápisníc z rokovaní a zverejňovania výsledkov hlasovania v orgánoch, ktoré majú konečné slovo v procese posudzovania pesticídu.

Viac..  Šéf čínskeho CDC pripustil, že vakcíny čínskych firiem majú nízku účinnosť

Vyhlásenia spravodajcov

„Je nevyhnutné, aby schvaľovací postup zostal založený na vedeckom prístupe. Vedecký výskum je v tak dôležitých otázkach alfou a omegou. Záujmy alebo ideológia tu nemajú miesto. Toto rozhodnutie nesmie závisieť na každodennej politike alebo emóciách,‟ uviedol spravodajca Norbert Lins (EPP, DE).

„Osobitný výbor odhalil vážne nedostatky v procese schvaľovania pesticídov. Správa výboru PEST a Európskeho parlamentu požaduje veľké zlepšenia. Obrovská podpora pre reformu postupu schvaľovania pesticídov, založenú na transparentnejšom a nezávislejšom výskume, je budíčkom pre vlády EÚ a Európsku komisiu, ale tiež cestou smerom k obnoveniu dôvery občanov v proces prijímania rozhodnutí a úrovni EÚ,‟ uviedol spravodajca Bart Staes (Zelení/EFA, BE).

„Nedávne odhalenia plagiátorstva potvrdzujú, že práca nášho vyšetrovacieho výboru bola nevyhnutná. Naliehavo žiadame Európsku komisiu, aby revidovala systém schvaľovania pesticídov v Európe a okamžite prehodnotila autorizáciu glyfozátu,‟ uviedol predseda výboru PEST Eric Andrieu (S&D, FR).

Súvislosti

Európsky parlament zriadil Osobitný výbor pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (PEST) v nadväznosti na spory týkajúcich sa opätovnej autorizácie glyfozátu – účinnej látky používanej v prípravkoch na ochranu rastlín. Stalo sa tak 6. februára 2018, teda deväť rokov po prijatí nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …