kufor
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Nové vízové pravidlá EÚ uľahčia cestovný ruch, obchod aj podnikanie

Členské štáty schválili politickú dohodu Európskeho parlamentu a Rady o návrhu Komisie na modernizáciu spoločnej vízovej politiky EÚ. V jej rámci sa existujúce pravidlá prispôsobujú meniacej sa bezpečnostnej situácii, výzvam spojeným s migráciou a novým príležitostiam, ktoré prináša technologický vývoj. Vďaka dohodnutým zmenám získajú legálne cestujúce osoby jednoduchšie vízum na cestu do Európy, čo uľahčí cestovný ruch, obchod aj podnikanie. Zároveň sa posilní bezpečnosť a zmiernia riziká spojené s nelegálnou migráciou.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos privítal súhlas členských štátov a v tejto súvislosti uviedol: „Som rád, že sa v tejto dôležitej otázke podarilo dosiahnuť konsenzus. Nové vízové pravidlá uľahčia cestovanie miliónom osôb, ktoré každoročne legálne navštívia EÚ, z čoho profituje naše odvetvie cestovného ruchu. Zároveň prispejú k zlepšeniu našich bezpečnostných štandardov pri odhaľovaní osôb, ktoré sú hrozbou alebo ktoré nemajú právo na vstup do EÚ. Nové pravidlá nám tiež umožnia využívať spoločnú vízovú politiku v rámci spolupráce s tretími krajinami pri navracaní a readmisii nelegálnych migrantov.“

Nové pravidlá zahŕňajú najmä:

  • Pružnejšie postupy: Cestujúci budú môcť predložiť žiadosť o víza až šesť mesiacov (deväť mesiacov v prípade námorníkov) pred plánovanou cestou, a nie iba tri mesiace vopred, ako je to v súčasnosti, a vo väčšine prípadov priamo z domovskej krajiny. Ak bude k dispozícii, žiadosť bude možné vyplniť a podpísať elektronicky. Maloleté osoby vo veku od 6 do 18 rokov bude možné oslobodiť od vízového poplatku.
  • Dlhšia platnosť víz na viac vstupov: Vďaka zavedeniu spoločných povinných pravidiel možno často cestujúcim osobám, ktoré v minulosti neporušili vízové pravidlá, udeliť vízum na viac vstupov. Dĺžka platnosti týchto víz sa bude postupne predlžovať z jedného až na päť rokov, čo povedie k úsporám času a nákladov pre žiadateľov aj členské štáty. To, či cestujúci spĺňajú podmienky vstupu, sa bude vo všetkých prípadoch dôkladne a opakovane preverovať.
  • Ďalšie zdroje na posilnenie bezpečnosti: Náklady na spracovanie žiadostí v posledných rokoch značne vzrástli, preto dôjde k miernemu zvýšeniu vízového poplatku (zo 60 na 80 eur). Toto neveľké zvýšenie nepredstavuje pre žiadateľov o víza prekážku a zároveň umožní členským štátom udržať na svojich konzulátoch po celom svete primeraný počet pracovníkov, ktorí budú zaisťovať prísnejšie bezpečnostné previerky, a tiež modernizovať počítačové vybavenie a softvér.
  • Zlepšenie spolupráce v oblasti readmisie: Podmienky spracúvania žiadostí o víza možno prispôsobiť v závislosti od toho, či tretie krajiny dostatočne spolupracujú s EÚ v otázkach návratu a readmisie neregulárnych migrantov. Môže sa to týkať napríklad maximálnej lehoty na spracovanie žiadostí o víza, dĺžky platnosti vydaných víz, výšky vízového poplatku a oslobodenia určitých osôb od tohto poplatku.
Viac..  Od 1. októbra 2021 budete potrebovať na cestu do Veľkej Británie už cestovný pas

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu o návrhu Komisie na modernizáciu vízovej politiky EÚ 29. januára. Túto dohodu potvrdili členské štáty a teraz ju ešte bude musieť odsúhlasiť Európsky parlament. Európsky parlament a Rada budú musieť následne formálne prijať nariadenie. Prijaté znenie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nové pravidlá začnú platiť po šiestich mesiacoch.

Súbežne prebiehajú rokovania o návrhu Komisie na modernizáciu vízového informačného systému (databáza s informáciami o osobách, ktoré žiadajú o schengenské víza). Táto modernizácia je tiež súčasťou reformy spoločnej vízovej politiky EÚ a jej cieľom je lepšie zabezpečenie vonkajších hraníc EÚ.

Súvislosti

Odvetvie cestovného ruchu zohráva v hospodárstve EÚ kľúčovú úlohu, keďže tvorí približne 10 % jej HDP. Členské štáty EÚ síce patria k najpopulárnejším turistickým destináciám na svete, no zdĺhavé a ťažkopádne postupy môžu turistov od cesty do Európy odradiť. Ich investície a výdavky by tak mohli smerovať do iných krajín, čo by sa nepriaznivo odrazilo na ekonomike EÚ. Výhody cestovania s vízami však treba zároveň kompenzovať primeranými opatreniami reagujúcimi na súčasné aj budúce bezpečnostné a migračné výzvy.

Spoločná vízová politika EÚ uľahčuje cestovanie do EÚ na turistické a obchodné účely, a tak podporuje hospodárstvo a rast EÚ, medziľudské kontakty a kultúrne výmeny. Len v roku 2017 bolo vydaných viac ako 14 miliónov krátkodobých schengenských víz.

Súčasné vízové pravidlá sú stanovené vo vízovom kódexe a platia od roku 2010. Okolnosti, v rámci ktorých vízová politika funguje, sa odvtedy drasticky zmenili. EÚ v posledných rokoch čelila zvýšeným bezpečnostným hrozbám a výzvam spojeným s migráciou. Zároveň nové možnosti vyplývajúce z technologického vývoja vytvárajú tlak na modernizáciu vízovej politiky, aby naďalej mohla plniť svoj účel. Komisia preto v marci 2018 predložila návrh na modernizáciu spoločnej vízovej politiky EÚ a revíziu vízového kódexu.

Víza na cestu do schengenského priestoru v súčasnosti potrebujú občania 105 tretích krajín a územných jednotiek. Krátkodobé vízum udelené jedným zo štátov schengenského priestoru vo všeobecnosti oprávňuje jeho držiteľa na cestovanie v rámci 26 štátov schengenského priestoru počas obdobia nepresahujúceho 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

europska centralna banka

Slovensko si chce od EÚ požičať takmer 631 mil. eur. Peniaze majú slúžiť na zmiernenie dopadov pandémie

Slovensko si chce vziať úver od Európskej únie vo výške 630,88 mil. eur. Peniaze sa …