Moscovici
Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

Komisia otvorila diskusiu o reforme rozhodovania v oblasti daňovej politiky EÚ


Komisia otvorila diskusiu o reforme rozhodovania v oblasti daňovej politiky EÚ, ktoré si v súčasnosti vyžaduje jednomyseľnú dohodu členských štátov. Túto jednomyseľnosť však pri významných daňových iniciatívach často nemožno dosiahnuť a môže viesť k nákladným zdržaniam a nedokonalým politikám.

V oznámení Komisia v niektorých oblastiach spoločnej daňovej politiky navrhuje pracovný plán postupného a cieleného prechodu na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v riadnom legislatívnom postupe, ktorý sa používa v prípade väčšiny politík EÚ. Takúto možnosť predpokladajú zmluvy EÚ.

Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou členským štátom umožní dosiahnuť rýchlejšie, efektívnejšie a demokratickejšie dohody o daňových záležitostiach, a tak naplno využiť potenciál tejto politiky. Okrem toho by sa do daňových rozhodnutí v riadnom legislatívnom postupe aktívne zapojil Európsky parlament, čím by boli lepšie zastúpené názory občanov a zvýšila by sa adresná zodpovednosť.

Komisia nenavrhuje žiadnu zmenu právomocí EÚ v daňovej oblasti, ani práv členských štátov stanovovať sadzby daní z príjmu fyzických či právnických osôb podľa vlastného uváženia. Naopak, cieľom je umožniť členským štátom efektívnejšie uplatňovať svoju súčasnú združenú suverenitu, aby mohli rýchlejšie riešiť spoločné výzvy.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker, ktorý vyzval na prechod k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou v oblasti zdaňovania vo svojom nedávnom prejave o stave Únie, povedal: Naše čoraz globalizovanejšie ekonomiky potrebujú moderné a ambiciózne daňové systémy. Ohľadne spoločnej budúcnosti zdaňovania v našej Únii som naďalej dôrazne za prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou a posilnenie postavenia Európskeho parlamentu.”

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici uviedol: „EÚ zohrávala úlohu v daňovej politike už od začiatku Spoločenstva pred šesťdesiatimi rokmi. No hoci jednomyseľnosť v tejto oblasti dávala zmysel v 50-tych rokoch, keď malo len šesť členských štátov, dnes už tomu tak nie je. Jednomyseľnosť v daňovej politike sa zdá byť čoraz viac zastaralá, právne problematická a hospodársky kontraproduktívna. Som si plne vedomý , o akú citlivú záležitosť ide, ale to nemôže znamenať, že sa o nej nebude diskutovať. Začnime o nej diskutovať hneď.“

Jednomyseľné hlasovanie spôsobilo, že niektoré dôležité projekty zamerané na podporu rastu, konkurencieschopnosti a daňovej spravodlivosti na jednotnom trhu sa už roky nemôžu presadiť. Okrem toho demokraticky zvolený Európsky parlament má v rozhodovacom procese zatiaľ len poradenskú úlohu.

Uverejnený plán by vniesol do rozhodovania v danej oblasti novú dynamiku a oživenie v čase, keď medzinárodné spoločenstvo naliehavo rieši budúcnosť zdaňovania. EÚ by odstránením ťažkostí, ktoré sú vlastné súčasnému systému, potvrdila svoju povesť globálneho lídra v hľadaní realistických riešení problémov daňovej politiky 21. storočia.

V oznámení sa Komisia obracia na lídrov EÚ, Európsky parlament a ostatné zainteresované strany, aby zvážili možnosť postupného 4-stupňového prechodu na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou:

  • prvom kroku by sa členské štáty dohodli, že prejdú na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v prípade opatrení, ktoré zlepšujú spoluprácu a vzájomnú pomoc členských štátov v boji proti daňovým podvodom a únikom, a v prípade administratívnych iniciatív, ktoré majú zjednodušiť život podnikom EÚ, napr. zjednotenie nahlasovacích povinností. Takéto opatrenia zväčša členské štáty vítajú, ale niekedy sú blokované z dôvodov, ktoré s nimi nesúvisia.
  • V podobnom duchu by sa druhým krokom zaviedlo hlasovanie kvalifikovanou väčšinou ako užitočný nástroj na presadenie opatrení, ktorými daňová politika podporuje ciele iných politík, napr. boja proti zmene klímy, ochrany životného prostredia či zlepšovania zdravia obyvateľov.
Viac..  Europarlament prijal nové pravidlá podávania správ pre nadnárodné spoločnosti

V oznámení sa členským štátom navrhuje, aby urýchlene dospeli k rozhodnutiu o prvom a druhom kroku.

  • Tretím krokom by sa hlasovanie kvalifikovanou väčšinou zaviedlo tam, kde by zmodernizovalo už zjednotené pravidlá EÚ, napríklad pravidlá DHP a spotrebnej dane. Rýchlejšie rozhodovanie v týchto oblastiach by umožnilo členským štátom držať krok s najnovším technologickým vývojom a zmenami na trhu v prospech krajín aj podnikov EÚ.
  • Vo štvrtom kroku by sa umožnilo hlasovať kvalifikovanou väčšinou o veľkých daňových projektoch, napríklad o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb(CCCTB) a novom systéme zdaňovania digitálneho hospodárstva, ktoré EÚ naliehavo potrebuje na zabezpečenie spravodlivého a konkurenčného zdaňovania. Najmä CCCTB napreduje v dôsledku jednomyseľnosti veľmi pomaly.

V oznámení sa členským štátom navrhuje, aby zvážili rozpracovanie tretieho a štvrtého kroku do konca roku 2025.

V uvedených oblastiach by sa opatrenia mohli presadiť vďaka takzvanej premosťovacej doložke(článok 48 ods. 7 ZEÚ) ustanovenej v zmluvách EÚ, ktorá za istých okolností umožňuje prejsť na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou a riadny legislatívny postup. Žiadna zmena zmlúv EÚ nie je potrebná.

Ďalší postup

Komisia teraz vyzýva členské štáty, Európsky parlament a všetky zainteresované strany, aby sa konštruktívne zapojili do debaty o hlasovaní kvalifikovanou väčšinou v oblasti daňovej politiky EÚ a našli rýchly a pragmatický spôsob, ako ho presadiť.

Lídri EÚ sa vyzývajú, aby schválili pracovný plán a včas rozhodli o uplatnení príslušných právnych ustanovení zmlúv.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …