BIenkowska
Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP. PHOTO: © European Union.

Komisia prijala opatrenia na zabezpečenie dodržiavania pravidiel EÚ v oblasti služieb

Európska komisia prijala rozhodnutia o nesplnení povinnosti týkajúce sa 27 členských štátov. Ich cieľom je zabezpečiť riadne uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti služieb a odborných kvalifikácií.

Ako sa zdôrazňuje v oznámení o jednotnom trhu z novembra 2018, občania a podniky môžu využívať množstvo výhod jednotného trhu len vtedy, ak spoločne odsúhlasené pravidlá v praxi skutočne fungujú. Komisia prijala opatrenia slúžiace na zabezpečenie dodržiavania pravidiel EÚ v oblasti služieb. Hoci služby predstavujú dve tretiny hospodárstva EÚ, existuje viacero prekážok, ktoré sektoru služieb ešte stále bránia pri dosahovaní plného potenciálu v prospech spotrebiteľov, uchádzačov o zamestnanie či podnikov, ako aj pri vytváraní hospodárskeho rastu v celej Európe.

Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, v tejto súvislosti uviedla: „Dnes začíname realizovať balík opatrení týkajúcich sa prípadov nesplnenia povinnosti. Ich cieľom je zabezpečiť účinné a konzistentné presadzovanie pravidiel EÚ, vďaka ktorým môžu odborníci a podniky poskytovať služby v celej Európe.Odstránenie súčasných prekážok posilní jednotný trh so službami a umožní úplný rozvoj jeho hospodárskeho potenciálu. No potrebujeme ešte viac. Členské štáty musia intenzívnejšie pracovať na prijatí legislatívnych návrhov, ktoré Komisia predložila v rámci balíka predpisov o službách z januára 2017.“

V záujme riešenia viacerých obmedzení v sektore služieb Komisia okrem dvoch odôvodnených stanovísk zasiela spolu 31 formálnych výziev a jednu doplňujúcu formálnu výzvu, a to:

  • formálne výzvy 27 členským štátom (všetkým členským štátom s výnimkou Dánska) v súvislosti s nesúladom ich právnych predpisov a právnych postupov s pravidlami EÚ týkajúcimi sa uznávania odborných kvalifikácií a o zodpovedajúceho prístupu k činnostiam (porušenie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií);
  • odôvodnené stanovisko adresované Cypru a formálnu výzvu Portugalsku v súvislosti s ich osobitnými pravidlami týkajúcimi sa prístupu k činnostiam inžinierov a architektov (porušenie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií);
  • doplňujúcu formálnu výzvu Chorvátsku v súvislosti s obmedzeniami pre právnikov, pokiaľ ide o poskytovanie multidisciplinárnych služieb, obmedzenie reklamy a obmedzenie práva na výkon praxe (porušenie smernice EÚ o službách a smernice 98/5/ES o usadzovaní právnikov a zriaďovaní sídiel právnických kancelárií);
  • dve formálne výzvy Francúzsku a Poľsku a odôvodnené stanovisko adresované Írsku týkajúce sa ich obmedzení reklamy v oblasti služieb (porušenie článku 56 Zmluvy o fungovaní EÚ a smernice o službách);
  • formálnu výzvu Belgicku týkajúcu sa povoľovacieho konania a všeobecných požiadaviek, ktoré bruselský región uplatňuje na poskytovateľov ubytovacích služieb v oblasti cestovného ruchu (porušenie smernice o službách).
Viac..  Komisia reviduje pravidlá EÚ týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a spotrebiteľských úverov

Všetky dotknuté členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby reagovali na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o uplatnení náležitých krokov v rámci postupu v prípade nesplnenia povinnosti.

Súvislosti

Hoci služby predstavujú dve tretiny hospodárstva EÚ a vytvárajú približne 90 % nových pracovných miest, sektor služieb zaostáva. V porovnaní so zvyškom sveta je rast produktivity v tomto sektore obzvlášť nízky. V záujme zvrátenia tohto trendu, vytvorenia ďalších pracovných miest, ako aj zabezpečenia rastu musia členské štáty stimulovať rozvoj ekonomiky v oblasti služieb a lepšie využívať potenciál jednotného trhu so službami.

Smernica o službách (smernica 2006/123/ES), smernica o uznávaní odborných kvalifikácií (smernica 2013/55/EÚ) a dve smernice o právnickom povolaní (smernica Rady 77/249/EHS a smernica 98/5/ES) prinášajú spoločnostiam a odborníkom poskytujúcim služby na jednotnom trhu EÚ významné príležitosti. Stanovuje sa v nich právny rámec pre voľný pohyb služieb, ktorý je jednou zo štyroch základných slobôd jednotného trhu.

Cieľom smernice o službách (smernica 2006/123/ES) je v plnej miere využívať potenciál trhov so službami v Európe, a to odstránením neúmerných právnych a administratívnych prekážok obchodu. Členské štáty môžu poskytovateľom služieb uložiť obmedzenia len vtedy, ak sú nediskriminačné, odôvodnené a primerané a ak nemožno uložiť žiadne iné menej reštriktívne ochranné opatrenia.

V júni 2016 Komisia poskytla usmernenie o tom, ako sa majú existujúce právne predpisy EÚ uplatňovať v prípade kolaboratívneho hospodárstva.

Pokiaľ ide o uznávanie odborných kvalifikácií, EÚ zaviedla moderný systém, ktorý pomáha pri zvyšovaní flexibility trhov práce a ďalej uľahčuje usadzovanie poskytovateľov odborných služieb v iných členských štátoch, ako aj poskytovanie služieb medzi rôznymi členskými štátmi (smernica 2005/36/ES zmenená smernicou 2013/55).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V …