Smolkova
Bývalá europoslankyňa Monika Smolková. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Smolková: Schválená legislatíva výrazne pomôže členským štátom pri katastrofách

Poslanci schválili novelu pravidiel upravujúcich fungovanie mechanizmu civilnej ochrany EÚ, ktorý počas lesných požiarov, búrok a povodní v rokoch 2017 a 2018 dosiahol svoje limity.

Schválená legislatíva, na ktorej znení sa poslanci neformálne dohodli so zástupcami Rady (ministrov) EÚ ešte v decembri, by mala efektívnejším zdieľaním prostriedkov civilnej ochrany umožniť členským štátom rýchlejšiu a účinnejšiu reakciu na prírodné a ľudskou činnosťou spôsobené katastrofy.

Rezerva RescEU

Poslancom sa v novej právnej úprave podarilo presadiť vytvorenie rezervy zdrojov RescEU, ktorej súčasťou budú napríklad lietadlá na hasenie lesných požiarov, vysokokapacitné čerpadlá, poľné nemocnice a pohotovostné lekárske tímy využiteľné v prípade krízovej situácie. RescEU by mala byť aktivovaná Európskou komisiou v prípade, ak postihnutý členský štát nebude disponovať dostatkom svojich zdrojov na zvládnutie následkov katastrofy.

Parlament tiež posilnil takzvanú Vedomostnú sieť Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorá by mala podporovať výcvik, spoločné cvičenia a výmenu poznatkov mladých profesionálov a dobrovoľníkov civilnej ochrany.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Podarilo sa nám postupovať dostatočne rýchlo, aby sme boli pripravení ešte pred letom a vyhli sa tak opakovaniu situácií z Grécka v roku 2018 a Portugalska v roku 2017. Na záchranu životov sú potrebné účinné prostriedky a nástroje. Princípy solidarity a ochrany bezpečia našich občanov doviedli našu prácu k úspechu,‟ uviedla spravodajkyňa Elisabetta Gardini (EPP, IT).

Reakcie slovenských poslancov

„Legislatíva výrazne pomôže členským štátom pri prírodných aj ľudskou činnosťou spôsobených katastrofách. Som rada, že do konečného znenia sa dostal aj môj pozmeňovací návrh, ktorý žiada, aby sa pri vytváraní materiálno – technickej základne CO zohľadňovali aj potreby pre záchranu starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím,‟ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

Viac..  Biodiverzita: EP žiada záväzné ciele na ochranu voľne žijúcich zvierat a ľudí

„Pre lepšie zvládanie prírodných katastrof, najmä požiarov, sme vytvorili celoeurópske rezervy civilnej obrany schopné okamžite zasiahnuť, ako aj zlepšili systém výmeny informácií medzi členskými štátmi,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Návrh posilňuje kapacity EÚ a členských štátov v oblasti reakcie na katastrofy prostredníctvom vytvorenia účelovej rezervy a zjednodušuje administratívny postup fungovania európskeho mechanizmu civilnej ochrany. Keďže sa jedná o vylepšenie existujúcej spolupráce, hlasoval som za,‟ uviedol poslanec Richard Sulík (ECR, SK).

Ďalší postup

Parlament schválil text rozhodnutia pomerom hlasov 620 (za): 22 (proti): 35 (zdržalo sa hlasovania). Nové pravidlá by mali nadobudnúť účinnosť ešte pred letom, najprv ich však musí formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ.

Súvislosti

Mechanizmus civilnej ochrany EÚ je v súčasnosti dobrovoľným systémom, prostredníctvom ktorého Únia koordinuje dobrovoľné príspevky participujúcich štátov na pomoc postihnutej krajine. Extrémne poveternostné podmienky a iné javy viedli v ostatných rokoch k maximálnemu využitiu kapacít vzájomnej pomoci členských štátov, a to najmä v prípadoch, keď viacero z nich čelilo v rovnakom čase podobnej katastrofe. EÚ doteraz nemala rezervy, ktoré by členským štátom dokázali pomôcť v prípadoch, keď si nedokážu pomôcť navzájom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Národné plány obnovy: Historická príležitosť pre dlhodobý udržateľný rast

Národné plány obnovy musia v plnej miere spĺňať dohodnuté požiadavky a ciele zamerané na spravodlivý …