rodina
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia: V EÚ nemáme druhotriednych pracovníkov ani druhotriedne deti

Komisia sa rozhodla zaslalať Rakúsku formálnu výzvu. Výzva sa týka sa nových právnych predpisov, podľa ktorých sa na občanov EÚ pracujúcich v Rakúsku vzťahuje indexácia rodinných dávok a daňových úľav, ak majú ich deti bydlisko v zahraničí.

V Rakúsku budú rodinné dávky a daňové úľavy na deti s bydliskom v inom členskom štáte od 1. januára 2019 závisieť od životných nákladov v uvedenom členskom štáte. Znamená to, že mnohí občania EÚ, ktorí pracujú v Rakúsku a prispievajú do systému sociálneho zabezpečenia a daňového systému rovnako ako miestni pracovníci, by dostali menej dávok len z toho dôvodu, že ich deti žijú v inom členskom štáte.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: Náš jednotný trh je založený na spravodlivosti a rovnakom zaobchádzaní. V EÚ nemáme druhotriednych pracovníkov. Ak mobilní pracovníci prispievajú do systému sociálneho zabezpečenia rovnako ako miestni pracovníci, mali by dostávať tie isté dávky aj vtedy, ak ich deti žijú v inom členskom štáte. V EÚ nemáme ani druhotriedne deti.

Pravidlá EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia [nariadenie (ES) č. 883/2004] neumožňujú, aby členské štáty znížili peňažné dávky poskytované osobám poisteným podľa ich právnych predpisov len z toho dôvodu, že tieto osoby alebo ich rodinní príslušníci majú bydlisko v inom členskom štáte. Tieto pravidlá okrem toho zakazujú diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti. Akékoľvek zníženie rodinných dávok len z toho dôvodu, že deti majú bydlisko v zahraničí, predstavuje porušenie pravidiel EÚ týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia, ako aj zásady rovnakého zaobchádzania v prípade pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iného členského štátu, pokiaľ ide o sociálne a daňové výhody [nariadenie (EÚ) č. 492/2011].

Zaslaním formálnej výzvy Rakúsku Európska komisia oficiálne začala postup v prípade nesplnenia povinnosti. Rakúsko má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo na obavy Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Viac..  Slovenskí europoslanci: Niektoré krajiny nedodržiavajú pravidlá

Súvislosti

Prioritou tejto Komisie je spravodlivejší jednotný trh. Komisia v decembri 2016 predložila revíziu pravidiel týkajúcich sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia s cieľom zabezpečiť ich spravodlivé, jasné a jednoduchšie presadzovanie. Uvedeným návrhom sa zaručuje voľný pohyb, chránia práva občanov, a zároveň sa posilňujú nástroje na riešenie možného zneužitia. Členské štáty EÚ dospeli k dohode o tomto návrhu v júni 2018. Európsky parlament o návrhu hlasoval v decembri 2018. Niektorí členovia Rady a Parlamentu navrhovali, aby sa umožnila indexácia rodinných dávok poskytovaných na deti s bydliskom v zahraničí, tieto návrhy však boli jasne zamietnuté. V súčasnosti prebiehajú záverečné rokovania medzi týmito tromi inštitúciami s cieľom dosiahnuť kompromis (tzv. trialógy).

Zásada rovnakého zaobchádzania zakazuje akúkoľvek diskrimináciu, či už priamu alebo nepriamu, na základe štátnej príslušnosti. Rakúsky mechanizmus indexácie je diskriminačný, pretože vedie k zníženiu rodinných dávok a daňových úľav pre pracovníkov v Rakúsku len z toho dôvodu, že ich deti žijú v inom členskom štáte. Skutočnosť, že v takomto členskom štáte sú nižšie životné náklady ako v Rakúsku nie je v prípade dávky vyplácanej ako paušálna suma relevantné a nesúvisí so skutočnými nákladmi na vyživovanie dieťaťa.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …