Jourova
Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. PHOTO: © European Union.

Japonsko: Rozhodnutie o primeranosti vytvára najväčší priestor bezpečného toku údajov na svete

Komisia dnes prijala rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa Japonska, ktoré umožní voľný pohyb osobných údajov medzi hospodárstvom Únie a Japonska so zárukami dôkladnej ochrany.

Ide o posledný krok postupu začatého v septembri 2018. Najskôr bolo potrebné získať stanovisko od Európskeho výboru pre ochranu údajov (EPDP) a súhlas výboru zloženého zo zástupcov členských štátov EÚ. Dnešné rozhodnutie sa značne hneď uplatňovať spoločne so zodpovedajúcim rozhodnutím, ktoré dnes prijalo Japonsko.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Toto rozhodnutie o primeranosti vytvára najväčší priestor bezpečného toku údajov na svete. Pri prenose údajov do Japonska budú osobné údaje Európanov chránené v súlade s prísnymi normami v oblasti ochrany údajov. Naše spoločnosti budú môcť zároveň využívať výsadný prístup na trh so 127 miliónmi spotrebiteľov. Investovanie do ochrany osobných údajov sa vypláca; táto dohoda poslúži ako príklad pre budúce partnerstvá v tejto kľúčovej oblasti a pomôže nastaviť globálny štandard.“ 

Hlavné prvky rozhodnutia o primeranosti

Predtým ako Komisia prijala rozhodnutie o primeranosti, Japonsko zaviedlo dodatočné záruky na zabezpečenie toho, aby bol prenos údajov z EÚ chránený v súlade s európskymi normami. Ide najmä o:

  • súbor pravidiel (doplňujúce pravidlá) na preklenutie viacerých rozdielov, ktoré existujú medzi oboma systémami ochrany údajov. Tieto dodatočné záruky napríklad posilnia ochranu citlivých údajov, výkon práv jednotlivcov a sprísnia podmienky, za ktorých sa údaje EÚ môžu ďalej prenášať z Japonska do inej tretej krajiny. Tieto doplňujúce pravidlá budú pre japonské spoločnosti využívajúce údaje z EÚ záväzné a ich uplatňovanie bude presadzovať bude japonský nezávislý orgán pre ochranu osobných údajov a súdy,
  • japonská vláda poskytla Komisii aj záruky týkajúce sa prístupu japonských orgánov verejnej moci k osobným údajom na účely presadzovania trestného práva a národnej bezpečnosti. Majú zabezpečiť, že každé takéto použitie osobných údajov bude primerané a obmedzené na nevyhnutné minimum, bude sa uskutočňovať pod nezávislým dohľadom a podliehať účinnému mechanizmu nápravy,
  • mechanizmus na vybavovanie sťažností, ktorý bude slúžiť na vyšetrovanie a riešenie sťažností Európanov v súvislosti s prístupom japonských orgánov verejnej moci k ich údajom. Tento nový mechanizmus bude fungovať pod vedením a dohľadom japonského nezávislého orgánu pre ochranu údajov. 

Rozhodnutie o primeranosti takisto dopĺňa dohodu o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, ktorá nadobudne účinnosť vo februári 2019. Európske spoločnosti budú profitovať z voľného toku údajov medzi EÚ a týmto kľúčovým obchodným partnerom, ako aj z výsadného prístupu k 127 miliónom japonských spotrebiteľov. EÚ a Japonsko potvrdzujú, že v digitálnom veku uľahčovanie medzinárodného obchodu môže, ba dokonca musí ísť ruka v ruke s vysokou úrovňou ochrany súkromia a osobných údajov.

Viac..  Potravinárstvo zostáva najväčším spracovateľským odvetvím EÚ

Ďalšie kroky

Rozhodnutie o primeranosti – rovnako ako rovnocenné rozhodnutie japonskej strany – začnú platiť oddnes.

Po dvoch rokoch sa uskutoční prvé spoločné preskúmanie, aby sa posúdilo fungovanie tohto rámca. Malo by zahŕňať všetky aspekty záverov o vzájomnej primeranosti, vrátane uplatňovania doplňujúcich pravidiel a záruk v súvislosti s prístupom vlád k údajom. Do časti preskúmania, ktorá sa bude týkať prístupu k údajom na účely presadzovania práva a národnej bezpečnosti, sa zapoja zástupcovia Európskeho výboru pre ochranu údajov. Ďalšie preskúmania sa uskutočnia vždy najneskôr po štyroch rokoch.

Súvislosti

Uznanie vzájomnej primeranosti s Japonskom je súčasťou stratégie EÚ v oblasti medzinárodného toku a ochrany údajov, ako Komisia uviedla vo svojom oznámení Výmena a ochrana osobných údajov v globalizovanom svete v januári 2017.

EÚ a Japonsko 17. júla 2018 úspešne ukončili svoje rokovania o vzájomnej primeranosti (pozri tlačovú správu). Dohodli sa na vzájomnom uznaní svojich systémov ochrany údajov za „primerané“, čo umožní bezpečný prenos osobných údajov medzi EÚ a Japonskom.

V júli 2017 sa predseda Juncker a premiér Abe zaviazali prijať rozhodnutie o primeranosti ako súčasť spoločného záväzku EÚ a Japonska presadzovať prísne normy ochrany údajov na medzinárodnej scéne (pozri vyhlásenie).

Spracúvanie osobných údajov v EÚ sa zakladá na všeobecnom nariadení o ochrane údajov (tzv. GDPR), v ktorom sa stanovujú rôzne nástroje na prenos osobných údajov do tretích krajín vrátane rozhodnutí o primeranosti. Európska komisia má právomoc rozhodnúť, či krajina mimo EÚ ponúka primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Európsky parlament a Rada môžu od Komisie požadovať, aby tieto rozhodnutia zachovala, zmenila alebo zrušila. 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …