Erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Erasmus+ sa stáva inkluzívnejším a narastá aj jeho medzinárodný rozmer

Európska komisia uverejnila svoju výročnú správu o programe Erasmus+, z ktorej vyplýva, že sa na ňom zúčastňuje viac ľudí než kedykoľvek predtým, zatiaľ čo počet podporovaných projektov naďalej rastie. Zároveň sa program stáva inkluzívnejším a narastá aj jeho medzinárodný rozmer.

V roku 2017 investovala EÚ do tohto programu rekordných 2,6 miliardy EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 13 %. Vďaka tomu dostali mladí ľudia viac príležitostí než kedykoľvek predtým. Z týchto čísel vyplýva, že program Erasmus+ úspešne pokračuje v napĺňaní svojho cieľa: podporiť 3,7 % mladých ľudí v EÚ v období rokov 2014 až 2020. V správe sa tiež zdôrazňuje, že program sa stáva prístupnejším pre ľudí zo znevýhodneného prostredia, ako aj pre menšie organizácie.

Podpora programu je silnejšia ako kedykoľvek predtým. Počas úspešnej kampane v roku 2017 pri príležitosti osláv 30. výročia programu Erasmus sa na 1 900 podujatiach v 44 krajinách zúčastnilo viac ako 750 000 ľudí, čím sa vyzdvihla úloha programu Erasmus+ a jeho predchodcov, ktorí mladým ľuďom umožňujú rozvíjať svoje schopnosti a pocítiť, aké to je byť Európanom.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics uviedol: „Rok 2017 sa popri oslavách troch desaťročí programu Erasmus stal rokom, v ktorom program opäť pomohol rozširovať obzory, zintenzívniť kultúrne výmeny a poskytnúť nové príležitosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Dnes zverejnené čísla potvrdzujú kľúčovú úlohu, ktorú zohráva program Erasmus+ pri budovaní silnejšej, inkluzívnejšej a odolnejšej Európy. Chceme, aby sa program v rámci nového dlhodobého rozpočtu EÚ naďalej rozširoval a zlepšoval v snahe zabezpečiť, aby sa viac investovalo do mladých Európanov z ešte širšieho prostredia.“

V roku 2017 sa v rámci programu Erasmus+ poskytla podpora takmer 800 000 ľuďom na štúdium, odbornú prípravu alebo dobrovoľnícku činnosť v zahraničí, čo je o 10 % viac v porovnaní s rokom 2016. Z programu sa takisto financovala spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami, mládežníckymi organizáciami a podnikmi. Celkovo sa na 22 400 projektoch zúčastnilo 84 700 organizácií. Vďaka programu mohlo v školskom roku 2016/2017 viac ako 400 000 vysokoškolských študentov, stážistov a zamestnancov stráviť určité obdobie v zahraničí a venovať sa vzdelávaniu, odbornej príprave alebo vyučovaniu. Toto číslo zahŕňa okolo 34 000 študentov a zamestnancov, ktorí dostali granty na cestu do a z partnerských krajín na celom svete. Najviac študentov vysielajú tri krajiny: Francúzsko, Nemecko a Španielsko. Medzi tri najobľúbenejšie destinácie študentov patria Španielsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo.

Vo výročnej správe sa opäť poukazuje na to, že program Erasmus+ je oveľa viac než len program pre univerzitných študentov a zamestnancov. Naďalej ho môžu využívať aj študenti a zamestnanci odbornej prípravy (160 000), mladí ľudia a pracovníci s mládežou (158 000) a zamestnanci v oblasti vzdelávania dospelých (6 400). Okrem toho boli projekty spolupráce prínosom aj pre učiteľov a zamestnancov škôl (47 000) a ich žiakov (110 000). Okrem každoročného Európskeho týždňa športu sa v rámci programu financovalo 162 športových projektov, do ktorých sa zapojilo 930 organizácií, vrátane desiatich neziskových športových podujatí.

Viac..  Madrid ponúkol Maroku, že bude hájiť jeho záujmy na pôde Európskej únie

Erasmus+ sa stáva čoraz dostupnejším pre tých, ktorí z neho môžu mať najväčší prínos: ponúka viac príležitostí a poskytuje dodatočné finančné prostriedky účastníkom zo znevýhodneného sociálno-ekonomického prostredia. V roku 2017 sa do mobilitných aktivít programu Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdelávania zapojilo takmer 21 000 znevýhodnených študentov a zamestnancov. Tým sa dosiahol celkový počet vyše 67 500 znevýhodnených účastníkov z vysokých škôl od roku 2014 vrátane takmer 2 000 účastníkov s osobitnými potrebami.

Program bol v roku 2017 navyše obohatený o strategické priority EÚ zamerané na digitálne zručnosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ktoré sa okrem iného majú rozvíjať aj prostredníctvom inovatívnych učebných osnov a metód výučby. Napríklad nová mobilná aplikácia Erasmus+ bola od svojho spustenia v polovici roka 2017 stiahnutá a nainštalovaná viac ako 55 000-krát, a online jazykové vzdelávanie využilo od roku 2014 viac ako 380 000 ľudí, ku ktorým patrí takmer 5 500 nových utečencov.

Súvislosti

Program Erasmus+ patrí spolu so svojimi predchodcami medzi najúspešnejšie programy EÚ. Od roku 1987 tieto programy ponúkajú najmä mladým ľuďom príležitosti nadobudnúť nové skúsenosti formou zahraničných pobytov. Súčasný program Erasmus+ (2014 – 2020) má rozpočet 14,7 miliardy EUR, vďaka ktorému bude mať viac než 3,7 % mladých ľudí v EÚ príležitosť študovať, absolvovať odbornú prípravu, získať pracovné skúsenosti a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Geografický rozsah programu sa rozšíril z 11 krajín v roku 1987 na súčasných 33 (všetkých 28 členských štátov EÚ, ako aj Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko). Program je tiež otvorený partnerským krajinám z celého sveta.

V novembri 2017 sa lídri EÚ dohodli na zintenzívnení mobility a výmen, a to i prostredníctvom značne posilneného, inkluzívnejšieho a rozšíreného programu Erasmus+ pre všetky kategórie študentov.

V máji 2018 Komisia predložila návrh ambiciózneho nového programu Erasmus v snahe zdvojnásobiť rozpočet na 30 miliárd EUR v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2021 až 2027. Cieľom tohto navýšenia je strojnásobiť počet účastníkov na 12 miliónov a zabezpečiť, aby bol program ešte inkluzívnejší a dostupný ľuďom z rôznych prostredí, a zároveň posilniť jeho medzinárodný rozmer.

Program bude tiež oporou v úsilí o vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. Ide o politickú prioritu EÚ, ktorou sa má zabezpečiť, aby hranice neboli prekážkou pre vzdelávanie, štúdium a výskum.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nemecko

Brusel začal konanie voči Nemecku pre porušenie práva únie

Európska únia (EÚ) v stredu začala konanie voči Nemecku pre vlaňajšie rozhodnutie nemeckého ústavného súdu …