peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia upraví svoju metódu na výpočet finančných sankcií

Komisia oznámila, akým spôsobom upraví svoju metódu na výpočet finančných sankcií, ktoré navrhuje Súdnemu dvoru EÚ v konaniach o nesplnení povinnosti. Právne predpisy EÚ bude Komisia aj naďalej presadzovať rázne, vyvážene a spravodlivo vo vzťahu k všetkým členským štátom.

Keď sa Komisia obráti na Súdny dvor Európskej únie v súvislosti s porušením práva EÚ, ktorého sa dopustil členský štát, Súdny dvor môže v určitých prípadoch uložiť finančné sankcie. Komisia navrhne Súdnemu dvoru sumu takejto sankcie a Súdny dvor prijme konečné rozhodnutie.

Pri výpočte navrhovanej finančnej sankcie Komisia okrem závažnosti porušenia a jeho trvania vždy zohľadňovala aj hospodársku situáciu dotknutého členského štátu a jeho inštitucionálnu váhu. Aby Komisia získala na základe týchto dvoch prvkov určitú hodnotu, doposiaľ používala hrubý domáci produkt (HDP) členského štátu a počet hlasov, ktoré mu boli pridelené v Rade.

Súdny dvor však v nedávnom rozsudku dospel k záveru, že pravidlá hlasovania v Rade po zmene zavedenej Lisabonskou zmluvou sa už na tento účel používať nemôžu. Keďže Komisia je presvedčená, že popri HDP členských štátov by sa mala naďalej brať do úvahy aj ich inštitucionálna váha, potrebovala novú metódu, ktorá by túto váhu odzrkadľovala.

Na tento účel Komisia v budúcnosti využije počet kresiel zástupcov v Európskom parlamente pridelený jednotlivým členským štátom. Výsledkom budú sumy, ktoré nevedú k neopodstatneným rozdielom medzi členskými štátmi a ktoré sa čo najviac približujú k sumám vyplývajúcim zo súčasnej metódy výpočtu, ktoré sú primerané a dostatočne odrádzajúce. Vďaka tejto novej metóde bude prístup Komisie naďalej rázny, vyvážený a spravodlivý ku všetkým členským štátom.

Aké sú ďalšie kroky?

Komisia bude upravenú metódu výpočtu uplatňovať odo dňa uverejnenia oznámenia v úradnom vestníku.

Viac..  Europoslanec Bilčík je tvárou europarlamentnej misie v Čiernej Hore

Keď vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ nadobudne právnu účinnosť (bez ohľadu na to, či dohoda o vystúpení vstúpi alebo nevstúpi do platnosti), Komisia prepočíta príslušné priemery a zodpovedajúco upraví číselné hodnoty uvedené v tomto oznámení.

Súvislosti

Podľa Zmluvy o EÚ môže Komisia podniknúť právne kroky (konanie o porušení povinnosti) proti členskému štátu EÚ, ktorý neimplementuje právne predpisy EÚ. Keď Komisia predloží Súdnemu dvoru vec týkajúcu sa členského štátu, ten môže uložiť finančné sankcie v dvoch situáciách: jednak keď Súdny dvor rozhodol, že členský štát, ktorý porušuje právo EÚ, ešte nevyhovel skoršiemu rozsudku, v ktorom sa konštatovalo, že došlo k porušeniu práva (článok 260 ods. 2 ZFEÚ); a jednak keď členský štát nesplnil svoju povinnosť oznámiť opatrenia, ktorými transponoval smernicu prijatú v súlade s legislatívnym postupom (článok 260 ods. 3 ZFEÚ).

V oboch prípadoch sankcia pozostáva z paušálnej pokuty s cieľom sankcionovať samotné porušenie a z denného penále s cieľom sankcionovať pokračujúce porušovanie právnych predpisov po prijatí rozsudku Súdneho dvora. Komisia navrhuje sumu finančných sankcií Súdnemu dvoru, ktorý následne prijme konečné rozhodnutie.

Hoci sumy vypočítané podľa upravenej metodiky môžu byť v porovnaní so súčasnou situáciou nižšie, viac sa priblížia k praxi Súdneho dvora, ktorý vo všeobecnosti stanovuje nižšie pokuty, ako navrhuje Európska komisia.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Cichanovska

Ivan Štefanec: Situácia v Bielorusku si vyžaduje tvrdé personálne sankcie

Na margo situácie v Bielorusku a v súvislosti so stredňajším prejavom Sviatlany Cichanovskej v Európskom …