potraviny
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európski občania budú mať ľahší prístup k pravidlám v oblasti bezpečnosti potravín

Európski občania budú mať čoskoro ľahší prístup k vedeckým informáciám v základnej otázke bezpečnosti potravín a ľudského zdravia.

Predsedníctvo Rady dospelo k predbežnej dohode so zástupcami Európskeho parlamentu o novom nariadení o transparentnosti a udržateľnosti vyhodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci. Túto predbežnú dohodu však ešte musí formálne potvrdiť Rada i Európsky parlament.

Novými pravidlami sa okrem zabezpečenia väčšej transparentnosti vedeckých štúdií, o ktoré sa opierajú žiadosti o povolenie na uvedenie na trh, zabezpečí aj lepšia právna istota pre potravinársky priemysel a zlepší sa udržateľnosť správy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a jeho vedecké výsledky.

“Európski občania si zaslúžia spoľahlivé a transparentné pravidlá v oblasti bezpečnosti potravín. Pri posudzovaní potenciálnych rizík potravinových výrobkov potrebujú mať úplné a zrozumiteľné informácie. Touto dohodou ďalej posilňujeme dôveru medzi spotrebiteľmi, európskym agropotravinárskym priemyslom a inštitúciami,” uviedol Petre Daea, rumunský minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a predseda Rady.

V predbežnej dohode sa stanovuje, že:

  • úrad EFSA po posúdení platnosti žiadosti o povolenie zverejní podporné údaje a informácie spojené s touto žiadosťou, okrem prípadu, ak žiadateľ preukázal, že by to mohlo významnou mierou poškodiť jeho záujmy a požiadal úrad EFSA o dôverné zaobchádzanie
  • pokiaľ nebude žiadateľ s posúdením dôvernosti vypracovaným úradom EFSA súhlasiť, bude môcť predložiť opakovanú žiadosť. V takom prípade sa dotknuté informácie nesmú zverejniť, kým nepadne posledné slovo
  • Komisia bude môcť úrad EFSA požiadať, aby vo výnimočných kontroverzných prípadoch s veľkým spoločenským významom zadal vlastné overovacie štúdie
  • členské štáty budú zohrávať aktívnejšiu úlohu tak, že budú úradu EFSA pomáhať prilákať viac a tých najlepších vedcov, aby sa zúčastňovali na vedeckých pracovných skupinách
  • s cieľom zabezpečiť koherentnejší, transparentnejší a nepretržitý tok informácií v celom procese vyhodnotenia rizika sa medzi všetkými zainteresovanými stranami – Komisiou, úradom EFSA, členskými štátmi a verejnými zainteresovanými stranami – zlepší oznamovanie rizika
Viac..  17. rokov v EÚ - 8 z 10 Slovákov sa cíti byť občanom EÚ, dôvera v Úniu je najvyššia za 10 rokov

Ďalšie kroky

Ak dohodu potvrdia veľvyslanci pri EÚ vo Výbore stálych predstaviteľov (Coreper), nariadenie sa predloží na schválenie Európskemu parlamentu a potom znova Rade na konečné prijatie.

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť dvadsiatym dňom po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, ale vo väčšine prípadov sa začnú uplatňovať 18 mesiacov po tomto dátume.

Kontext

V roku 2002 sa tzv. nariadením o všeobecnom potravinovom práve do potravinového práva EÚ zaviedla zásada analýzy rizika a zriadil sa úrad EFSA ako samostatný orgán zodpovedný za vyhodnotenie rizika v potravinovom reťazci, zatiaľ čo európske inštitúcie zostali zodpovedné za riadenie rizika.
Po kontroverzných verejných diskusiách a obavách týkajúcich sa glyfozátu, geneticky modifikovaných organizmov a endokrinných disruptorov Komisia v apríli 2018 navrhla preskúmať všeobecné potravinové právo a zmeniť osem legislatívnych aktov týkajúcich sa špecifických sektorov potravinového reťazca: geneticky modifikované organizmy, kŕmne doplnkové látky, dymové arómy, materiály prichádzajúce do styku s potravinami, prídavné látky v potravinách, potravinárske enzýmy a arómy, prípravky na ochranu rastlín a nové potraviny.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …